2020 оны СХЗ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Бумбат алтай ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 746 2020-07-08

Үзэх

2 "Аргай бэст ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 745 2020-07-08

Үзэх

3 "Алтанхоромсог ҮЦК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 744 2020-07-08

Үзэх

4 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 691 2020-07-08

Үзэх

5 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам 690 2020-07-08

Үзэх

6 "Капитал маркет корпораци ҮЦК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 476 2020-06-10

Үзэх

7 "Сүү" ХХК-ийн нэмж гаргаж буй энгийн хувьцааг бүртгэх тухай 689 2020-06-29

Үзэх

8 Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 483 2020-06-29

Үзэх

9 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 484 2020-06-29

Үзэх

10 Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын хэрэгжилтийг хангах тухай 480 2020-06-10

Үзэх

11 "Лэндмн ББСБ" ХК-ийн нийтэд санал болгон гаргаж буй өрийн хэрэгслийг бүртгэх тухай 482 2020-06-15

Үзэх

12 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 481 2020-06-10

Үзэх

13 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 479 2020-06-10

Үзэх

14 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 478 2020-06-10

Үзэх

15 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 477 2020-06-10

Үзэх

16 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 343 2020-06-10

Үзэх

17 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 342 2020-06-10

Үзэх

18 Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 341 2020-06-10

Үзэх

19 Хамтын хаалттай сангийн нэгж эрхийн танилцуулгыг бүртгэх тухай 340 2020-06-10

Үзэх

20 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 339 2020-06-10

Үзэх

21 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 338 2020-06-10

Үзэх

22 Номинал дансаар дамжуулан харилцагчдад мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын гүйлгээний үйлчилгээний үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай 219 2020-05-06

Үзэх

23 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 218 2020-05-06

Үзэх

24 Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүнгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам" батлах тухай 179 2020-04-08

Үзэх

25 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 336 2020-05-20

Үзэх

26 "Кости эстимэйт" ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 265 2020-05-20

Үзэх

27 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 264 2020-05-06

Үзэх

28 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 263 2020-05-06

Үзэх

29 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 262 2020-05-06

Үзэх

30 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 261 2020-05-06

Үзэх

31 "Эм Ай Си Си ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 257 2020-05-06

Үзэх

32 "Монсек ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 256 2020-05-06

Үзэх

33 "Монсек ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 213 2020-04-22

Үзэх

34 "Монсек ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 212 2020-04-22

Үзэх

35 Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 189 2020-04-22

Үзэх

36 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл олгох тухай 188 2020-04-22

Үзэх

37 Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 187 2020-04-22

Үзэх

38 Гүйцтгэх захирлын албан тушаалд томилхыг зөвшөөрөх тухай 186 2020-04-22

Үзэх

39 Үнэт цаасны дараа төлбөр тооцооны Т+2 горим, төлбөрийн эсрэг нийлүүлэлт зарчмыг нэвтрүүлэх тухай 29 2020-01-29

Үзэх

40 Ногдол ашиг тараах ажиллагааг нарийвчлан тогтоох тухай 28 2020-01-29

Үзэх

41 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 27 2020-01-29

Үзэх

42 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 26 2020-01-29

Үзэх

43 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 25 2020-01-29

Үзэх

44 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай 152 2020-04-08

Үзэх

45 Зохицуулалын үйлчилгээний хөлс төвөлрүүлэх хугацааг хойшлуулах тухай 148 2020-03-25

Үзэх

46 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ болон оноосон нэрийг өөрчлөх тухай 147 2020-03-25

Үзэх

47 Тусгаарлагдсан хувьцааг чөлөөлөх тухай 61 2020-02-12

Үзэх

48 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 60 2020-02-12

Үзэх

49 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 07 2020-01-15

Үзэх

50 Үнэт цаасны бүртгэлийн болон оноосон нэрийн өөрчлөлтийн бүртгэх тухай 06 2020-01-15

Үзэх

51 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 92 2020-02-28

Үзэх

52 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 91 2020-02-25

Үзэх

53 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 90 2020-02-28

Үзэх

54 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 89 2020-02-28

Үзэх

55 Салбар байгуулахыг зөвшөөрөх тухай 88 2020-02-28

Үзэх

56 Номинал дансаар дамжуулан харилцагчдад мөнгөн хөрөнгийн орлого , зарлагын гүйлгээний үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай 87 2020-02-28

Үзэх

57 Хаалттай өрийн хэрэгслэл бүртгэх тухай 85 2020-02-28

Үзэх

58 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам 84 2020-02-28

Үзэх

59 Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 83 2020-02-28

Үзэх

60 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 82 2020-02-28

Үзэх

61 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авах зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 79 2020-02-28

Үзэх

62 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авах зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 62 2020-02-12

Үзэх

63 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 59 2020-02-12

Үзэх

64 Номинал дансаар дамжуулан харилцагчдад мөнгөн хөрөнгийн орлого , зарлагын гүйлгээний үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай 105 2020-03-11

Үзэх

65 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай 104 2020-03-11

Үзэх

66 Үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нээж олгох тухай 103 2020-03-11

Үзэх

67 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 58 2020-01-29

Үзэх

68 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 91 2020-02-28

Үзэх

69 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 90 2020-02-28

Үзэх

70 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 89 2020-02-28

Үзэх

71 Салбар байгуулахыг зөвшөөрөх тухай 88 2020-02-08

Үзэх

72 Номинал дансаар дамжуулан харилцагчдад мөнгөн хөрөнгийн орлого , зарлагын гүйлгээний үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай 87 2020-02-28

Үзэх

73 Гүйцжтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 86 2020-02-20

Үзэх

74 Хаалттай өрийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 85 2020-02-25

Үзэх

75 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвөлгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 84 2020-02-28

Үзэх

76 Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 83 2020-02-25

Үзэх

77 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүрдүүлэх 82 2020-02-28

Үзэх

78 Тусгаарлагдсан хувьцааг чөлөөлөх тухай 81 2020-02-20

Үзэх

79 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 80 2020-02-28

Үзэх

80 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авах зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 79 2020-02-20

Үзэх

81 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 24 2020-01-15

Үзэх

82 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 23 2020-01-15

Үзэх

83 Дүрэмд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 5 2020-01-15

Үзэх