2020 оны СХЗ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 264 2020-05-06

Үзэх

2 “Ди Би Эм ногоон хөгжил” хувийн хөрөнгө оруулалтын санг бүртгэлээс хасах тухай 1051 2020-12-23

Үзэх

3 “Үндэсний стратегийн хөрөнгө оруулалт” хувийн хөрөнгө оруулалтын санг бүртгэлээс хасах тухай 1050 2020-12-23

Үзэх

4 Тусгаарлагдсан хувьцааг чөлөөлөх тухай /“Бодь даатгал” ХК/ 1049 2020-12-23

Үзэх

5 Нэмж гаргасан хувьцааг олон нийтэд танилцуулж, анхдагч зах зээлийн арилжааг зохион байгуулах хугацааг сунгах тухай /“Сүү” ХК/ 1017 2020-12-23

Үзэх

6 Тусгаарлагдсан хувьцааг чөлөөлөх тухай /“Мандал даатгал” ХК/ 1016 2020-12-23

Үзэх

7 Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Райнос Инвестмент ҮЦК” ХХК/ 1015 2020-12-23

Үзэх

8 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай /“Инвескор актив ТЗК” ХХК/ 1013 2020-12-23

Үзэх

9 Барьцаат үнэт цаасны хөрөнгийн багцын бүртгэлийг хянагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 1012 2020-12-09

Үзэх

10 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 994 2020-12-09

Үзэх

11 Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд нэмж бүртгэх тухай 993 2020-12-09

Үзэх

12 “Блюскай секьюритиз ҮЦК” ХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокерын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 989 2020-11-25

Үзэх

13 “АСЕ энд Т капитал ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 988 2020-11-25

Үзэх

14 “Сикап ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 979 2020-11-25

Үзэх

15 Барьцаат үнэт цаасны хөрөнгийн багцын бүртгэлийг хянагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 955 2020-11-11

Үзэх

16 Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 954 2020-10-30

Үзэх

17 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 938 2020-10-21

Үзэх

18 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 937 2020-10-21

Үзэх

19 “Капитал маркет корпораци ҮЦК” ХХК-ийн харилцагчдыг шилжүүлэх тухай 953 2020-10-21

Үзэх

20 “Виртус ассет менежмент ҮЦК” ХХК-ийн хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 931 2020-10-07

Үзэх

21 “НОСК нэг ТЗК” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 917 2020-10-07

Үзэх

22 Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 882 2020-09-23

Үзэх

23 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 881 2020-09-23

Үзэх

24 Хаалттай өрийн хэрэгслэл бүртгэх тухай 756 2020-08-12

Үзэх

25 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах бичиг баримт бичгийг бүртгэх тухай 755 2020-08-12

Үзэх

26 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 754 2020-08-12

Үзэх

27 Барьцаат үнэт цаасны хөрөнгийн багцын бүртгэлийг хянагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох 753 2020-08-12

Үзэх

28 "Бумбат алтай ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 746 2020-07-08

Үзэх

29 "Аргай бэст ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 745 2020-07-08

Үзэх

30 "Алтанхоромсог ҮЦК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 744 2020-07-08

Үзэх

31 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 691 2020-07-08

Үзэх

32 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам 690 2020-07-08

Үзэх

33 "Капитал маркет корпораци ҮЦК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 476 2020-06-10

Үзэх

34 "Сүү" ХХК-ийн нэмж гаргаж буй энгийн хувьцааг бүртгэх тухай 689 2020-06-29

Үзэх

35 Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 483 2020-06-29

Үзэх

36 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 484 2020-06-29

Үзэх

37 Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын хэрэгжилтийг хангах тухай 480 2020-06-10

Үзэх

38 "Лэндмн ББСБ" ХК-ийн нийтэд санал болгон гаргаж буй өрийн хэрэгслийг бүртгэх тухай 482 2020-06-15

Үзэх

39 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 481 2020-06-10

Үзэх

40 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 479 2020-06-10

Үзэх

41 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 478 2020-06-10

Үзэх

42 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 477 2020-06-10

Үзэх

43 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 343 2020-06-10

Үзэх

44 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 342 2020-06-10

Үзэх

45 Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 341 2020-06-10

Үзэх

46 Хамтын хаалттай сангийн нэгж эрхийн танилцуулгыг бүртгэх тухай 340 2020-06-10

Үзэх

47 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 339 2020-06-10

Үзэх

48 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 338 2020-06-10

Үзэх

49 Номинал дансаар дамжуулан харилцагчдад мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын гүйлгээний үйлчилгээний үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай 219 2020-05-06

Үзэх

50 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 218 2020-05-06

Үзэх

51 Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүнгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам" батлах тухай 179 2020-04-08

Үзэх

52 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 336 2020-05-20

Үзэх

53 "Кости эстимэйт" ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 265 2020-05-20

Үзэх

54 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 264 2020-05-06

Үзэх

55 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 263 2020-05-06

Үзэх

56 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 262 2020-05-06

Үзэх

57 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 261 2020-05-06

Үзэх

58 "Эм Ай Си Си ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 257 2020-05-06

Үзэх

59 "Монсек ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 256 2020-05-06

Үзэх

60 "Монсек ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 213 2020-04-22

Үзэх

61 "Монсек ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 212 2020-04-22

Үзэх

62 Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 189 2020-04-22

Үзэх

63 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл олгох тухай 188 2020-04-22

Үзэх

64 Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 187 2020-04-22

Үзэх

65 Гүйцтгэх захирлын албан тушаалд томилхыг зөвшөөрөх тухай 186 2020-04-22

Үзэх

66 Үнэт цаасны дараа төлбөр тооцооны Т+2 горим, төлбөрийн эсрэг нийлүүлэлт зарчмыг нэвтрүүлэх тухай 29 2020-01-29

Үзэх

67 Ногдол ашиг тараах ажиллагааг нарийвчлан тогтоох тухай 28 2020-01-29

Үзэх

68 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 27 2020-01-29

Үзэх

69 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 26 2020-01-29

Үзэх

70 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 25 2020-01-29

Үзэх

71 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай 152 2020-04-08

Үзэх

72 Зохицуулалын үйлчилгээний хөлс төвөлрүүлэх хугацааг хойшлуулах тухай 148 2020-03-25

Үзэх

73 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ болон оноосон нэрийг өөрчлөх тухай 147 2020-03-25

Үзэх

74 Тусгаарлагдсан хувьцааг чөлөөлөх тухай 61 2020-02-12

Үзэх

75 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 60 2020-02-12

Үзэх

76 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 07 2020-01-15

Үзэх

77 Үнэт цаасны бүртгэлийн болон оноосон нэрийн өөрчлөлтийн бүртгэх тухай 06 2020-01-15

Үзэх

78 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 92 2020-02-28

Үзэх

79 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 91 2020-02-25

Үзэх

80 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 90 2020-02-28

Үзэх

81 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 89 2020-02-28

Үзэх

82 Салбар байгуулахыг зөвшөөрөх тухай 88 2020-02-28

Үзэх

83 Номинал дансаар дамжуулан харилцагчдад мөнгөн хөрөнгийн орлого , зарлагын гүйлгээний үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай 87 2020-02-28

Үзэх

84 Хаалттай өрийн хэрэгслэл бүртгэх тухай 85 2020-02-28

Үзэх

85 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам 84 2020-02-28

Үзэх

86 Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 83 2020-02-28

Үзэх

87 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 82 2020-02-28

Үзэх

88 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авах зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 79 2020-02-28

Үзэх

89 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авах зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 62 2020-02-12

Үзэх

90 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 59 2020-02-12

Үзэх

91 Номинал дансаар дамжуулан харилцагчдад мөнгөн хөрөнгийн орлого , зарлагын гүйлгээний үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай 105 2020-03-11

Үзэх

92 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай 104 2020-03-11

Үзэх

93 Үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нээж олгох тухай 103 2020-03-11

Үзэх

94 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 58 2020-01-29

Үзэх

95 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 91 2020-02-28

Үзэх

96 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 90 2020-02-28

Үзэх

97 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 89 2020-02-28

Үзэх

98 Салбар байгуулахыг зөвшөөрөх тухай 88 2020-02-08

Үзэх

99 Номинал дансаар дамжуулан харилцагчдад мөнгөн хөрөнгийн орлого , зарлагын гүйлгээний үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай 87 2020-02-28

Үзэх

100 Гүйцжтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 86 2020-02-20

Үзэх