2016 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг тогтоох тухай 94 2016-03-23

Үзэх

2 "МИК актив арван нэг" ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 307 2016-12-14

Үзэх

3 "МИК актив арван нэг" ХХК-д хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 306 2016-12-14

Үзэх

4 "МИК актив арав" ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 305 2016-12-14

Үзэх

5 "МИК актив арав" ХХК-д хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 304 2016-12-14

Үзэх

6 "Даваанбулаг" ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 290 2016-12-14

Үзэх

7 "Ард даатгал" ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай 270 2016-10-18

Үзэх

8 "Ай түүлс" ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 267 2016-09-21

Үзэх

9 "Багануур" ХК-ийн нэмж гаргасан үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 266 2016-09-21

Үзэх

10 “Сикап ҮЦК” ХХК-д андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 247 2016-06-27

Үзэх

11 “Өмгөөллийн лэкслоси” ХХН-ийг үнэт цаасны зах зээлд хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээс хасах тухай 246 2016-06-27

Үзэх

12 “Дархан брокер ҮЦК” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 242 2016-06-27

Үзэх

13 "Багануур" ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 233 2016-06-15

Үзэх

14 "Улаанбаатар БҮК" ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 234 2016-06-15

Үзэх

15 “Цогт энд Нандин” ХХН-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 206 2016-06-10

Үзэх

16 “Стандарт инвестмент ҮЦК” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 203 2016-06-10

Үзэх

17 “АПУ” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 197 2016-06-10

Үзэх

18 “Сүү” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 196 2016-06-10

Үзэх

19 "Файнэшнл кредит менежмент" ХХК-д хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 191 2016-05-17

Үзэх

20 "Мандал Ассет Менежмент" ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 189 2016-05-17

Үзэх

21 “Соёмбо даатгал” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 152 2016-05-17

Үзэх

22 “Өмгөөллийн зөвлөх партнер” ХХН-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 151 2016-05-17

Үзэх

23 “Дархан брокер ҮЦК” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 145 2016-05-17

Үзэх

24 “Санлавмэд ҮЦК” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 144 2016-05-17

Үзэх

25 "Хан траст" хувийн хөрөнгө оруулалтын санг бүртгэх тухай 138 2016-05-17

Үзэх

26 "Стандарт Инвестмент ҮЦК” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 137 2016-04-25

Үзэх

27 "Үнэт цаасны зах зээлийн маргаан таслах зөвлөлийг байгуулж, зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай" 99 2016-04-06

Үзэх

28 "Үнэт цаасны маргаан таслах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай 98 2016-04-06

Үзэх

29 “Од бүртгэл аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 121 2016-04-06

Үзэх

30 "Бумбат-Алтай ҮЦК" ХХК-д андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 120 2016-04-06

Үзэх

31 “Эф си икс ҮЦК” ХХК-д андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 119 2016-04-06

Үзэх

32 “Номад капитал” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 118 2016-04-06

Үзэх

33 "МИК актив долоо ТЗК" ХХК-ийн арилжаалагдаагүй баталгаат үнэт цаасыг "ҮЦТТТХТ" ХХК-ийн төвлөрсөн хадгалмжийн бүртгэлээс хасах тухай 117 2016-04-06

Үзэх

34 "МИК актив зургааТЗК" ХХК-ийн арилжаалагдаагүй баталгаат үнэт цаасыг "ҮЦТТТХТ" ХХК-ийн төвлөрсөн хадгалмжийн бүртгэлээс хасах тухай 116 2016-04-06

Үзэх

35 "МИК актив тав ТЗК" ХХК-ийн арилжаалагдаагүй баталгаат үнэт цаасыг "ҮЦТТТХТ" ХХК-ийн төвлөрсөн хадгалмжийн бүртгэлээс хасах тухай 115 2016-04-06

Үзэх

36 "МИК актив нэг ТЗК" ХХК-ийн арилжаалагдаагүй баталгаат үнэт цаасыг "ҮЦТТТХТ" ХХК-ийн төвлөрсөн хадгалмжийн бүртгэлээс хасах тухай 111 2016-04-06

Үзэх

37 “Миг даатгал” ХХК -ийн дүрмийн сангийн бүтэц хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 95 2016-04-06

Үзэх

38 “МИК актив ес” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 97 2016-04-06

Үзэх

39 “Гүүдсек ҮЦК” ХХК-д андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 74 2016-03-11

Үзэх

40 "Өмгөөллийн Хаш-Эрдэнэ ба хамтрагчид" ХХН-г үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 73 2016-03-11

Үзэх

41 “Акпар аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 54 2016-03-04

Үзэх

42 “Номин даатгал” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай 53 2016-03-04

Үзэх

43 "Ард менежмент" ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 45 2016-02-24

Үзэх

44 “Ард менежмент” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 45 2016-02-24

Үзэх

45 “Эйч Эл Би Монголиа аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 43 2016-02-24

Үзэх

46 "Эм Ди Эс энд ХаанЛекс" ХХН-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 42 2016-02-24

Үзэх

47 "Мишээл-Од аудит" ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай. 33 2016-01-29

Үзэх

48 "Ай түүлс" ХХК-ийн нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай. 20 2016-01-29

Үзэх

49 "Блю скай фанд" хувийн хөрөнгө оруулалтын санг бүртгэх тухай. 19 2016-01-29

Үзэх

50 "Нью проспект аудит" ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /2016 оны 3 сарын 4 ны өдрийн 49-р тогтоолоор хүчингүй болсон/ 18 2016-01-20

Үзэх

51 "Дундманхайдай аудит" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 10 2016-01-20

Үзэх

52 "Монголиан бизиес рейтинг аудит" ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 9 2016-01-20

Үзэх

53 "Агниста инвестмэнт" ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 7 2016-01-20

Үзэх

54 "Өмгөөллийн файнэншил лоо консалтинг" ХХН-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 6 2016-01-20

Үзэх

55 "Мүүн лайт финанс аудит" ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 4 2016-01-20

Үзэх

56 "МИК актив найм" ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2 2016-01-20

Үзэх