Даатгал
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 270 2020-05-20

Үзэх

2 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 269 2020-05-20

Үзэх

3 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 221 2020-05-06

Үзэх

4 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 220 2020-05-06

Үзэх

5 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 196 2020-04-22

Үзэх

6 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 195 2020-04-22

Үзэх

7 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 194 2020-04-22

Үзэх

8 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг шинэчлэн бүртгэх тухай 193 2020-04-22

Үзэх

9 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 192 2020-04-22

Үзэх

10 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 191 2020-04-22

Үзэх

11 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 190 2020-04-22

Үзэх

12 "Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох, төвлөрүүлэх журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай 211 2019-07-08

Үзэх

13 Албан журмын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 184 2020-04-08

Үзэх

14 Албан журмын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 433 2019-12-27

Үзэх

15 Номинал дансаар дамжуулан харилцагчдад мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын гүйлгээний үйлчилгээний үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай 153 2020-04-08

Үзэх

16 Номинал дансаар дамжуулан харилцагчдад мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын гүйлгээний үйлчилгээний үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай 154 2020-04-08

Үзэх

17 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 155 2020-04-08

Үзэх

18 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 156 2020-04-08

Үзэх

19 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 157 2020-04-04

Үзэх

20 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 158 2020-04-08

Үзэх

21 Салбар бүртгэх тухай 159 2020-04-08

Үзэх

22 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 160 2020-04-08

Үзэх

23 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 161 2020-04-08

Үзэх

24 Салбарыг бүртгэх нь 162 2020-04-08

Үзэх

25 Салбарыг бүртгэх тухай 163 2020-04-08

Үзэх

26 Эрх бүхий албан тушаалын өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 164 2020-04-08

Үзэх

27 Зохицуулалын үйлчилгээний хөлс төвөлрүүлэх хугацааг хойшлуулах тухай 148 2020-03-25

Үзэх

28 Тогтоол хүчингүй болгох тухай 149 2020-03-25

Үзэх

29 Оноосон нэр өөрчилснийг бүртгэх тухай 126 2020-03-25

Үзэх

30 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 125 2020-03-25

Үзэх

31 "Финс брокерс" ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох болон давхар даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагааг бүртгэа тухай 124 2020-03-25

Үзэх

32 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 123 2020-03-25

Үзэх

33 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 122 2020-03-25

Үзэх

34 "Соёмбо даатгал" ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 152 2016-05-17

Үзэх

35 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 95 2020-02-28

Үзэх

36 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 94 2020-02-28

Үзэх

37 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 74 2020-02-12

Үзэх

38 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 71 2020-02-12

Үзэх

39 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 13 2020-01-15

Үзэх

40 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 12 2020-12-01

Үзэх

41 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 11 2020-01-15

Үзэх

42 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 99 2020-02-28

Үзэх

43 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 98 2020-02-28

Үзэх

44 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг шинэчлэн бүртгэх тухай 97 2020-02-28

Үзэх

45 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 96 2020-02-28

Үзэх

46 Давхар даатгал үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 76 2020-12-02

Үзэх

47 Салбар бүртгэх тухай 75 2020-02-12

Үзэх

48 "Аккаунт траст аудит" ХХК-д байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 72 2020-12-02

Үзэх

49 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 70 2020-12-02

Үзэх

50 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 69 2020-02-12

Үзэх

51 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 119 2020-03-11

Үзэх

52 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 118 2020-03-11

Үзэх

53 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 117 2020-03-11

Үзэх

54 Даатгалын зах зээлийн ёс зүйн журмыг батлах тухай 114 2020-03-11

Үзэх

55 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 113 2020-03-11

Үзэх

56 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 112 2020-03-11

Үзэх

57 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 111 2020-03-11

Үзэх

58 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 110 2020-03-11

Үзэх

59 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 109 2020-03-11

Үзэх

60 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 108 2020-03-11

Үзэх

61 Оноосон нэр өөрчилснийг бүртгэх тухай 47 2020-01-29

Үзэх

62 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 46 2020-01-29

Үзэх

63 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 45 2020-01-29

Үзэх

64 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 44 2020-01-29

Үзэх

65 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 43 2020-01-29

Үзэх

66 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 42 2020-01-29

Үзэх

67 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 41 2020-01-29

Үзэх

68 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 40 2020-01-29

Үзэх

69 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 39 2020-01-29

Үзэх

70 Эрх бүхий албан тушаалыг томилохыг зөвшөөрөх тухай 38 2020-01-23

Үзэх

71 Даатгалын компанийн хүртээмжтэй даатгалын бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 37 2020-01-29

Үзэх

72 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 36 2020-01-29

Үзэх

73 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 35 2020-01-29

Үзэх

74 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 34 2020-01-29

Үзэх

75 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 33 2020-01-29

Үзэх

76 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 32 2020-01-29

Үзэх

77 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 31 2020-01-29

Үзэх

78 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 99 2020-02-28

Үзэх

79 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 98 2020-02-28

Үзэх

80 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг шинэчлэн бүртгэх тухай 97 2020-02-28

Үзэх

81 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 96 2020-02-20

Үзэх

82 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 94 2020-02-28

Үзэх

83 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 22 2020-01-15

Үзэх

84 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 20 2020-01-15

Үзэх

85 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 419 2019-12-27

Үзэх

86 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 418 2019-12-27

Үзэх

87 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг шинэчлэн бүртгэх тухай 417 2019-12-27

Үзэх

88 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 416 2019-12-27

Үзэх

89 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 02 дугаар тогтоолоор баталсан "Даатгалын багц дүрэм"-ийн нэгдүгээр хавсралтад нэмэлт оруулах тухай 434 2019-12-27

Үзэх

90 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 427 2019-12-27

Үзэх

91 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 425 2019-12-27

Үзэх

92 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 424 2019-12-27

Үзэх

93 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 423 2019-12-27

Үзэх

94 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 423 2019-12-27

Үзэх

95 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 422 2019-12-27

Үзэх

96 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 421 2019-12-27

Үзэх

97 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 382 2019-12-16

Үзэх

98 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 381 2019-12-16

Үзэх

99 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 380 2019-12-16

Үзэх

100 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг шинэчлэн бүртгэх тухай 379 2019-12-15

Үзэх