2014 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 “Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журам” батлах тухай 437 2015-01-06

Үзэх

2 “Хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны тухай журам” батлах тухай 436 2015-01-06

Үзэх

3 “Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг мэдэгдэх тухай журам” батлах тухай 435 2014-12-10

Үзэх

4 “Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл” ХК-ийн хяналтын багц эзэмшигчээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авахаар гаргасан саналыг зөвшөөрөх тухай 434 2014-12-17

Үзэх

5 “Витрус ассет менежмент” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 433 2014-12-17

Үзэх

6 “Б энд С аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 432 2014-12-17

Үзэх

7 “Буудайн цацал” ХК-ийн хяналтын багц эзэмшигчээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авахаар гаргасан саналыг зөвшөөрөх тухай 404 2014-11-24

Үзэх

8 “Ард капитал групп ҮЦК” ХХК-д гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 393 2014-11-07

Үзэх

9 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх нэр бүхий хуулийн этгээдийг бүртгэлээс хасах тухай 392 2014-11-07

Үзэх

10 “Өмгөөллийн одгэрэл энд партнерс” ХХН-д үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 391 2014-11-07

Үзэх

11 Монгол Улсын Засгийн газрын гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 389 2014-10-23

Үзэх

12 “МИК Актив Гурав” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 386 2014-10-23

Үзэх

13 “Улаанбаатар зочид буудал” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 376 2014-10-23

Үзэх

14 Нэр бүхий 6 хувьцаат компанийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 375 2014-10-23

Үзэх

15 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжаанд оролцоогүй хөдөө аж ахуйн брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх компаниудын талаар авах арга хэмжээний тухай 374 2014-10-23

Үзэх

16 “Үнэт цаасны зах зээлийн өөрийгөө зохицуулах байгууллага болон зохицуулалттай этгээдийн дүрэм, журмыг батламжлах, бүртгэх тухай заавар” батлах тухай 373 2014-10-23

Үзэх

17 “Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 357 2014-10-14

Үзэх

18 "Хялганат” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 355 2014-10-14

Үзэх

19 “Мэдээлэл-Аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 336 2014-10-14

Үзэх

20 “Ихмонгол хөлөг Аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 305 2014-09-25

Үзэх

21 “Ард даатгал” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 302 2014-09-01

Үзэх

22 “ЦЭСБ Аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 294 2014-08-29

Үзэх

23 “Өмгөөллийн гүенбанзай партнерс” ХХН-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 293 2014-08-29

Үзэх

24 “Гонир” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 274 2014-08-29

Үзэх

25 “Даваанбулаг” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 273 2014-09-09

Үзэх

26 “Өгөөмөр Уул” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 271 2014-07-08

Үзэх

27 “Дорнод хүнс” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авахаар гаргасан саналыг зөвшөөрөх тухай 270 2014-07-08

Үзэх

28 “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 268 2014-07-08

Үзэх

29 “Би Ди Сек” ХК-ийн нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 267 2014-07-08

Үзэх

30 “Эм Ай Би Жи” ХХК-д гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 265 2014-07-08

Үзэх

31 “Голомт секюритис” ХХК-д гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 264 2014-07-08

Үзэх

32 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдоос төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай 262 2014-07-08

Үзэх

33 “Дарханы дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 249 2014-07-02

Үзэх

34 “Түшиг Уул” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 248 2014-07-02

Үзэх

35 “Эрдэнэт авто зам” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 247 2014-07-02

Үзэх

36 “Жавхлант Хараа” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэх тухай 246 2014-07-02

Үзэх

37 “Хэрлэн хивс” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 245 2014-07-02

Үзэх

38 “Дэү Секьюритис Монгол” ХХК-д гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 244 2014-07-02

Үзэх

39 “МИК Актив Хоёр” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 243 2014-07-02

Үзэх

40 “МИК Актив Хоёр” ХХК-д хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 242 2014-07-02

Үзэх

41 “Говьноос ХААБ” ХХК-ийн хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлал /брокер/-ын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 241 2014-07-02

Үзэх

42 “Хүлэгтхүннү Аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 222 2014-07-02

Үзэх

43 “Дабльдөрөөт” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 221 2014-07-02

Үзэх

44 “Өмгөөллийн Эй Ди Ти” ХХН-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 220 2014-07-02

Үзэх

45 “Өмгөөллийн монгол зарга” ХХН-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 219 2014-07-02

Үзэх

46 “Худалдаа хөгжлийн банк” ХХК-иас гадаадын хөрөнгийн бирж дээр гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 218 2014-06-17

Үзэх

47 “Монсав” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 217 2014-06-17

Үзэх

48 “Эм Эн Эс Ти Ти” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 216 2014-06-17

Үзэх

49 “Батсигнач ХААБ” ХХК-ийн хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлал /брокер/-ын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 202 2014-06-16

Үзэх

50 “Орхонбулаг” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 201 2014-06-16

Үзэх

51 “Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 200 2014-06-16

Үзэх

52 “Ээрмэл” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 199 2014-06-16

Үзэх

53 “Өмгөөллийн заяа энд золоо зөв” ХХН-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 179 2014-06-16

Үзэх

54 “Өмгөөллийн ананд адвокатс” ХХН-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 178 2014-06-16

Үзэх

55 “Юдентакс ТИН Аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 177 2014-06-16

Үзэх

56 “Алтан тариа” ХХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 176 2014-05-23

Үзэх

57 “БИ БИ СИ” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 173 2014-05-23

Үзэх

58 “Тэгш” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 172 2014-05-23

Үзэх

59 “Ивээлт-Инэл ХААБ” ХХК-ийн хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлал /брокер/-ын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 171 2014-05-23

Үзэх

60 "Зоос трейд" ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 161 2014-05-12

Үзэх

61 "Хаалттай ХК-ийн хувьцааг бүртгэх, хадгалах, өмчлөх эрх шилжүүлэх үйл ажиллагааны журам" батлах тухай 160 2014-05-07

Үзэх

62 “Шинэст” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 132 2014-04-29

Үзэх

63 “Шинэст” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авахаар гаргасан саналыг зөвшөөрөх тухай 132 2014-04-29

Үзэх

64 “Хийц Увс” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 131 2014-04-29

Үзэх

65 “Арилжаа импекс” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 130 2014-04-29

Үзэх

66 “Экспонэйшнл Фанд Менежмент” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 129 2014-04-29

Үзэх

67 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч тусгай зөвшөөрөл бүхий зохицуулалттай этгээдээс төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг нэг удаа чөлөөлөх тухай 128 2014-04-29

Үзэх

68 “Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-аас төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох” тухай 126 2014-04-29

Үзэх

69 “Саяанхаан ХААБ” ХХК-ийн хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлал /брокер/-ын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 120 2014-04-10

Үзэх

70 “Засагтхан гарьд ХААБ” ХХК-ийн хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлал /брокер/-ын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 119 2014-04-10

Үзэх

71 “Мон Хан Трейд” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 118 2014-04-10

Үзэх

72 “Тэнгри Секуритиес” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 117 2014-04-10

Үзэх

73 “Тэнгри Секуритиес” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 117 2014-04-10

Үзэх

74 “Юу Жи Эс” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 116 2014-04-10

Үзэх

75 “НИКИ” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 115 2014-04-10

Үзэх

76 “Тэнь Ди Сек” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 114 2014-04-10

Үзэх

77 “Дархан Импекс” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 113 2014-04-10

Үзэх

78 “Өгөөмөр Уул” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 112 2014-03-28

Үзэх

79 “Хорго Хайрхан” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 111 2014-03-28

Үзэх

80 “Гонир” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 110 2014-03-28

Үзэх

81 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-дын тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 109 2014-03-28

Үзэх

82 “Голомт секюритиз” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 108 2014-03-28

Үзэх

83 “Монголиан интернэшнл брокерс” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 95 2014-03-28

Үзэх

84 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 92 2014-03-28

Үзэх

85 Үнэт цаасны арилжаа, төлбөр тооцооны горимд авах зарим арга хэмжээний тухай 91 2014-03-17

Үзэх

86 "Борнуур" ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 89 2014-03-17

Үзэх

87 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 74 2014-03-17

Үзэх

88 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 73 2014-03-17

Үзэх

89 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 72 2014-03-17

Үзэх

90 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 71 2014-03-17

Үзэх

91 “Ундрам Төв” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 69 2014-02-27

Үзэх

92 “Хасу Мандал” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авахаар гаргасан саналыг зөвшөөрөх тухай 68 2014-02-27

Үзэх

93 “Эрээнцав” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авахаар гаргасан саналыг зөвшөөрөх тухай 67 2014-02-27

Үзэх

94 “Баянбогд” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 66 2014-02-27

Үзэх

95 “Дэвшил мандал” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 65 2014-02-27

Үзэх

96 Хорооны 2013 оны 69 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн тусгай зөвшөөрлийн түр журам”-д нэмэлт оруулах тухай 63 2014-02-28

Үзэх

97 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 62 2014-02-27

Үзэх

98 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр шинэчлэн бүртгэх тухай 43 2014-02-14

Үзэх

99 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 42 2014-02-14

Үзэх

100 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай 38 2014-02-07

Үзэх