2019 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөгшөөрөх тухай 409 2019-12-20

Үзэх

2 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 408 2019-12-27

Үзэх

3 Хаалттай өрийн хэрэгслэл бүртгэх тухай 407 2019-12-27

Үзэх

4 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 432 2020-12-27

Үзэх

5 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 431 2020-12-27

Үзэх

6 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 430 2020-12-27

Үзэх

7 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 428 2020-12-27

Үзэх

8 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх болон номинал данс эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай 410 2020-12-27

Үзэх

9 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 408 2020-12-27

Үзэх

10 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 397 2019-12-16

Үзэх

11 "Монгол даатгал" ХХК-ийг "Хорго хайрхан" ХК-д нэгтгэхийг зөвшөөрч, үнэт цаасны бүртгэлийн болон оноосон нэрийн өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 372 2019-12-16

Үзэх

12 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 367 2019-12-16

Үзэх

13 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 348 2019-12-04

Үзэх

14 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 334 2019-12-04

Үзэх

15 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 355 2019-12-04

Үзэх

16 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэлээс хасах тухай 339 2019-12-04

Үзэх

17 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 336 2019-12-04

Үзэх

18 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 333 2019-12-04

Үзэх

19 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх болон номинал данс эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай 332 2019-12-04

Үзэх

20 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцийн өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 322 2019-11-25

Үзэх

21 Үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 311 2019-11-25

Үзэх

22 Нэр бүхий 3 үнэт цаасны компанийн үндсэн харилцагчдын дансыг шилжүүлэх тухай 307 2019-11-25

Үзэх

23 Үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 304 2019-11-25

Үзэх

24 Тусгаарлагдсан хувьцааг чөлөөлөх тухай 303 2019-11-25

Үзэх

25 Тусгаарлагдсан хувьцааг чөлөөлөх тухай 302 2019-11-25

Үзэх

26 Тусгаарлагдсан хувьцааг чөлөөлөх тухай 301 2019-11-25

Үзэх

27 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 300 2019-11-25

Үзэх

28 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 298 2019-11-25

Үзэх

29 Үнэт цаасны зах зээлд дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 275 2019-10-16

Үзэх

30 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 267 2019-09-11

Үзэх

31 "Блэкстоун интернэйшнл ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 0 2019-09-11

Үзэх

32 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 256 2019-09-11

Үзэх

33 Нэр бүхий 10 үнэт цаасны компанийн үнэт цаасны зах зээлд зарим мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 250 2019-08-28

Үзэх

34 "Гацуурт трейд ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 248 2019-08-28

Үзэх

35 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 241 2019-08-28

Үзэх

36 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүний өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 224 2019-08-14

Үзэх

37 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 223 2019-08-14

Үзэх

38 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 222 2019-08-14

Үзэх

39 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүний өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 215 2019-08-14

Үзэх

40 Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 192 2019-07-08

Үзэх

41 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 191 2019-07-08

Үзэх

42 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 190 2019-07-08

Үзэх

43 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 177 2019-06-26

Үзэх

44 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 167 2019-06-14

Үзэх

45 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 150 2019-06-14

Үзэх

46 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 148 2019-06-14

Үзэх

47 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 147 2019-06-14

Үзэх

48 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 133 2019-06-14

Үзэх

49 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай 126 2019-05-23

Үзэх

50 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 124 2019-05-23

Үзэх

51 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 123 2019-05-23

Үзэх

52 Үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 122 2019-05-23

Үзэх

53 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 121 2019-05-23

Үзэх

54 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 120 2019-05-23

Үзэх

55 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцийн өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 112 2019-05-23

Үзэх

56 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 109 2019-05-08

Үзэх

57 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 100 2019-05-08

Үзэх

58 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцийн өөрчлөлтийг бүртгэхийг зөвшөөрөх тухай 90 2019-05-08

Үзэх

59 Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 81 2019-04-24

Үзэх

60 Нэр бүхий 3 үнэт цаасны компанийн үнэт цаасны дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 80 2019-04-24

Үзэх

61 Нэр бүхий 13 үнэт цаасны компанийн үнэт цаасны дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 79 2019-04-24

Үзэх

62 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай 70 2019-04-24

Үзэх

63 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцийн өөрчлөлтийг бүртгэхийг зөвшөөрөх тухай 67 2019-04-24

Үзэх

64 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 49 2019-04-10

Үзэх

65 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 36 2019-03-20

Үзэх

66 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 35 2019-03-20

Үзэх

67 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 29 2019-03-13

Үзэх

68 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай 28 2019-03-13

Үзэх

69 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай 28 2019-03-13

Үзэх

70 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 27 2019-03-13

Үзэх

71 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай 3 2019-01-09

Үзэх

72 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 1 2019-01-09

Үзэх