Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Төрийн болон орон нутгийн өмчит нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцааг эзэмшихтэй холбоотой хуульд заасан шалгуурыг мөрдүүлэх, хяналт тавих журам 520 2022-10-14

Үзэх

2 Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам 179 2020-04-08

Үзэх

3 Компанийн засаглалын кодекс.pdf 2022-03-23

Үзэх

4 Хувьцаат компани хэлбэртэй банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрлийн журам А-262/262 2021-10-05

Үзэх

5 Үнэт цаасны бүртгэлийн журам 225 2021-06-11

Үзэх

6 Өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам 226 2021-06-11

Үзэх

7 ТҮР ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ-“Банкийг хувьцаат компани хэлбэртэйгээр өөрчлөн байгуулах, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өөрчлөх төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах, хянах түр журам” А-90/85 2021-03-26

Үзэх

8 “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам” 377 2018-12-14

Үзэх

9 Хувьцаат компанийн ногдол ашиг хуваарилалтад хяналт тавих тухай журам 65 2003-12-09

Үзэх

10 Үнэт цаас тусгаарлах, үнэт цаасны хадгаламж дахь дансны гүйлгээг түр зогсоох тухай журам 207 2007-12-26

Үзэх

11 Арилжааг зогсоосон компанийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 77 2008-03-28

Үзэх

12 Үнэт цаас гаргагч компанийн үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам 268 2008-11-28

Үзэх

13 Үнэт цаасанд нэгдсэн дугаар олгох журам 158 2010-05-28

Үзэх

14 Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам.pdf 880 2020-09-09

Үзэх

15 Хувьцаат компанийн дүрмийн үлгэрчилсэн загвар 74 2012-03-14

Үзэх

16 Хаалттай хувьцаат компанийн тухай журам 280 2014-08-14

Үзэх

17 Хаалттай ХК-ийн хувьцааг бүртгэх, хадгалах, өмчлөх эрх шилжүүлэх үйл ажиллагааны журам 160 2014-05-07

Үзэх

18 Монгол Улсын хадгаламжийн бичгийг бүртгэх, нийтэд санал болгон арилжих тухай журам 757 2020-12-08

Үзэх

19 Түр жагсаалт батлах тухай 151 2017-07-20

Үзэх

20 Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд Монгол Улсад үнэт цаас гаргах, Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг бүртгэх журам 19 2018-01-10

Үзэх

21 Үнэт цаас барьцаалах тухай журам 382 2018-12-26

Үзэх

22 Хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авах санал гаргах, хувьцааг худалдан авах ажиллагааны тухай журам 38 2019-03-20

Үзэх

23 "Үнэт цаасны зах зээлд дотоод мэдээллийн жагсаалт, түүнийг мэдээлэх журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай 72 2019-04-24

Үзэх