Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд > Хадгаламж зээлийн хоршоо

Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Тогтоолын дугаар Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Тогтоолын дугаар Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Тогтоолын дугаар Үзэх Татах
1 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам Бусад 2018-11-14 339 Үзэх Татах
2 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам Бусад 2016-06-30 162 Үзэх Татах
3 Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан Бусад 2015-01-01 0 Үзэх Татах
4 Сэжигтэй гүйлгээний тайлан Бусад 2015-01-01 0 Үзэх Татах
5 Монголын компанийн засаглалын кодекс Бусад 2014-05-07 162 Үзэх Татах
6 Аудит, үнэлгээ, эрх зүйн дүгнэлт гаргах болон тайланг хянахад мөрдөгдөх заавар Бусад 2012-04-27 122 Үзэх Татах
7 Бизнесийн үнэлгээ хийх аргачлал Бусад 2011-12-30 274 Үзэх Татах
8 Аудитын чанарын хяналтын түр журам Бусад 2011-06-30 209 Үзэх Татах
9 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх журам Бусад 2011-03-18 156 Үзэх Татах
10 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Бусад 2011-02-23 45 Үзэх Татах
11 Харилцагчийг таньж мэдэх, сэжигтэй болон бэлэн мөнгөний гүйлгээг мэдээлэх журам Бусад 2009-11-23 253 Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах