Хууль эрх зүйн актууд
Нэр Үзэх
1 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам

Үзэх

2 Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох асуулга(word)

Үзэх

3 Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох асуулга батлах тухай

Үзэх

4 Сэндбокс зохицуулалтын орчны журам

Үзэх

5 Заавар, аргачлал, журам батлах тухай

Үзэх

6 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль

Үзэх

7 Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хууль

Үзэх

8 Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээ авах үйл ажиллагааны журам

Үзэх

9 Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журам

Үзэх

10 Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам

Үзэх

11 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам

Үзэх