Журам, Заавар, Аргачлал
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Сэндбокс зохицуулалтын орчны журам A-63/64/32/A/27 2021-03-01

Үзэх

2 Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээ авах үйл ажиллагааны журам 464 2019-12-25

Үзэх

3 Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журам A-326 2019-12-25

Үзэх

4 Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам 179 2020-04-08

Үзэх

5 Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам 339 2018-11-14

Үзэх

6 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам A-26 2019-01-21

Үзэх