Хууль,эрх зүйн актууд
Нэр Үзэх
1 Үнэт цаас гаргагч компанийн үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам

Үзэх

2 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам

Үзэх

3 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам

Үзэх

4 Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт

Үзэх

5 Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд газар дээрх шалгалт хийх, үнэлгээ өгөх заавар

Үзэх

6 Урт хугацааны даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх журaм

Үзэх

7 Ердийн даатгалын компанийн үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам

Үзэх

8 Даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд хийх газар дээрх хяналт, шалгалтын журам

Үзэх

9 “Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шапгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

10 Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам

Үзэх

11 ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

Үзэх

12 ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ /шинэчилсэн найруулга/

Үзэх

13 ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ /шинэчилсэн найруулга/

Үзэх

14 ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

Үзэх

15 АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ

Үзэх