Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам 8 2014-01-15

Үзэх

2 Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, хамтын хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам 175 2014-05-21

Үзэх

3 Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журам 437 2014-12-10

Үзэх

4 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгүүлэх тухай журам 254 2015-01-01

Үзэх

5 Хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны тухай журам 436 2015-01-01

Үзэх

6 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны болон ажилтны ёс зүйн дүрэм 199 2016-06-10

Үзэх

7 Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн активын бүрэлдэхүүн, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт тогтоох журам 200 2016-06-10

Үзэх

8 Хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, үйлчилгээ үзүүлэх мэргэшсэн нягтлан бодогчийг бүртгэх тухай журам 198 2016-06-10

Үзэх