Хууль эрх зүйн актууд
Нэр Үзэх
1 Сэндбокс зохицуулалтын орчны журам

Үзэх

2 Заавар, аргачлал, журам батлах тухай

Үзэх

3 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль

Үзэх

4 Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хууль

Үзэх

5 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны 71 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт оруулах тухай

Үзэх

6 Хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Үзэх

7 Хорооны 2014 оны 8 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт оруулах тухай

Үзэх

8 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Үзэх

9 Хорооны 2018 оны 245 дугаар тогтоолоор баталсан нөхцөл, шаардлагад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Үзэх

10 Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээ авах үйл ажиллагааны журам

Үзэх

11 Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журам

Үзэх

12 Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам

Үзэх

13 Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам

Үзэх

14 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам

Үзэх