2021 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Санхүүгийн зохицуулах хорооны хяналт шалгалтын бодлогын баримт бичиг”-ийг батлах тухай 593 2021-12-22

Үзэх

2 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“ҮЦСК актив хоёр” ХХК/ 580 2021-12-22

Үзэх

3 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“ҮЦСК актив хоёр” ХХК/ 579 2021-12-22

Үзэх

4 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“МИК актив хорин найм” ХХК/ 578 2021-12-22

Үзэх

5 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“МИК актив хорин найм” ХХК/ 577 2021-12-22

Үзэх

6 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“МИК актив хорин долоо” ХХК/ 576 2021-12-22

Үзэх

7 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“МИК актив хорин долоо” ХХК/ 575 2021-12-22

Үзэх

8 Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай /“МИК актив нэг ТЗК” ХХК – “МИК актив хорин зургаа ТЗК” ХХК/ 574 2021-12-22

Үзэх

9 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Рим ассет менежмент” ХХК/ 573 2021-12-22

Үзэх

10 Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Райнос инвестмент ҮЦК” ХХК/ 558 2021-12-08

Үзэх

11 “Пийс капитал” ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 538 2021-11-24

Үзэх

12 “Блью скай фанд” хувийн хөрөнгө оруулалтын санг бүртгэлээс хасах тухай 556 2021-11-24

Үзэх

13 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Баярплант ХААБ” ХХК/ 555 2021-11-24

Үзэх

14 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Сантланс ХААБ” ХХК/ 554 2021-11-24

Үзэх

15 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Суварга алтай констракшн ХААБ” ХХК/ 553 2021-11-24

Үзэх

16 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай /“Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК/ 539 2021-11-24

Үзэх

17 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Зайон ассет менежмент” ХХК/ 537 2021-11-24

Үзэх

18 Хаалттай өрийн хэрэгсэл бүртгэх тухай /“Говь” ХК/ 536 2021-11-24

Үзэх

19 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /Нэткапитал актив” ХХК/ 535 2021-11-24

Үзэх

20 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Омни актив” ХХК/ 534 2021-11-24

Үзэх

21 “Лэндмн ББСБ” ХК-ийн нийтэд санал болгон гаргаж буй өрийн хэрэгслийг бүртгэх тухай 533 2021-11-24

Үзэх

22 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Өмгөөллийн Өү Ти Эс адвокатс” ХХН/ 511 2021-11-10

Үзэх

23 Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Мандал капитал маркетс ҮЦК” ХХК/ 510 2021-11-10

Үзэх

24 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Сод ассет менежмент” ХХК/ 509 2021-11-10

Үзэх

25 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“Богд банк” ХХК/ 508 2021-11-10

Үзэх

26 Өрийн хэрэгслийг олон нийтэд танилцуулж, анхдагч зах зээлийн арилжааг зохион байгуулах хугацааг сунгах тухай /“Эрдэнэс-Тавантолгой” хаалттай ХК/ 507 2021-10-28

Үзэх

27 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Өмгөөллийн Эм энд Жи лоу фирм” ХХН/ 479 2021-10-28

Үзэх

28 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Өмгөөллийн фиделитас партнерс” ХХН/ 478 2021-10-28

Үзэх

29 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Ашид ассет менежмент” ХХК/ 477 2021-10-28

Үзэх

30 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх болон мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын номинал данс эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай /“Таван богд капитал ҮЦК” ХХК/ 476 2021-10-28

Үзэх

31 Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Инвескор капитал ҮЦК” ХХК/ 475 2021-10-28

Үзэх

32 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Тен инвестмент” ХХК/ 474 2021-10-28

Үзэх

33 Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Юнайтед Айр Файнэнс” ХХК/ 473 2021-10-28

Үзэх

34 "Биржийн бус үйл ажиллагааны журам"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 348 2021-09-08

Үзэх

35 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“МИК актив хорин зургаа” ХХК/ 472 2021-10-13

Үзэх

36 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“МИК актив хорин зургаа” ХХК/ 471 2021-10-13

Үзэх

37 “Хан траст” хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийн бүртгэлийг хүчингүй болсонд тооцох тухай 470 2021-10-13

Үзэх

38 “Номад фанд” хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийн бүртгэлийг хүчингүй болсонд тооцох тухай 469 2021-10-13

Үзэх

39 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Дабльдөрөөт” ХХК/ 468 2021-10-13

Үзэх

40 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Лайэн Аудит” ХХК/ 467 2021-10-13

Үзэх

41 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Нью проспект Аудит” ХХК/ 466 2021-10-13

Үзэх

42 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Конфиденс Аудит” ХХК/ 465 2021-10-13

Үзэх

43 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Юдентакс тин Аудит” ХХК/ 464 2021-10-13

Үзэх

44 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Энур Аудит” ХХК/ 463 2021-10-13

Үзэх

45 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Тэд Аудит” ХХК/ 462 2021-10-13

Үзэх

46 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Б энд С Аудит” ХХК/ 461 2021-10-13

Үзэх

47 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Нью проспект Аудит” ХХК/ 460 2021-10-13

Үзэх

48 “Глашиер ассет ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 459 2021-10-13

Үзэх

49 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Парита энд партнерс” ХХК/ 436 2021-10-13

Үзэх

50 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Смарт мони” ХХК/ 435 2021-10-13

Үзэх

51 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“Носк дөрөв ТЗК” ХХК/ 434 2021-10-13

Үзэх

52 Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Таван богд капитал ҮЦК” ХХК/ 433 2021-10-13

Үзэх

53 Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Новел-инвестмент ҮЦК” ХХК/ 432 2021-10-13

Үзэх

54 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“БКО капитал” ХХК/ 431 2021-10-13

Үзэх

55 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс” ХХК/ 430 2021-10-13

Үзэх

56 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Глашиер ассет ҮЦК” ХХК/ 403 2021-09-22

Үзэх

57 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай /“Эм Ай Си Си ҮЦК” ХХК/ 380 2021-09-22

Үзэх

58 “Мобифинанс ББСБ” ХХК-ийн нийтэд санал болгон гаргаж буй өрийн хэрэгслийг бүртгэх тухай 379 2021-09-22

Үзэх

59 Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй “Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорейшн”-ийн нэмж гаргаж буй энгийн хувьцааг бүртгэх тухай 378 2021-09-22

Үзэх

60 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлснөөс түр чөлөөлөх тухай 377 2021-09-08

Үзэх

61 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Энич Аудит” ХХК/ 375 2021-09-08

Үзэх

62 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Ньюбаланс Аудит” ХХК/ 374 2021-09-08

Үзэх

63 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Дөлгөөн хайрхан уул Аудит” ХХК/ 373 2021-09-08

Үзэх

64 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Акпар Аудит” ХХК/ 372 2021-09-08

Үзэх

65 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Атланта баланс Аудит” ХХК/ 371 2021-09-08

Үзэх

66 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Аккурэйт финанс Аудит” ХХК/ 370 2021-09-08

Үзэх

67 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Нэйшнл ассет менежмент ҮЦК” ХХК/ 369 2021-09-08

Үзэх

68 “АСЕ энд Т капитал ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 368 2021-09-08

Үзэх

69 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“ЦЭБЭ консалтинг аудит” ХХК/ 346 2021-09-08

Үзэх

70 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай /“Мандал ассет менежмент ҮЦК” ХХК/ 345 2021-09-08

Үзэх

71 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Альфафайнанс” ХХК/ 344 2021-09-08

Үзэх

72 Хаалттай хүрээнд нэмж гаргаж буй энгийн хувьцааг бүртгэх тухай /“Тэнгэрлиг медиа групп” ХК/ 343 2021-09-08

Үзэх

73 “Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам” батлах тухай 226 2021-06-11

Үзэх

74 “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам” батлах тухай 225 2021-06-11

Үзэх

75 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“ҮЦСК актив нэг ТЗК” ХХК/ 329 2021-08-18

Үзэх

76 Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Мандал ирээдүйн өсөлт хамтын ХОС” ХХК/ 328 2021-08-18

Үзэх

77 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай /“Юнити ассет менежмент” ХХК/ 327 2021-08-18

Үзэх

78 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Носк дөрөв” ХХК/ 326 2021-08-18

Үзэх

79 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Суварга алтай констракшн ХААБ” ХХК/ 309 2021-07-07

Үзэх

80 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Увс таван эрдэнийн ундарга ХААБ” ХХК/ 308 2021-07-07

Үзэх

81 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Рояал кашимер ХААБ” ХХК/ 307 2021-07-07

Үзэх

82 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Баярплант ХААБ” ХХК/ 306 2021-07-07

Үзэх

83 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Сантланс ХААБ” ХХК/ 305 2021-07-07

Үзэх

84 Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Опстра инвестмент менежмент” ХХК/ 304 2021-07-07

Үзэх

85 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Файнэшнл кредит менежмент” ХХК/ 303 2021-07-07

Үзэх

86 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай /“Тандэм инвэст ББСБ” ХК/ 273 2021-07-07

Үзэх

87 "Лэндмн ББСБ" ХК-ийн нийтэд санал болгон гаргаж буй өрийн хэрэгслийг бүртгэх тухай 258 2021-06-23

Үзэх

88 Хамтын хаалттай сангийн нэгж эрхийн танилцуулгыг бүртгэх тухай /“Мандал ассет менежмент ҮЦК” ХХК/ 257 2021-06-23

Үзэх

89 Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй “Степ голд лимитед”-ийн үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэх тухай 256 2021-06-23

Үзэх

90 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Си Пи Ти Эй аудит” ХХК/ 255 2021-06-23

Үзэх

91 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Чадварлаг аудит” ХХК/ 254 2021-06-23

Үзэх

92 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“Носк гурав” ХХК/ 252 2021-06-11

Үзэх

93 “Носк гурав” ХХК-д хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 251 2021-06-11

Үзэх

94 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Мүүн лайт финанс Аудит” ХХК/ 245 2021-06-11

Үзэх

95 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Баталгаа-Аудит” ХХК/ 244 2021-06-11

Үзэх

96 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Ситико-Аудит” ХХК/ 243 2021-06-11

Үзэх

97 Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай /“Мандал ассет менежмент ҮЦК” ХХК/ 224 2021-06-11

Үзэх

98 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Танандээж трэйд ХААБ” ХХК/ 223 2021-05-27

Үзэх

99 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Ивээлт-Инэл ХААБ” ХХК/ 222 2021-05-27

Үзэх

100 “Инвескор ББСБ” ХК-ийн нийтэд санал болгон гаргаж буй өрийн хэрэгслийг бүртгэх тухай 200 2021-05-27

Үзэх