2013 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Хорол-Эрдэнэ" ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 546 2013-12-25

Үзэх

2 "Дархан зочид буудал" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 545 2013-12-25

Үзэх

3 "Гонир" ХК-ийн үнэт цаасны өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 544 2013-12-25

Үзэх

4 "Хорго Хайрхан" ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 543 2013-12-25

Үзэх

5 "Сэлэнгэ Дулаанхан" ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 542 2013-12-25

Үзэх

6 “Арилжаа импекс” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 516 2013-12-23

Үзэх

7 “Арилжаа импекс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 515 2013-12-23

Үзэх

8 “Мерекс” ХХК-ийн нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 514 2013-12-23

Үзэх

9 “Рескап секьюритис” ХХК-ийн брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 513 2013-12-23

Үзэх

10 “МИК Актив Нэг” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 512 2013-12-23

Үзэх

11 "МИАТ" Төрийн өмчит хувьцаат комапниас гадаадын хөрөнгийн бирж дээр гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 508 2013-12-23

Үзэх

12 “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн тухай журам” батлах тухай /2015 оны 11-р сарын 23-ны өдрийн 406-р тогтоолоор хүчингүй болсон/ 506 2013-12-23

Үзэх

13 “Үнэт цаас гаргагчаас мэдээллийг нийтэд тогтмол хүргэх журам” батлах тухай /2015 оны 12-р сарын 17-ны өдрийн 443-р тогтоолоор хүчингүй болсон/ 505 2013-12-24

Үзэх

14 “Тэнгри Секуритиес” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 504 2013-12-23

Үзэх

15 “Монхан трейд” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 503 2013-12-23

Үзэх

16 “Би Би Эс Эс” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 502 2013-12-23

Үзэх

17 “Эм Ай Си Си” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 501 2013-12-23

Үзэх

18 “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-д нэр бүхий хувьцаат компаниудын үнэт цаасыг бүртгэлээсээ хасахыг зөвшөөрөх тухай 500 2013-12-23

Үзэх

19 “Шинэст” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 484 2013-12-06

Үзэх

20 “Ханш инвест” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болсонд тооцох тухай 483 2013-12-06

Үзэх

21 “Очир-Эрдэнэ инвест” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 482 2013-12-06

Үзэх

22 “Санхүүгийн хөгжил инвест” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 481 2013-12-06

Үзэх

23 “Юу Жи Эс” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 480 2013-12-06

Үзэх

24 “НИКИ” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 479 2013-12-06

Үзэх

25 “Бага хээр” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 478 2013-12-06

Үзэх

26 “Грийт секьюритис” ХХК-ийн брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 477 2013-12-06

Үзэх

27 “Тень Ди Сек” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 476 2013-12-06

Үзэх

28 “Эс Жи Капитал” ХХК-ийн брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 475 2013-12-06

Үзэх

29 “Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-дад “тосны ургамал /рапс/” гэсэн бараа, түүхий эдийн нэр төрлөөр зөвшөөрөл нэмж олгох” тухай 473 2013-11-22

Үзэх

30 “Би Ди Сек” ХК-ийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 459 2013-11-22

Үзэх

31 “Санар” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 458 2013-11-22

Үзэх

32 "Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа явуулах этгээдэд мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн үлгэрчилсэн заавар", "Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд мөрдөгдөх дансны үлгэрчи 454 2013-11-19

Үзэх

33 “Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай” журам батлах тухай 453 2013-11-19

Үзэх

34 “Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай” журам батлах тухай 452 2013-11-19

Үзэх

35 “Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай” журам батлах тухай 451 2013-11-19

Үзэх

36 “Хэрэглээ импекс” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 417 2013-11-19

Үзэх

37 “Монгол шуудан” ТӨХК-ийн нийтэд санал болгон нэмж гаргасан үнэт цаасыг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 416 2013-11-19

Үзэх

38 “Дархан хүнс” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 414 2013-11-19

Үзэх

39 “Монголиан интэрнэшнл брокерс” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 412 2013-11-12

Үзэх

40 “Эм Жэй Ай Эйч” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 376 2013-11-11

Үзэх

41 “Прогресс партнерс” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 375 2013-11-11

Үзэх

42 “Архуст шунхлай” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 371 2013-11-11

Үзэх

43 Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчаас зар сурталчилгаа явуулах журам батлах тухай 370 2013-11-11

Үзэх

44 “Өмгөөлөл хууль зүйн билиг консалтинг” ББН-ийг үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн компаниар бүртгэх тухай 368 2013-10-17

Үзэх

45 “ТТСЕК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 344 2013-10-17

Үзэх

46 “Вислекс” ХХК-ийг үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн компаниар бүртгэх тухай 298 2013-10-17

Үзэх

47 Үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх үнэлгэний компаниар бүртгэх тухай 297 2013-10-17

Үзэх

48 “Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 290 2013-10-17

Үзэх

49 "Дорнод худалдаа" ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 284 2013-10-17

Үзэх

50 “Хаалттай хувьцаат компанийн тухай журам” батлах тухай 280 2013-08-14

Үзэх

51 "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-д нэр бүхий хувьцаат компаниудын үнэт цаасыг бүртгэлээсээ хасахыг зөвшөөрөх тухай 278 2013-10-16

Үзэх

52 “Шинэчлэл-Инвест” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 277 2013-10-16

Үзэх

53 “Фронтиер” ХХК-ийн брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 276 2013-10-16

Үзэх

54 "Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч/брокер/-дад “хонины ноос” гэсэн бараа, түүхий эдийн нэр төрлөөр тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох" тухай 265 2013-10-16

Үзэх

55 “Жаргалант үйлс” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 262 2013-10-16

Үзэх

56 “Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 261 2013-10-16

Үзэх

57 "Монголиа-Инфрастракча” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 260 2013-10-16

Үзэх

58 “Шимтлэг” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 259 2013-10-16

Үзэх

59 “Буян” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 258 2013-10-16

Үзэх

60 “Шарын гол” ХК-иас “Нако түлш” ХК-ийн хувьцааг сайн дурын үндсэн дээр худалдан авах санал гаргасныг зөвшөөрөх тухай 235 2013-10-16

Үзэх

61 “Хөрөнгийн үнэлгээний төв” ХХК-ийг үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх үнэлгээний компаниар бүртгэх тухай 234 2013-06-27

Үзэх

62 Нэр бүхий зургаан хувьцаат компанийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 233 2013-06-27

Үзэх

63 “Хай Би Ойл” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 227 2013-06-27

Үзэх

64 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-дад "хонины ноос" гэсэн бараа, түүхий эдийн нэр төрлөөр тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 216 2013-06-12

Үзэх

65 “Эрдэнэ зам” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 213 2013-06-12

Үзэх

66 “Буян” ХК-ийн зарим үнэт цаасны өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 212 2013-06-12

Үзэх

67 “Сэлэнгэ дулаанхаан” ХК-ийн үнэт цаасны өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 211 2013-06-12

Үзэх

68 “Эрнст энд Янг монголия аудит” ХХК-ийг үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх аудитын компаниар бүртгэх тухай 190 2013-06-03

Үзэх

69 “Хөсөг трейд” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 186 2013-05-08

Үзэх

70 "Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйлчилгээний шимтгэл, хураамжийн хэмжээ"-г тогтоох тухай 180 2013-04-24

Үзэх

71 "Нэйшнл сэкюритис" ХХК-ийн брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 171 2013-04-24

Үзэх

72 "Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-аас төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ"-г тогтоох тухай 155 2013-04-10

Үзэх

73 “Монголэмимпэкс” ХК-ийн үнэт цаасныг бүртгэлээс хасах тухай 144 2013-04-10

Үзэх

74 “Тулга” ХK-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 143 2013-04-10

Үзэх

75 "Зоос банк" ХК-ийн өмчлөлийн "Төмрийн завод" ХК-ийн үнэт цаасны өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 137 2013-03-27

Үзэх

76 “Ай трейд” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 136 2013-03-27

Үзэх

77 “Тэгш” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1-д заасан үүргээ биелүүлэхээр бусад хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж байгаа хувьцааг худалдан авахаар гаргасан саналыг зөвшөөрөх тухай 135 2013-03-27

Үзэх

78 “Увс хүнс” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1-д заасан үүргээ биелүүлэхээр бусад хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж байгаа хувьцааг худалдан авахаар гаргасан саналыг зөвшөөрөх тухай 134 2013-03-27

Үзэх

79 “Алтандуулга” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 133 2013-03-27

Үзэх

80 “Батс” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 77 2013-03-13

Үзэх

81 "Булган брокер"ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 76 2013-03-13

Үзэх

82 Нэр бүхий арилжааны банкуудад харилцагчийн нэрийн өмнөөс түүний даалгавраар гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын бусад ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 72 2013-02-27

Үзэх

83 “Оюу Эрдэм Аудит” ХХК-ийг үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх үнэлгээний компаниар бүртгэх тухай 71 2013-02-27

Үзэх

84 “Улаанбаатар-Аудит корпораци” ХХК-ийг үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх аудитын компаниар бүртгэх тухай 70 2013-02-27

Үзэх

85 “Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн тусгай зөвшөөрлийн түр журам”, гэрчилгээний загвар батлах болон хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийн доод хэмжээ, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох тухай 69 2013-02-27

Үзэх

86 “Ремикон” ХК-ийн хаалттай хүрээнд санал болгон нэмж гаргасан хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 56 2013-02-27

Үзэх

87 “Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 55 2013-02-27

Үзэх

88 “Санхүүгийн зохицуулах хорооны үйл ажиллагааны стратеги"-ийн хүрээнд үнэт цаасны салбарт 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай 54 2013-02-06

Үзэх

89 “Делоитт Онч Аудит” ХХК-ийг үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх аудитын компаниар бүртгэх тухай 53 2013-02-06

Үзэх

90 “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн үнэт цаасыг тусгаарлалтаас чөлөөлөх тухай 44 2013-02-06

Үзэх

91 “Цагдуултай” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 43 2013-02-06

Үзэх

92 Үнэт цаасны өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 42 2013-02-06

Үзэх

93 Монгол Улсын Засгийн газрын гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 38 2013-02-06

Үзэх

94 “Улаансан” ХК-ийн нэмж гаргасан хувьцааг бүртгэлээс хасах тухай 37 2013-01-23

Үзэх

95 “Говийн ноён нуруу” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 35 2013-01-23

Үзэх

96 “Фрактал орчин” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 34 2013-01-23

Үзэх

97 “Кэй Пи Эм Жи аудит” ХХК-ийг үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх үнэлгээний компаниар бүртгэх тухай 31 2013-01-23

Үзэх

98 “Кэй Пи Эм Жи аудит” ХХК-ийг үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх аудитын компаниар бүртгэх тухай 30 2013-01-23

Үзэх