2014 он

2014 оны төсөвт хөрөнгө оруулалттай холбоотой зардал тусгагдаагүй тул тендер зарлах шийдвэр гаргаагүй болно.

2013 он

2013 оны Хорооны төсвийн төсөлд хөрөнгө оруулалтын зардалд 250 сая төгрөг тусгагдсан боловч засварын ажил хойшлогдож, 2014 оны төсөвт тусгуулахаар болсон тул тендер зарлагдаагүй болно.