Журам, Заавар, Аргачлал
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам 22 2023-01-13

Үзэх

2 Regulation on Securities Registration 225 2021-06-11

Үзэх

3 ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ, БҮРТГЭХ, ТУСГАЙ

Үзэх

4 Журам шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

5 Үнэт цаас барьцаалах тухай журам

Үзэх

6 Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчийн хурлын зар хүргэх журмыг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

7 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг тогтоох тухай

Үзэх

8 Mongolian-Law-on-Securitis-Market

Үзэх

9 Investment fund law

Үзэх

10 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам

Үзэх

11 "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зах хүргэх, хяналт тавих журам" батлах тухай

Үзэх

12 Private Fund Operation ENG FINAL.

Үзэх

13 Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн заавар

Үзэх

14 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтууд (СЗХ03001, СЗХ 03002, СЗХ 03003)

Үзэх

15 Кастодианы санхүүгийн тайлан бэлтгэх, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх заавар

Үзэх

16 Хөрөнгө оруулалтын сангийн санхүүгийн тайлан бэлтгэх, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, цэвэр хөрөнгийг үнэлэх заавар

Үзэх

17 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам

Үзэх

18 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам

Үзэх

19 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам

Үзэх

20 Бизнесийн үнэлгээ хийх аргачлал

Үзэх

21 Аудит, үнэлгээ, эрх зүйн дүгнэлт гаргах болон тайланг хянахад мөрдөгдөх заавар

Үзэх

22 Аудитын чанарын хяналтын түр журам

Үзэх

23 Regulation on regulated entity’s database

Үзэх

24 Establishment procedures of private investment fund, regulation for registering the founding documents

Үзэх

25 Regulation on activities of the regulated entities in securities market

Үзэх

26 Regulation on licensing to undertake regulated activities in the securities market

Үзэх

27 Regulation on special licensing for investment management activities

Үзэх

28 Regulation on establishment of mutual investment fund and licensing for undertaking mutual investment fund operation

Үзэх

29 Regulation on custodian licensing and custodian services

Үзэх

30 Regulation on registration of securities” Appendix-2

Үзэх

31 Regulation on registration of securities” Appendix-1

Үзэх

32 Regulation on securities registration

Үзэх

33 Сэжигтэй гүйлгээний тайлан

Үзэх

34 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх журам

Үзэх

35 Монголын компанийн засаглалын кодекс

Үзэх

36 Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан

Үзэх

37 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам

Үзэх

38 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг тооцох аргачлал

Үзэх

39 ХААБ-уудаас Хороонд ирүүлэх 7 хоногийн мэдээлэл

Үзэх

40 ХААБ-уудаас Хороонд ирүүлэх улирлын тайлангийн маягт болон мэдээлэл

Үзэх

41 "Ти Би Ассет Менежмент" ХХК.

Үзэх

42 ХААБ-ийн тайлан ирүүлэх зааварчилгаа

Үзэх

43 Дотоод мэдээлэл эзэмшигч болон түүнд хамааралтай этгээдийн дансны бүртгэл хөтлөх тухай маягт, заавар

Үзэх

44 Дансны бүртгэлийн маягтыг хөтлөх, хадгалах заавар

Үзэх

45 Үнэт цаасны зах зээлийн өөрийгөө зохицуулах байгууллага болон зохицуулалттай этгээдийн дүрэм, журмыг батламжлах, бүртгэх тухай заавар

Үзэх

46 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллага, үнэт цаас гаргагчийн хувийн хэрэг бүрдүүлэх, ашиглах заавар

Үзэх