Зайны хяналт шалгалт

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагуудаас хууль тогтоожид заасан хугацаанд, бүрэн ирүүлсэн санхүүгийн болон нэмэлт тайлан нь нягтлан бодох бүртгэлийн зарчимд нийцэж байгаа эсэх, тайлан, мэдээний үзүүлэлтүүдийн хоорондын уялдаа холбоог хангаж үнэн зөв гаргасан эсэх, төлбөрийн чадварын зохистой харьцааг тооцож, зайнаас дүгнэлт гарган хүргүүлж, алдаа дутагдлыг нь залруулуулдаг ба тогтмол хугацаанд байнга хийдэг хяналт шалгалт юм.