Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Хувьцаат компанийн ногдол ашиг хуваарилалтад хяналт тавих тухай журам 65 2003-12-09

Үзэх

2 Үнэт цаас тусгаарлах, үнэт цаасны хадгаламж дахь дансны гүйлгээг түр зогсоох тухай журам 207 2007-12-26

Үзэх

3 Арилжааг зогсоосон компанийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 77 2008-03-28

Үзэх

4 Үнэт цаас гаргагч компанийн үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам 268 2008-11-28

Үзэх

5 Үнэт цаасанд нэгдсэн дугаар олгох журам 158 2010-05-28

Үзэх

6 Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам 367 2011-12-07

Үзэх

7 Хувьцаат компанийн дүрмийн үлгэрчилсэн загвар 74 2012-03-14

Үзэх

8 Хаалттай хувьцаат компанийн тухай журам 280 2014-08-14

Үзэх

9 Үнэт цаасны дотоод мэдээлэл, түүнийг эзэмшигчийн үнэт цаасны зах зээл дээр явуулах үйл ажиллагааны тухай журам 5 2014-01-15

Үзэх

10 Хаалттай ХК-ийн хувьцааг бүртгэх, хадгалах, өмчлөх эрх шилжүүлэх үйл ажиллагааны журам 160 2014-05-07

Үзэх

11 Хадгаламжийн бичгийг бүртгэх, нийтэд санал болгон арилжих тухай журам 253 2014-06-25

Үзэх

12 Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг мэдэгдэх тухай журам 435 2014-12-10

Үзэх

13 Үнэт цаасны бүртгэлийн журам 408 2015-11-23

Үзэх

14 Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам 443 2015-12-17

Үзэх

15 Түр жагсаалт батлах тухай 151 2017-07-20

Үзэх

16 Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд Монгол Улсад үнэт цаас гаргах, Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг бүртгэх журам 19 2018-01-10

Үзэх

17 Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчийн хурлын зар хүргэх журмыг шинэчлэн батлах тухай 377 2018-12-14

Үзэх

18 Үнэт цаас барьцаалах тухай журам 382 2018-12-26

Үзэх

19 Хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авах санал гаргах, хувьцааг худалдан авах ажиллагааны тухай журам 38 2019-03-20

Үзэх

20 Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам 51 2019-04-10

Үзэх

21 "Үнэт цаасны зах зээлд дотоод мэдээллийн жагсаалт, түүнийг мэдээлэх журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай 72 2019-04-24

Үзэх