Үнэт цаасны салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд
Нэр Үзэх
1 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2019 оны I дугаар улирлын тойм

Үзэх

2 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2018 оны IV дугаар улирлын тойм

Үзэх

3 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2018 оны III дугаар улирлын тойм

Үзэх

4 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2018 оны II дугаар улирлын тойм

Үзэх

5 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2018 оны I дугаар улирлын тойм

Үзэх

6 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2017 оны IV дугаар улирлын тойм

Үзэх

7 Үнэт цаасны зах зээлийн 2017 оны II дугаар улирлын тойм

Үзэх

8 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2017 оны I дугаар улирлын тойм

Үзэх

9 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2017 оны III дугаар улирлын том

Үзэх

10 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2016 оны IV улирлын тойм

Үзэх

11 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2016 оны III улирлын тойм

Үзэх

12 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2016 оны II улирлын тойм

Үзэх

13 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2016 оны I улирлын тойм

Үзэх

14 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2015 оны IV улирлын тойм

Үзэх

15 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2015 оны III улирлын тойм

Үзэх

16 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2015 оны II улирлын тойм

Үзэх

17 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2015 оны I улирлын тойм

Үзэх

18 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2014 оны IV улирлын тойм

Үзэх

19 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2014 оны III улирлын тойм

Үзэх

20 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2014 оны II улирлын тойм

Үзэх

21 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2013 оны IV улирлын тойм

Үзэх

22 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2013 оны III улирлын тойм

Үзэх

23 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2012 оны IV улирлын тойм

Үзэх

24 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2012 оны III улирлын тойм

Үзэх

25 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2011 оны IV улирлын тойм

Үзэх

26 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2011 оны III улирлын тойм

Үзэх

27 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2011 оны I улирлын тойм

Үзэх

28 Үнэт Цаасны зах зээлийн тойм 2015 оны III улирал

Үзэх

29 Үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй зохицуулалттай этгээдийн 2014 оны IV улирлын статистик мэдээ

Үзэх

30 Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагын 2012 оны IV улирлын орлого, үр дүнгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

31 Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагын 2012 оны IV улирлын тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

32 Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагуудын 2012 оны III улирлын орлого, үр дүнгийн тайлан

Үзэх

33 Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагын 2012 оны III улирлын тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

34 Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагын 2011 оны IV улирлын тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

35 Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагуудын 2011 оны IV улирлын орлого, үр дүнгийн тайлан

Үзэх

36 Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагуудын 2011 оны III улирлын орлого, үр дүнгийн тайлан

Үзэх

37 Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагуудын 2011 оны III улирлын тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

38 Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн байгууллагуудын 2011 оны II улирлын тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

39 Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн байгууллагуудын 2011 оны II улирлын тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

40 Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагуудын 2011 оны II улирлын орлого, үр дүнгийн тайлан

Үзэх

41 Үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн байгууллагуудын 2011 оны I улирлын тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

42 Үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн байгууллагуудын 2011 оны I улирлын орлогын тайлан

Үзэх

43 Үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн байгууллагуудын 2010 оны IV улирлын тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

44 Үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн байгууллагуудын 2010 оны IV улирлын орлогын тайлан

Үзэх

45 Үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн байгууллагуудын 2010 оны III улирлын тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

46 Үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн байгууллагуудын 2010 оны III улирлын орлогын тайлан

Үзэх

47 Үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн байгууллагуудын 2010 оны II улирлын тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

48 Үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн байгууллагуудын 2010 оны II улирлын орлогын тайлан

Үзэх

49 Үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн байгууллагуудын 2010 оны I улирлын тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

50 Үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн байгууллагуудын 2010 оны I улирлын орлогын тайлан

Үзэх

51 Үнэт цаасны зах зээл дэх мэргэжлийн байгууллагуудын 2008 оны IV улирлын тайлан

Үзэх

52 Үнэт цаасны зах зээл дэх мэргэжлийн байгууллагуудын 2008 оны IV улирлын орлогын тайлан

Үзэх

53 Үнэт цаасны зах зээл дэх мэргэжлийн байгууллагуудын 2007 оны IV улирлын орлогын тайлан

Үзэх

54 Үнэт цаасны зах зээл дэх мэргэжлийн байгууллагуудын 2007 оны IV улирлын тайлан

Үзэх

55 Хорооноос андеррайтерийн болон хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөл авсан компаниудын 2012

Үзэх

56 2012.05.21-ны байдлаар Хорооноос орон нутагт салбарын үйл ажиллагаа эрхлэх эрх авсан компанийн мэдээлэл

Үзэх

57 2012.05.21-ны байдлаар Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн зуучлагч байгууллагууд, Хөрөнгийн биржид суудал аваагүй компаниуд

Үзэх

58 2012.05.21-ны байдлаар Мэргэжлийн байгууллагуудын дүрмийн сангийн бүтэцийн судалгаа

Үзэх

59 2012.05.21-ны байдлаар Мэргэжлийн оролцогч байгууллагуудын оноосон нэр,гүцэтгэх захирал, орон нутаг дахь салбар нэгж, хувь нийлүүлэгчийн бүтцэд орсон өөрчлөлтийн судалгаа

Үзэх

60 2014.01.01-ны байдлаар Хорооноос тусгай зөвшөөрөл аван үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн байгууллагуудыг хариуцсан Хорооны мэргэжилтэн нар

Үзэх

61 Хорооноос андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан компаниуд 2014.01.01

Үзэх

62 2014.01.01-ны байдлаар Хорооноос хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан компаниуд

Үзэх

63 Үнэт цаасны газрын 2012 оны IV улирлын ажлын тайлан

Үзэх

64 Үнэт цаасны газрын 2010 оны IV улирлын ажлын тайлан

Үзэх

65 Үнэт цаасны газрын 2009 оны IV улирлын ажлын тайлан

Үзэх

66 Үнэт цаасны зах зээлийн 2014 оны нөхцөл байдал

Үзэх

67 Хөрөнгийн зах зээлийн 2014 оны III улирлын статистик үзүүлэлтийн тойм

Үзэх

68 Хөрөнгийн зах зээлийн 2014 оны II улирлын статистик үзүүлэлтийн тойм

Үзэх

69 Хөрөнгийн зах зээлийн 2012 оны IV улирлын статистик үзүүлэлтийн тойм

Үзэх

70 Хөрөнгийн зах зээлийн 2013 оны IV улирлын статистик үзүүлэлтийн тойм

Үзэх

71 Хөрөнгийн зах зээлийн 2013 оны III улирлын статистик үзүүлэлтийн тойм

Үзэх

72 Үнэт цаас гаргагчдын 2011 оны IV улирлын орлого үр дүнгийн тайлан

Үзэх

73 Үнэт цаас гаргагчдын 2011 оны IV улирлын санхүүгийн тайлан

Үзэх

74 Хөрөнгийн зах зээлийн 2012 оны III улирлын тойм үзүүлэлт

Үзэх

75 Хөрөнгийн зах зээлийн 2011 оны IV улирлын статистик үзүүлэлтийн тойм

Үзэх

76 Хөрөнгийн зах зээлийн 2011 оны III улирлын статистик үзүүлэлтийн тойм

Үзэх

77 Хорооноос орон нутагт брокер, дилерийн үйлчилгээ үзүүлэх эрх авсан компаниуд 2011 оны II улирлын байдлаар

Үзэх

78 Хөрөнгийн зах зээлийн 2011 оны 1 дүгээр сараас 9 дүгээр сар хүртлэх статистик үзүүлэлтийн тойм

Үзэх

79 Хөрөнгийн зах зээлийн 2011 оны 1 дүгээр улирлын статистик үзүүлэлтийн тойм

Үзэх

80 Мэргэжлийн байгууллагын 2010 оны 1 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлангийн хураангуй танилцуулга

Үзэх

81 Үнэт цаасны зах зээлийн үндсэн үзүүлэлтүүд /1995-2010/

Үзэх

82 Хурлын материал ирүүлсэн компаниудын нэрс /2010 он/

Үзэх

83 Хурлын материал ирүүлээгүй компаниудын нэрс

Үзэх

84 Хувьцаат Компанийн тухай мэдээлэл /2012 он/

Үзэх

85 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал ирүүлсэн хувьцаат компаниудын тоо, жагсаалт /2012 он/

Үзэх

86 Санхүүгийн тайлан ирүүлсэн хувьцаат компаниудын тоо, жагсаалт /2012 он/

Үзэх

87 Шинэчилсэн дүрмээ баталсан хувьцаат компаниудын тоо, жагсаалт /2012 он/

Үзэх

88 Төрийн Өмчит Хувьцаат Компанийн тухай мэдээлэл /2012 он/

Үзэх

89 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл ирүүлсэн төрийн өмчит хувьцаат компаниудын тоо, жагсаалт /2012 он/

Үзэх

90 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал ирүүлсэн төрийн өмчит хувьцаат компаниудын тоо, жагсаалт /2012 он/

Үзэх

91 Санхүүгийн тайлан ирүүлсэн төрийн өмчит хувьцаат компаниудын тоо, жагсаалт /2012 он/

Үзэх

92 Шинэчилсэн дүрмээ баталсан төрийн өмчит хувьцаат компаниудын тоо, жагсаалт /2012 он/

Үзэх