2020 оны СХЗ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Зохицуулалын үйлчилгээний хөлс төвөлрүүлэх хугацааг хойшлуулах тухай 148 2020-03-25

Үзэх

2 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ болон оноосон нэрийг өөрчлөх тухай 147 2020-03-25

Үзэх

3 Тусгаарлагдсан хувьцааг чөлөөлөх тухай 61 2020-02-12

Үзэх

4 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 60 2020-02-12

Үзэх

5 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 07 2020-01-15

Үзэх

6 Үнэт цаасны бүртгэлийн болон оноосон нэрийн өөрчлөлтийн бүртгэх тухай 06 2020-01-15

Үзэх

7 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 92 2020-02-28

Үзэх

8 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 91 2020-02-25

Үзэх

9 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 90 2020-02-28

Үзэх

10 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 89 2020-02-28

Үзэх

11 Салбар байгуулахыг зөвшөөрөх тухай 88 2020-02-28

Үзэх

12 Номинал дансаар дамжуулан харилцагчдад мөнгөн хөрөнгийн орлого , зарлагын гүйлгээний үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай 87 2020-02-28

Үзэх

13 Хаалттай өрийн хэрэгслэл бүртгэх тухай 85 2020-02-28

Үзэх

14 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам 84 2020-02-28

Үзэх

15 Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 83 2020-02-28

Үзэх

16 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 82 2020-02-28

Үзэх

17 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авах зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 79 2020-02-28

Үзэх

18 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авах зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 62 2020-02-12

Үзэх

19 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 59 2020-02-12

Үзэх

20 Номинал дансаар дамжуулан харилцагчдад мөнгөн хөрөнгийн орлого , зарлагын гүйлгээний үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай 105 2020-03-11

Үзэх

21 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай 104 2020-03-11

Үзэх

22 Үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нээж олгох тухай 103 2020-03-11

Үзэх

23 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 58 2020-01-29

Үзэх

24 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 91 2020-02-28

Үзэх

25 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 90 2020-02-28

Үзэх

26 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 89 2020-02-28

Үзэх

27 Салбар байгуулахыг зөвшөөрөх тухай 88 2020-02-08

Үзэх

28 Номинал дансаар дамжуулан харилцагчдад мөнгөн хөрөнгийн орлого , зарлагын гүйлгээний үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай 87 2020-02-28

Үзэх

29 Гүйцжтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 86 2020-02-20

Үзэх

30 Хаалттай өрийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 85 2020-02-25

Үзэх

31 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвөлгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 84 2020-02-28

Үзэх

32 Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 83 2020-02-25

Үзэх

33 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүрдүүлэх 82 2020-02-28

Үзэх

34 Тусгаарлагдсан хувьцааг чөлөөлөх тухай 81 2020-02-20

Үзэх

35 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 80 2020-02-28

Үзэх

36 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авах зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 79 2020-02-20

Үзэх

37 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 24 2020-01-15

Үзэх

38 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 23 2020-01-15

Үзэх

39 Дүрэмд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 5 2020-01-15

Үзэх