Үнэт цаас
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“Газар шим үйлдвэр” ХХК/ 25 2023-01-25

Үзэх

2 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч (брокер)-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай /“Суварга алтай констракшн ХААБ” ХХК/ 60 2023-03-13

Үзэх

3 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч (брокер)-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай /“Пример дилер ХААБ” ХХК/ 59 2023-03-13

Үзэх

4 “Силк нэт” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 58 2023-03-13

Үзэх

5 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 697 дугаар тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 43 2023-02-08

Үзэх

6 “Богд банк” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 42 2023-02-08

Үзэх

7 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /"Очун" ХХК/ 69 2019-04-24

Үзэх

8 Хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэм, хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичгийг шинэчлэн батлахыг зөвшөөрөх, хөрөнгө итгэмжлэн удирдах журмыг бүртгэх тухай /“Очун капитал хувийн ХОС” ХХК/ 31 2023-01-25

Үзэх

9 Хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэмд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай /“Мандал праявит экүити хувийн ХОС” ХХК/ 30 2023-01-25

Үзэх

10 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Өмгөөллийн Онч нүүдэл” ХХН/ 29 2023-01-25

Үзэх

11 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Бэрс Эй Би Эс плас” ХХК/ 28 2023-01-25

Үзэх

12 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай /“Силвер лайт секюритиз ҮЦК” ХХК/ 27 2023-01-25

Үзэх

13 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай /“Инвескор ассет менежмент ҮЦК” ХХК/ 26 2023-01-25

Үзэх

14 “Сэндли ББСБ” ХК-ийн нийтэд санал болгон гаргаж буй өрийн хэрэгслийг бүртгэх тухай 01 2023-01-13

Үзэх

15 Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Ашид арвижих хамтын ХОС” ХХК/ 02 2023-01-13

Үзэх

16 Хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичгийг шинэчлэн батлахыг зөвшөөрөх тухай /“Мандал праявит экүити хувийн ХОС” ХХК/ 03 2023-01-13

Үзэх

17 Хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэмд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай /“ИББС хувийн ХОС” ХХК/ 04 2023-01-13

Үзэх

18 Тогтоолуудын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 05 2023-01-13

Үзэх

19 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай /“Даваан булаг” ХК/ 20 2023-01-13

Үзэх

20 “Эф Си Икс” ХХК-ийн харилцагчдыг шилжүүлэх тухай 21 2023-01-13

Үзэх

21 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл олгох тухай /“Инвескор ассет менежмент ҮЦК” ХХК/ 739 2022-12-23

Үзэх

22 Хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай /“Юнити зорилтот орлогын сан нэг хувийн ХОС” ХХК/ 698 2022-12-23

Үзэх

23 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай /“Эм Ай Ди Эй Эс ҮЦК” ХХК/ 696 2022-12-23

Үзэх

24 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Солид юнити аудит” ХХК/ 695 2022-12-23

Үзэх

25 Нэмж гаргаж буй үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэх тухай /“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК/ 690 2022-12-14

Үзэх

26 “Инвескор ББСБ” ХК-ийн нийтэд санал болгон гаргаж буй өрийн хэрэгслийг бүртгэх тухай 605 2022-11-09

Үзэх

27 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Носк тав” ХХК/ 663 2022-12-09

Үзэх

28 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“МИК актив гучин хоёр ТЗК” ХХК/ 662 2022-12-09

Үзэх

29 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“МИК актив гучин нэг ТЗК” ХХК/ 655 2022-12-02

Үзэх

30 Нэр бүхий 3 үнэт цаасны компанийн харилцагчдыг шилжүүлэх тухай 650 2022-11-25

Үзэх

31 Хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэм, хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай /“Сод аллокэйшн хувийн ХОС” ХХК/ 636 2022-11-25

Үзэх

32 Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Эм Ай Си Жи” ХХК/ 635 2022-11-25

Үзэх

33 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“Голомт банк” ХХК/ 634 2022-11-09

Үзэх

34 “Вангард инвестмент фанд” хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийн бүртгэлийг хүчингүй болсонд тооцох тухай 633 2022-11-09

Үзэх

35 “Евроазиа капитал холдинг ҮЦК” ХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилер, андеррайтер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 632 2022-11-09

Үзэх

36 “Батс ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай  628 2022-11-09

Үзэх

37 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Өмгөөллийн инсто лекс” ХХН/ 610 2022-11-09

Үзэх

38 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Өмгөөллийн Цогт энд Нандин” ХХН/ 609 2022-11-09

Үзэх

39 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“МИК актив гуч ТЗК” ХХК/ 608 2022-11-09

Үзэх

40 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“Бичил Эй Би Эс актив ТЗК” ХХК/ 607 2022-11-09

Үзэх

41 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Бум ард инвест” ХХК/ 606 2022-11-09

Үзэх

42 “Эф Си Экс ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 600 2022-10-26

Үзэх

43 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Аяатакс аудит” ХХК/ 554 2022-10-26

Үзэх

44 “Волтам” ХХК-ийн үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 553 2022-10-26

Үзэх

45 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“МИК актив гучин хоёр” ХХК/ 552 2022-10-26

Үзэх

46 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“МИК актив гучин нэг” ХХК/ 551 2022-10-26

Үзэх

47 Дүрэмд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай /“Бичил Эй Би Эс актив ТЗК” ХХК/ 550 2022-10-26

Үзэх

48 Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Хөрөнгө оруулагч үндэстэн хамтын ХОС” ХХК/ 522 2022-10-14

Үзэх

49 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Жэй Пи Эй глобал монголиа аудит” ХХК/ 519 2022-10-14

Үзэх

50 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Эн Жи комити” ХХК/ 518 2022-10-14

Үзэх

51 Хамтын нээлттэй сангийн нэгж эрхийн танилцуулгыг бүртгэх тухай /“Ашид арвижих хамтын ХОС” ХХК/ 517 2022-10-14

Үзэх

52 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Чингис хаан хөрөнгийн бирж” ХХК/ 516 2022-10-14

Үзэх

53 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“Төрийн банк” ХХК/ 505 2022-09-21

Үзэх

54 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Монголиан бизнес рейтинг Аудит” ХХК/ 498 2022-09-21

Үзэх

55 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Эс Эм Аудит” ХХК/ 497 2022-09-21

Үзэх

56 “Гаүли ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 496 2022-09-21

Үзэх

57 “Азиа пасифик секьюритис ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 495 2022-09-21

Үзэх

58 “Гендекс ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 494 2022-09-21

Үзэх

59 “Монгол хувьцаа ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокерын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 493 2022-09-21

Үзэх

60 “Капитал инвестмент фанд” хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийн бүртгэлийг хүчингүй болсонд тооцох тухай 492 2022-09-21

Үзэх

61 “Бумбат алтай ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 491 2022-09-21

Үзэх

62 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Монголын үндэсний тайлагнал аудит” ХХК/ 454 2022-09-21

Үзэх

63 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“ЛэндМН актив ТЗК” ХХК/ 453 2022-09-21

Үзэх

64 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“Нөмөр кредит ассет ТЗК” ХХК/ 452 2022-09-21

Үзэх

65 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“ҮЦСК актив дөрөв” ХХК/ 450 2022-09-21

Үзэх

66 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“МИК актив гуч” ХХК/ 449 2022-09-21

Үзэх

67 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Солид юнити аудит” ХХК/ 448 2022-09-21

Үзэх

68 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай /“Инвескор ассет менежмент ҮЦК” ХХК/ 447 2022-09-21

Үзэх

69 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Бичил Эй Би Эс актив” ХХК/ 416 2022-08-10

Үзэх

70 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /. “Бэрс Эй Би Эс актив ТЗК” ХХК/ 418 2022-08-10

Үзэх

71 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Эй Жэй Жэй Эм” ХХК/ 417 2022-08-10

Үзэх

72 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“ЛэндМН актив” ХХК/ 415 2022-08-10

Үзэх

73 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Нөмөр кредит ассет” ХХК/ 414 2022-08-10

Үзэх

74 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“Сэндли ББСБ” ХХК/ 413 2022-08-10

Үзэх

75 “Силк рөүд ассет менежмент” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 401 2022-07-06

Үзэх

76 “Мон-Ит Булигаар” ХК-ийн үнэт цаасны  бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай   382 2022-07-06

Үзэх

77 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Балансэд грөүт менежмент” ХХК/ 381 2022-07-06

Үзэх

78 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“МИК актив хорин ес” ХХК/ 380 2022-07-06

Үзэх

79 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“МИК актив хорин ес” ХХК/ 379 2022-07-06

Үзэх

80 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Монголын хөрөнгө оруулалтын зэрэглэлийн эжинси” ХХК/ 359 2022-06-22

Үзэх

81 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Өмгөөллийн легал линк Си Би Эй” ХХН/ 358 2022-06-22

Үзэх

82 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“ҮЦСК актив гурав” ХХК/ 357 2022-06-22

Үзэх

83 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“ҮЦСК актив гурав” ХХК/ 356 2022-06-22

Үзэх

84 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Бэрс Эй Би Эс актив” ХХК/ 355 2022-06-22

Үзэх

85 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай /“Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт, менежмент ҮЦК” ХХК/ 354 2022-06-22

Үзэх

86 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай /“Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт, менежмент ҮЦК” ХХК/ 353 2022-06-22

Үзэх

87 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Авалон инвестментс” ХХК/ 352 2022-06-22

Үзэх

88 Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай /“Ашид ассет менежмент ҮЦК” ХХК/ 351 2022-06-22

Үзэх

89 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“Мон бийф” ХХК/ 350 2022-06-22

Үзэх

90 “Эф Си Экс ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 332 2022-06-08

Үзэх

91 “Монгол хувьцаа ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокерын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай  331 2022-06-08

Үзэх

92 “Гендекс ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай  330 2022-06-08

Үзэх

93 “Батс ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай  329 2022-06-08

Үзэх

94 Мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын номинал данс эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай /“Мандал капитал маркетс ҮЦК” ХХК/ 313 2022-06-08

Үзэх

95 Хаалттай хүрээнд нэмж гаргаж буй энгийн хувьцааг бүртгэх тухай /“Тандэм инвест ББСБ” ХК/ 312 2022-06-08

Үзэх

96 Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Мандал хуримтлал хамтын ХОС” ХХК/ 311 2022-06-08

Үзэх

97 Нэмж гаргаж буй үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэх тухай /“Инвескор ББСБ” ХК/ 310 2022-06-08

Үзэх

98 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“Симпл ассет ТЗК” ХХК/ 309 2022-06-08

Үзэх

99 “Гаүли ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 304 2022-05-25

Үзэх

100 “Бумбат алтай ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокерын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай  303 2022-05-25

Үзэх