Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам 179 2020-04-08

Үзэх

2 Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам 4 2019-01-09

Үзэх

3 Арилжаа эрхлэх байгууллагын үйл ажиллагааг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг тооцож дүгнэх журам 30 2005-05-27

Үзэх

4 Хувьцааны арилжаанаас авах хураамжийн дээд хязгаарыг шинэчлэн тогтоох тухай 19 2007-02-02

Үзэх

5 Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бусдад бэлэглэх, өвлүүлэх тухай журам 162 2007-11-12

Үзэх

6 Үнэт цаасны брокер, дилер андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам 51 2019-04-10

Үзэх

7 Зэрэглэл тогтоох этгээдэд эрх олгох, үйл ажиллагааг бүртгэх журам 97 2010-03-24

Үзэх

8 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажилагааны зохицуулалтын журам 45 2011-02-13

Үзэх

9 Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам 529 2013-12-18

Үзэх

10 Мэргэшлийн шалгаруулалт явуулах, мэргэжилтэнд эрх олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай журам 64 2014-02-26

Үзэх

11 Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх тухай журам 252 2016-06-25

Үзэх

12 Кастодианы тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам 85 2014-07-03

Үзэх

13 "Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төв" /байгууллагын/ үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийг дүгнэх журам 0 2015-01-01

Үзэх

14 Үнэт цаасны зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх журам 155 2015-03-24

Үзэх

15 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох, төвлөрүүлэх журам 211 2019-07-08

Үзэх

16 Үнэт цаасны арилжааны тооцооны үйл ажиллагааны ерөнхий журам 35 2016-02-24

Үзэх

17 Үнэт цаасны зах зээлийн маргаан таслах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам 98 2016-06-04

Үзэх

18 Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчаас зар сурталчилгаа явуулах журам 4 2019-01-09

Үзэх

19 Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам 4 2019-01-09

Үзэх

20 Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам 4 2019-01-09

Үзэх

21 Зохицуулалттай этгээдийн эрсдэлийн сангийн журам 4 2019-01-09

Үзэх