Бусад журам
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх тохиромтжой этгээдийг тодорхойлох журам 179 2020-04-08

Үзэх

2 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм батлах тухай 04 2019-01-09

Үзэх

3 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам 45 2011-02-23

Үзэх

4 ХААБ-уудаас Хороонд ирүүлэх улирлын тайлангийн маягт болон мэдээлэл 146 2011-03-17

Үзэх

5 Аудитын чанарын хяналтын түр журам 209 2011-06-30

Үзэх

6 Бизнесийн үнэлгээ хийх аргачлал 274 2011-12-30

Үзэх

7 Аудит, үнэлгээ, эрх зүйн дүгнэлт гаргах болон тайланг хянахад мөрдөгдөх заавар 122 2012-04-27

Үзэх

8 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам 451 2013-11-06

Үзэх

9 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам 453 2013-11-06

Үзэх

10 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам 452 2013-11-06

Үзэх

11 Монголын компанийн засаглалын кодекс 162 2014-05-07

Үзэх

12 Сэжигтэй гүйлгээний тайлан 0 2015-01-01

Үзэх

13 Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан 0 2015-01-01

Үзэх

14 ХААБ-уудаас Хороонд ирүүлэх 7 хоногийн мэдээлэл 0 2015-01-01

Үзэх

15 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтууд (СЗХ03001, СЗХ 03002, СЗХ 03003) 406 2015-11-23

Үзэх