2022 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл олгох тухай /“Инвескор ассет менежмент ҮЦК” ХХК/ 739 2022-12-23

Үзэх

2 Хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай /“Юнити зорилтот орлогын сан нэг хувийн ХОС” ХХК/ 698 2022-12-23

Үзэх

3 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай /“Эм Ай Ди Эй Эс ҮЦК” ХХК/ 696 2022-12-23

Үзэх

4 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Солид юнити аудит” ХХК/ 695 2022-12-23

Үзэх

5 Нэмж гаргаж буй үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэх тухай /“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК/ 690 2022-12-14

Үзэх

6 “Инвескор ББСБ” ХК-ийн нийтэд санал болгон гаргаж буй өрийн хэрэгслийг бүртгэх тухай 605 2022-11-09

Үзэх

7 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Носк тав” ХХК/ 663 2022-12-09

Үзэх

8 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“МИК актив гучин хоёр ТЗК” ХХК/ 662 2022-12-09

Үзэх

9 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“МИК актив гучин нэг ТЗК” ХХК/ 655 2022-12-02

Үзэх

10 Нэр бүхий 3 үнэт цаасны компанийн харилцагчдыг шилжүүлэх тухай 650 2022-11-25

Үзэх

11 Хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэм, хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай /“Сод аллокэйшн хувийн ХОС” ХХК/ 636 2022-11-25

Үзэх

12 Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Эм Ай Си Жи” ХХК/ 635 2022-11-25

Үзэх

13 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“Голомт банк” ХХК/ 634 2022-11-09

Үзэх

14 “Вангард инвестмент фанд” хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийн бүртгэлийг хүчингүй болсонд тооцох тухай 633 2022-11-09

Үзэх

15 “Евроазиа капитал холдинг ҮЦК” ХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилер, андеррайтер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 632 2022-11-09

Үзэх

16 “Батс ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай  628 2022-11-09

Үзэх

17 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Өмгөөллийн инсто лекс” ХХН/ 610 2022-11-09

Үзэх

18 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Өмгөөллийн Цогт энд Нандин” ХХН/ 609 2022-11-09

Үзэх

19 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“МИК актив гуч ТЗК” ХХК/ 608 2022-11-09

Үзэх

20 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“Бичил Эй Би Эс актив ТЗК” ХХК/ 607 2022-11-09

Үзэх

21 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Бум ард инвест” ХХК/ 606 2022-11-09

Үзэх

22 “Эф Си Экс ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 600 2022-10-26

Үзэх

23 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Аяатакс аудит” ХХК/ 554 2022-10-26

Үзэх

24 “Волтам” ХХК-ийн үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 553 2022-10-26

Үзэх

25 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“МИК актив гучин хоёр” ХХК/ 552 2022-10-26

Үзэх

26 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“МИК актив гучин нэг” ХХК/ 551 2022-10-26

Үзэх

27 Дүрэмд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай /“Бичил Эй Би Эс актив ТЗК” ХХК/ 550 2022-10-26

Үзэх

28 Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Хөрөнгө оруулагч үндэстэн хамтын ХОС” ХХК/ 522 2022-10-14

Үзэх

29 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Жэй Пи Эй глобал монголиа аудит” ХХК/ 519 2022-10-14

Үзэх

30 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Эн Жи комити” ХХК/ 518 2022-10-14

Үзэх

31 Хамтын нээлттэй сангийн нэгж эрхийн танилцуулгыг бүртгэх тухай /“Ашид арвижих хамтын ХОС” ХХК/ 517 2022-10-14

Үзэх

32 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Чингис хаан хөрөнгийн бирж” ХХК/ 516 2022-10-14

Үзэх

33 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“Төрийн банк” ХХК/ 505 2022-09-21

Үзэх

34 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Монголиан бизнес рейтинг Аудит” ХХК/ 498 2022-09-21

Үзэх

35 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Эс Эм Аудит” ХХК/ 497 2022-09-21

Үзэх

36 “Гаүли ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 496 2022-09-21

Үзэх

37 “Азиа пасифик секьюритис ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 495 2022-09-21

Үзэх

38 “Гендекс ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 494 2022-09-21

Үзэх

39 “Монгол хувьцаа ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокерын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 493 2022-09-21

Үзэх

40 “Капитал инвестмент фанд” хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийн бүртгэлийг хүчингүй болсонд тооцох тухай 492 2022-09-21

Үзэх

41 “Бумбат алтай ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 491 2022-09-21

Үзэх

42 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Монголын үндэсний тайлагнал аудит” ХХК/ 454 2022-09-21

Үзэх

43 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“ЛэндМН актив ТЗК” ХХК/ 453 2022-09-21

Үзэх

44 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“Нөмөр кредит ассет ТЗК” ХХК/ 452 2022-09-21

Үзэх

45 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“ҮЦСК актив дөрөв” ХХК/ 450 2022-09-21

Үзэх

46 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“МИК актив гуч” ХХК/ 449 2022-09-21

Үзэх

47 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Солид юнити аудит” ХХК/ 448 2022-09-21

Үзэх

48 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай /“Инвескор ассет менежмент ҮЦК” ХХК/ 447 2022-09-21

Үзэх

49 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Бичил Эй Би Эс актив” ХХК/ 416 2022-08-10

Үзэх

50 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /. “Бэрс Эй Би Эс актив ТЗК” ХХК/ 418 2022-08-10

Үзэх

51 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Эй Жэй Жэй Эм” ХХК/ 417 2022-08-10

Үзэх

52 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“ЛэндМН актив” ХХК/ 415 2022-08-10

Үзэх

53 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Нөмөр кредит ассет” ХХК/ 414 2022-08-10

Үзэх

54 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“Сэндли ББСБ” ХХК/ 413 2022-08-10

Үзэх

55 “Силк рөүд ассет менежмент” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 401 2022-07-06

Үзэх

56 “Мон-Ит Булигаар” ХК-ийн үнэт цаасны  бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай   382 2022-07-06

Үзэх

57 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Балансэд грөүт менежмент” ХХК/ 381 2022-07-06

Үзэх

58 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“МИК актив хорин ес” ХХК/ 380 2022-07-06

Үзэх

59 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“МИК актив хорин ес” ХХК/ 379 2022-07-06

Үзэх

60 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Монголын хөрөнгө оруулалтын зэрэглэлийн эжинси” ХХК/ 359 2022-06-22

Үзэх

61 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Өмгөөллийн легал линк Си Би Эй” ХХН/ 358 2022-06-22

Үзэх

62 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“ҮЦСК актив гурав” ХХК/ 357 2022-06-22

Үзэх

63 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“ҮЦСК актив гурав” ХХК/ 356 2022-06-22

Үзэх

64 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Бэрс Эй Би Эс актив” ХХК/ 355 2022-06-22

Үзэх

65 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай /“Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт, менежмент ҮЦК” ХХК/ 354 2022-06-22

Үзэх

66 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай /“Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт, менежмент ҮЦК” ХХК/ 353 2022-06-22

Үзэх

67 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Авалон инвестментс” ХХК/ 352 2022-06-22

Үзэх

68 Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай /“Ашид ассет менежмент ҮЦК” ХХК/ 351 2022-06-22

Үзэх

69 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“Мон бийф” ХХК/ 350 2022-06-22

Үзэх

70 “Эф Си Экс ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 332 2022-06-08

Үзэх

71 “Монгол хувьцаа ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокерын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай  331 2022-06-08

Үзэх

72 “Гендекс ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай  330 2022-06-08

Үзэх

73 “Батс ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай  329 2022-06-08

Үзэх

74 Мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын номинал данс эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай /“Мандал капитал маркетс ҮЦК” ХХК/ 313 2022-06-08

Үзэх

75 Хаалттай хүрээнд нэмж гаргаж буй энгийн хувьцааг бүртгэх тухай /“Тандэм инвест ББСБ” ХК/ 312 2022-06-08

Үзэх

76 Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Мандал хуримтлал хамтын ХОС” ХХК/ 311 2022-06-08

Үзэх

77 Нэмж гаргаж буй үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэх тухай /“Инвескор ББСБ” ХК/ 310 2022-06-08

Үзэх

78 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“Симпл ассет ТЗК” ХХК/ 309 2022-06-08

Үзэх

79 “Гаүли ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 304 2022-05-25

Үзэх

80 “Бумбат алтай ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокерын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай  303 2022-05-25

Үзэх

81 “Азиа пасифик секьюритис ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн  үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 302 2022-05-25

Үзэх

82 Нэмж гаргаж буй үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэх тухай /“Эрдэнэс сольюшинс” ХК/ 274 2022-05-25

Үзэх

83 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Симпл ассет” ХХК/ 273 2022-05-25

Үзэх

84 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Гэрэлт ассэймоор капитал” ХХК/ 213 2022-05-11

Үзэх

85 Арилжаалагдаагүй баталгаат үнэт цаасыг төвлөрсөн хадгаламжийн бүртгэлээс хасах тухай 212 2022-05-11

Үзэх

86 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай /“Сод ассет менежмент ҮЦК” ХХК/ 211 2022-05-11

Үзэх

87 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай /“Рим ассет менежмент ҮЦК” ХХК/ 210 2022-05-11

Үзэх

88 Хамтын нээлттэй сангийн нэгж эрхийн танилцуулгыг бүртгэх тухай /“Мандал ассет менежмент ҮЦК” ХХК/ 209 2022-05-11

Үзэх

89 Хамтын нээлттэй сангийн нэгж эрхийн танилцуулгыг бүртгэх тухай /“Ард менежмент ҮЦК” ХХК/ 208 2022-05-11

Үзэх

90 Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Мандал капитал маркетс ҮЦК” ХХК/ 179 2022-04-20

Үзэх

91 “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн эргүүлэн худалдаж авсан өрийн хэрэгслийг бүртгэлээс хасах тухай 178 2022-04-20

Үзэх

92 Өрийн хэрэгслийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулж, олон нийтэд танилцуулж, анхдагч зах зээлийн арилжааг зохион байгуулах хугацааг сунгах тухай /“Эрдэнэс-Тавантолгой” хаалттай ХК/ 146 2022-03-23

Үзэх

93 Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай 173 2022-04-06

Үзэх

94 “Блюскай секьюритиз ҮЦК” ХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 170 2022-04-06

Үзэх

95 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Синержи фанд солюшн” ХХК/ 151 2022-04-06

Үзэх

96 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Инвескор ассет менежмент” ХХК/ 150 2022-04-06

Үзэх

97 Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Тэнгэркапитал ҮЦК” ХХК/ 149 2022-04-06

Үзэх

98 Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай /“Ард менежмент ҮЦК” ХХК/ 148 2022-04-06

Үзэх

99 Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай /“Мандал ассет менежмент ҮЦК” ХХК/ 147 2022-04-06

Үзэх

100 Өрийн хэрэгслийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай /“Лэндмн ББСБ” ХК/ 128 2022-03-23

Үзэх