Home > Required Documents >

Required Documents Category Issued date More Download
1 Mongolian Law on Securitis Market ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх 2016-01-01 Үзэх Татах
2 Mongolian Law on Securitis Market БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2013-05-24 Үзэх Татах
3 RESOLUTION OF FINANCIAL REGULATORY COMMISSION ББСБ журмын нэр 2001-01-30 Үзэх Татах
4 Accounting manual of non-bank financial institutions ББСБ журмын нэр 2001-01-30 Үзэх Татах
5 Aлбан журмын даатгагчдын холбооны дүрэм Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2016-01-01 Үзэх Татах
6 Accounting manual of non-bank financial institutions ББСБ журмын нэр 2001-01-31 Үзэх Татах
7 Accounting manual of non-bank financial institutions ХЗХ журмын нэр 2001-01-31 Үзэх Татах
8 Securities Market Law /eng/ ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх 2015-01-01 Үзэх Татах
9 Accounting manual of non-bank financial institutions ББСБ журмын нэр 2001-01-31 Үзэх Татах
10 Accounting manual of non-bank financial institutions ББСБ журмын нэр 2001-01-31 Үзэх Татах
11 Accounting manual of non-bank financial institutions ББСБ журмын нэр 2001-01-31 Үзэх Татах
12 Accounting manual of non-bank financial institutions ББСБ журмын нэр 2001-01-31 Үзэх Татах
13 Accounting manual of non-bank financial institutions ББСБ журмын нэр 2001-01-31 Үзэх Татах
14 Accounting manual of non-bank financial institutions ББСБ журмын нэр 2001-01-30 Үзэх Татах
15 Accounting manual of non-bank financial institutions БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА 2001-01-30 Үзэх Татах
16 Accounting manual of non-bank financial institutions БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА 2001-01-30 Үзэх Татах
17 Accounting manual of non-bank financial institutions БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА 2001-01-30 Үзэх Татах
18 INDEX-BASED LIVESTOCK INSURANCE LAW БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-09-02 Үзэх Татах
19 INDEX-BASED LIVESTOCK INSURANCE LAW ДЗЗ-ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛ 2015-08-31 Үзэх Татах
20 Кастодиан ҮЦЗЗ-Кастодиан 2014-07-03 Үзэх Татах
21 Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх ҮЦЗЗ-Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх 2013-12-12 Үзэх Татах
22 Үнэт цаасны зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2015-03-24 Үзэх Татах
23 Хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авах санал гаргах, хувьцааг худалдан авах ажиллагааны тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2015-05-20 Үзэх Татах
24 Захиргааны хариуцлагын тухай хууль БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 1992-11-27 Үзэх Татах
25 “Нийслэл-Аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-04-01 Үзэх Татах
26 Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2005-11-17 Үзэх Татах
27 Securities market law БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2013-05-24 Үзэх Татах
28 Insurance Law БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2004-04-30 Үзэх Татах
29 Law on the Nonbanking financial activities БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2002-12-12 Үзэх Татах
30 Улсын байцаагчийн зөвлөлийн ажиллах журам Журмын нэр 2015-04-21 Үзэх Татах
31 САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГЫГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2011-05-12 Үзэх Татах
32 Даатгалын компанийн санхүүгийн тайлан, тодруулгыг бэлтгэх заавар Журам 2012-12-26 Үзэх Татах
33 Даатгалын компанид мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны үлгэрчилсэн заавар Журам 2012-12-26 Үзэх Татах
34 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО 2015-01-01 Үзэх Татах
35 Давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Давхар даатгал 2015-01-01 Үзэх Татах
36 Даатгалын байгууллагын төлөөлөгчийн газар нээх зөвшөөрөл Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2015-01-01 Үзэх Татах
37 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл ДЗЗ-Даатгалын төлөөлөгч 2015-01-01 Үзэх Татах
38 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч 2015-01-01 Үзэх Татах
39 Урт хугацааны даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Урт хугацааны даатгал 2015-01-01 Үзэх Татах
40 Банк бус санхүүгийн төлбөрийн баталгаа гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Нэмж тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт 2015-01-01 Үзэх Татах
41 Банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА 2015-01-01 Үзэх Татах
42 Даатгалын байгууллагын дүрмийн сангийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулахад зөвшөөрөл олгох, бүртгэх БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
43 Урт хугацааны даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
44 Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалуулагчид мэдээлэл өгөх журам ББСБ журмын нэр 2010-05-06 Үзэх Татах
45 “Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн тусгай зөвшөөрлийн түр журам”-ын хавсралт БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
46 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын байцаагчийн дүрэм Журмын нэр 2015-03-23 Үзэх Татах
47 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм Журмын нэр 2010-11-10 Үзэх Татах
48 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам Журмын нэр 2010-12-01 Үзэх Татах
49 Санхүүгийн зохицуулах хорооны шагнал олгох, шагналын сан бүрдүүлэх, зарцуулах журам Журмын нэр 2007-12-26 Үзэх Татах
50 Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны дэг Журмын нэр 2012-08-29 Үзэх Татах