2018 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Дүрэмд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 308 2018-09-12

Үзэх

2 Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчийн хурлын зар хүргэх журмыг шинэчлэн батлах тухай 377 2018-12-14

Үзэх

3 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 376 2018-12-14

Үзэх

4 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 375 2018-12-14

Үзэх

5 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 374 2018-12-14

Үзэх

6 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай 373 2018-12-14

Үзэх

7 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаанд авах зарим арга хэмжээний тухай 371 2018-12-14

Үзэх

8 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 366 2018-11-30

Үзэх

9 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 352 2018-11-30

Үзэх

10 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай 340 2018-11-14

Үзэх

11 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 330 2018-10-17

Үзэх

12 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 328 2018-10-17

Үзэх

13 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 327 2018-10-17

Үзэх

14 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 317 2018-09-26

Үзэх

15 Хаалттай хүрээнд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай 316 2018-09-26

Үзэх

16 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 307 2018-09-12

Үзэх

17 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 306 2018-09-12

Үзэх

18 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 305 2018-09-12

Үзэх

19 Харилцагчийн нэрийн өмнөөс түүний даалгавраар гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын бусад, ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 304 2018-09-12

Үзэх

20 Нэр бүхий 3 үнэт цаасны компанийн үнэт цаасны дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 302 2018-09-12

Үзэх

21 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 288 2018-08-29

Үзэх

22 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 287 2018-08-29

Үзэх

23 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 278 2018-08-29

Үзэх

24 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай 277 2018-08-29

Үзэх

25 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай 276 2018-08-29

Үзэх

26 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 275 2018-08-29

Үзэх

27 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 274 2018-08-29

Үзэх

28 "Хөвсгөл алтан дуулга" ХК-ийн нэмж гаргах энгийн хувьцааг бүртгэх тухай 262 2018-06-29

Үзэх

29 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 260 2018-06-29

Үзэх

30 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 259 2018-06-29

Үзэх

31 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 258 2018-06-29

Үзэх

32 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 253 2018-06-29

Үзэх

33 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 252 2018-06-29

Үзэх

34 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 206 2018-06-06

Үзэх

35 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 191 2018-05-23

Үзэх

36 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 190 2018-05-23

Үзэх

37 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай 187 2018-05-23

Үзэх

38 Үнэт цаасны компаниудын үнэт цаасны дтлерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 183 2018-05-23

Үзэх

39 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 182 2018-05-23

Үзэх

40 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 173 2018-05-23

Үзэх

41 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 172 2018-05-04

Үзэх

42 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 171 2018-05-04

Үзэх

43 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 170 2018-05-04

Үзэх

44 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай 169 2018-05-04

Үзэх

45 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 164 2018-05-04

Үзэх

46 Үнэт цаасны дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 162 2018-05-04

Үзэх

47 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 160 2018-05-04

Үзэх

48 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 143 2018-04-04

Үзэх

49 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 143 2018-04-04

Үзэх

50 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 126 2018-04-04

Үзэх

51 Үнэт цаасны компанийн харилцагчдыг шилжүүлэх тухай 127 2018-04-04

Үзэх

52 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 109 2018-03-14

Үзэх

53 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 106 2018-03-14

Үзэх

54 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 92 2018-02-28

Үзэх

55 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 91 2018-02-28

Үзэх

56 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 73 2018-02-28

Үзэх

57 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай 60 2018-02-07

Үзэх

58 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 59 2018-02-07

Үзэх

59 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 57 2018-02-07

Үзэх

60 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 56 2018-02-07

Үзэх

61 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 55 2018-02-07

Үзэх

62 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 54 2018-02-07

Үзэх

63 Үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 46 2018-02-07

Үзэх