Судалгаа
Нэр Үзэх
1 2022 оны эхний хагас жилийн өргөдөл, гомдлын судалгааны тайлан

Үзэх

2 2022 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл гомдлын судалгааны тайлан

Үзэх

3 2021 оны өргөдөл гомдлын судалгааны тайлан

Үзэх

4 2021 оны 3 дугаар улирлын өргөдөл гомдлын судалгааны тайлан

Үзэх

5 2021 оны 2 дугаар улирлын өргөдөл гомдлын судалгааны тайлан

Үзэх

6 2021 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл гомдлын судалгааны тайлан

Үзэх