2015 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлийн журам" батлах тухай 443 2015-12-17

Үзэх

2 Үнэт цаасны бүртгэлийн журам шинэчлэн батлах тухай 408 2015-11-23

Үзэх

3 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, бүртгэх журам, заавар батлах тухай 406 2015-11-23

Үзэх

4 “Глобал инвестмент ассет менежмент” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 439 2015-12-17

Үзэх

5 “Мастер инвестмент менежмент” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 433 2015-12-17

Үзэх

6 “Глашиер ассет” ХХК-д үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх нэмэлт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 432 2015-12-17

Үзэх

7 “Эс Жи Эм Ди аудит” ХХК-д үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 431 2015-12-17

Үзэх

8 “Өмгөөллийн арлекс консалтинг сервисез” ХХН-д үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 430 2015-12-17

Үзэх

9 “Өмгөөллийн Эм Жэй Эл атторнейс” ХХН-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 429 2015-12-17

Үзэх

10 "МИК холдинг" ХХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлд бүртгэх тухай 417 2015-12-17

Үзэх

11 “Евразиа капитал холдинг” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 419 2015-12-17

Үзэх

12 "Монгол шуудан" ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 416 2015-12-17

Үзэх

13 "Гантээрэм" ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 404 2015-11-24

Үзэх

14 “Глашиер ассет” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 403 2015-11-23

Үзэх

15 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 402 2015-11-23

Үзэх

16 “Монголын үнэт цаасны бирж” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 396 2015-11-23

Үзэх

17 “Монголиан Иншуранс Брокерейж” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 390 2015-11-23

Үзэх

18 “ЭНУР аудит” ХХК-д үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 389 2015-11-23

Үзэх

19 “МИК актив долоо” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 386 2015-11-23

Үзэх

20 “Буудайн цацал” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 384 2015-11-23

Үзэх

21 “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 383 2015-11-23

Үзэх

22 “ХААБЗ” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 380 2015-10-13

Үзэх

23 “Нью проспект Аудит” ХХК-д үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 375 2015-10-09

Үзэх

24 “Уужим хангай” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 368 2015-09-25

Үзэх

25 “Виртус рийл истейт” хувийн хөрөнгө оруулалтын санг бүртгэх тухай 367 2015-09-25

Үзэх

26 “Зоос гоёл” ХК-ийн нийтэд санал болгон гаргасан үнэт цаасыг нэгтгэх тухай 366 2015-09-25

Үзэх

27 “Тусброкерс” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 348 2015-08-28

Үзэх

28 “Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 347 2015-08-28

Үзэх

29 “Си Эс Ай Аудит” ХХК-д үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 338 2015-08-05

Үзэх

30 “Мик актив зургаа” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 337 2015-08-05

Үзэх

31 “Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 334 2015-08-05

Үзэх

32 “Таван толгой хишиг ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 333 2015-08-05

Үзэх

33 “Түшигтраст” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 332 2015-08-05

Үзэх

34 “Азиапасифик пропертис” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 329 2015-07-10

Үзэх

35 “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-д өөрчлөлт оруулах тухай 328 2015-07-06

Үзэх

36 “Дилерийн арилжааны төв” ХХК-д үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 312 2015-07-03

Үзэх

37 “Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 311 2015-07-03

Үзэх

38 “Бишрэлт индустриэл” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 310 2015-07-03

Үзэх

39 “Монгол мах экспо” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 309 2015-07-03

Үзэх

40 “Шарын гол” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 308 2015-01-01

Үзэх

41 "Хай Би Ойл" ХК-ийн хаалттай хүрээнд нэмж гаргах энгийн хувьцааг бүртгэх тухай 302 2015-07-02

Үзэх

42 “Улаанбаатар бүк“ ХК-ийн өрийг хувьцаагаар солих тухай 288 2015-06-24

Үзэх

43 “Монгол мах экспо” ХК-ийн хувьцааг бүртгэлээс хасах тухай 287 2015-06-24

Үзэх

44 “Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 286 2015-06-24

Үзэх

45 “Юнайтэд секьюритс ҮЦК” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 283 2015-06-24

Үзэх

46 “Фрактал орчин ҮЦК”-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 281 2015-06-24

Үзэх

47 “Глобат ассет ҮЦК” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 280 2015-06-24

Үзэх

48 "Үнэт цаасны зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх журам" батлах тухай 155 2015-03-23

Үзэх

49 “Эл Би Брокерэж” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 261 2015-05-20

Үзэх

50 “Дорнод хүнс” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 256 2015-05-20

Үзэх

51 Хувьцааг бүртгэх тухай 243 2015-05-20

Үзэх

52 “МИК актив тав” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 242 2015-05-20

Үзэх

53 “Сикап ҮЦК” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 236 2015-04-30

Үзэх

54 “АБЖЯ” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 212 2015-04-22

Үзэх

55 “Очир капитал” ХХК-д олгосон үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 211 2015-04-22

Үзэх

56 “Бумбат шигтгээ” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 203 2015-04-10

Үзэх

57 “Энич-Аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 202 2015-04-10

Үзэх

58 “Капитал маркет корпораци ҮЦК” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 163 2015-04-01

Үзэх

59 “Нийслэл-Аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 157 2015-04-01

Үзэх

60 “Голомт секюритиз ҮЦК” ХХК-д андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 156 2015-03-30

Үзэх

61 “Хөнгөн бетон” ХК-ийн хяналтын багц эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авахаар гаргасан саналыг зөвшөөрөх тухай 127 2015-03-13

Үзэх

62 “Релаэнс секюритиз Аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 120 2015-03-12

Үзэх

63 “Гроут финанс аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 119 2015-03-12

Үзэх

64 “Файн эстимэйт” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 118 2015-03-12

Үзэх

65 “Гроут финанс аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 117 2015-03-12

Үзэх

66 “Төвтаван эрдэнэ ХААБ” ХХК-ийн хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 75 2015-01-30

Үзэх

67 “Ховдбирж” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 74 2015-01-30

Үзэх

68 “Юнайтэд секьюритс ҮЦК” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 73 2015-01-30

Үзэх

69 “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 72 2015-01-30

Үзэх

70 “Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 71 2015-01-30

Үзэх

71 “БИНСЭ” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 70 2015-01-30

Үзэх

72 Үнэт цаасны арилжаа, төлбөр тооцооны горимд зарим өөрчлөлт оруулах тухай 67 2015-01-30

Үзэх

73 “Өмгөөлллийн Эй Эм Партнерс” ХХН-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 35 2015-01-27

Үзэх

74 “Делиотт Онч Аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 34 2015-01-27

Үзэх

75 “Координат аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 33 2015-01-27

Үзэх

76 “Ай трейд” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 20 2015-01-16

Үзэх

77 “МИК актив дөрөв” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 18 2015-01-16

Үзэх

78 “Ай Жэй Эй Эйч аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 12 2015-01-16

Үзэх

79 “Баталгаа аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 11 2015-01-16

Үзэх

80 “Итгэлт эстимэйт” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 10 2015-01-16

Үзэх

81 “Атен” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 9 2015-01-16

Үзэх