2017 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 244 2017-12-15

Үзэх

2 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 242 2017-12-15

Үзэх

3 Үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэх тухай 240 2017-12-15

Үзэх

4 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 239 2017-12-15

Үзэх

5 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 238 2017-12-15

Үзэх

6 "ХААН банк" ХХК-д үнэт цаасны тухайлсан бүртгэлийн үйл ажиллагаа хавсран эрхлэх нэмэлт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 237 2017-12-15

Үзэх

7 "Голомт банк" ХХК-д үнэт цаасны тухайлсан бүртгэлийн үйл ажиллагаа хавсран эрхлэх нэмлт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 236 2017-12-15

Үзэх

8 "Худалдаа хөгжлийн банк" ХХК-д үнэт цаасны тухайлсан бүртгэлийн үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх нэмэлт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 235 2017-12-15

Үзэх

9 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 233 2017-12-15

Үзэх

10 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 227 2017-11-24

Үзэх

11 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 222 2017-11-24

Үзэх

12 Хаалттай хүрээнд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай 221 2017-11-24

Үзэх

13 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 220 2017-11-24

Үзэх

14 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 207 2017-11-08

Үзэх

15 Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалтай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 206 2017-11-08

Үзэх

16 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 199 2017-10-27

Үзэх

17 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 197 2017-10-27

Үзэх

18 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/ үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 191 2017-10-27

Үзэх

19 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 177 2017-10-09

Үзэх

20 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай 176 2017-10-09

Үзэх

21 Нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 173 2017-09-27

Үзэх

22 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 172 2017-09-27

Үзэх

23 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 170 2017-09-27

Үзэх

24 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 169 2017-09-27

Үзэх

25 Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалтай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 168 2017-09-27

Үзэх

26 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компаниудын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 167 2017-09-27

Үзэх

27 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 161 2017-08-30

Үзэх

28 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл олгох тухай 158 2017-08-30

Үзэх

29 Нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 150 2017-07-20

Үзэх

30 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай 140 2017-07-05

Үзэх

31 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай 139 2017-07-05

Үзэх

32 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагааны эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 128 2017-06-22

Үзэх

33 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагааны эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 130 2017-06-22

Үзэх

34 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагааны эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 0 2017-06-22

Үзэх

35 Нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 117 2017-06-07

Үзэх

36 Үнэт цаасны компаниудын үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалтай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 113 2017-06-07

Үзэх

37 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 98 2017-05-10

Үзэх

38 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 97 2017-05-10

Үзэх

39 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 96 2017-05-10

Үзэх

40 Нэр бүхий хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 80 2017-04-12

Үзэх

41 "Нэйшнл грөүт" хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 79 2017-04-12

Үзэх

42 "Ньюбаланс Аудит" ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 78 2017-04-12

Үзэх

43 "Лайэн-Аудит" ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийг үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 77 2017-04-12

Үзэх

44 "МИК актив арван хоёр" ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 75 2017-04-12

Үзэх

45 "МИК актив арван хоёр" ХХК-д хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 74 2017-04-12

Үзэх

46 Нэр бүхий арилжааны банкнуудад олгосон харилцагчийн нэрийн өмнөөс түүний даалгавраар гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын бусад ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 49 2017-03-10

Үзэх

47 "Ай трейд ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 48 2017-03-10

Үзэх

48 "Фронтиер ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд андеррайтерийн үйл ажиллгаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 47 2017-03-10

Үзэх

49 "Нейшнл ассет менежмент " ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 46 2017-03-10

Үзэх

50 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагааны тухай 36 2017-02-08

Үзэх

51 "Азиа пасифик секьюритис ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 35 2017-02-08

Үзэх

52 "Шонхор үнэлгээ аудит" ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 34 2017-02-08

Үзэх

53 Нэр бүхий 16 хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 17 2017-01-13

Үзэх

54 Нэр бүхий 18 хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 16 2017-01-13

Үзэх

55 "Бат капитал менежмент" ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 12 2017-01-13

Үзэх

56 "Улиастай ван Аудит" ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгаа үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 11 2017-01-13

Үзэх