ЖУРАМ, ЗААВАР, АРГАЧЛАЛ
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Даатгалын компаниудад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн заавар, дансны жагсаалт , санхүүгийн тайлангийн маягт, тодруулга, аргачлал батлах тухай 132 2020-07-07

Үзэх

2 Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүнгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам" батлах тухай 179 2020-04-08

Үзэх

3 Жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам 211 2018-06-06

Үзэх

4 Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх болон түр хугацаагаар орж ирж байгаа авто тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч, өмчлөгчийг жолоочийн даатгалд хамруулах журам A/23/24 2012-02-01

Үзэх

5 Жолоочийн даатгалын мэдээллийн сангийн журам 392 2012-12-26

Үзэх

6 Жолоочийн даатгалын санд хөрөнгө шилжүүлэх журам 20 2013-01-23

Үзэх

7 Албан журмын даатгагчдын холбооны санхүүгийн нэмэлт тайлангийн агуулга, маягтыг тогтоох журам 07 2015-01-14

Үзэх

8 Жолоочийн даатгалын сангийн данс байршуулах, санхүүжилтийг төвлөрүүлэх, сангийн хөрөнгийг шилжүүлэх, зарцуулах журам 213 2018-06-06

Үзэх

9 Жолоочийн даатгалын сангаас болон даатгагчаас хохирогчид олгосон нөхөн төлбөрийн мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад ирүүлэх, түүнийг ашиглах журам 30/A/14 2019-01-21

Үзэх

10 Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын мэдүүлэгийн маягт, гэрээний стандарт, загвар 212 2018-06-06

Үзэх

11 Жолоочийн даатгалын баталгааны загвар, түүнийг хэрэглэх журам 29/A/13 2019-01-21

Үзэх

12 “Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээ байгуулж чадаагүй жолооч нарыг даатгагчид хуваарилах журам” 271 2018-08-29

Үзэх

13 Хилийн боомтод даатгалын зуучлалын үйл ажиллагаа явуулах компанийг сонгон шалгаруулах журам 167/05 2012-08-22

Үзэх

14 Даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд хийх газар дээрх хяналт, шалгалтын журам 247 2009-12-23

Үзэх

15 Урт хугацааны даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх журaм 194 2008-08-25

Үзэх

16 “Ердийн даатгалын компанийн үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай 168 2012-06-20

Үзэх

17 Даатгалын зах зээлийн ёс зүйн журам 114 2020-03-11

Үзэх

18 Малын индексжүүлсэн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай 6/11 2020-01-14

Үзэх

19 "Малын индекёжүүлсэн даатгалын хамтын эрсдлийн сангийн хөрөнгө, түүнийг санхүүжүүлэх , зарцуулах журам "ыг шинэчлэн батлах тухай 5/11 2020-01-14

Үзэх

20 Санхүүгийн зохицуулах хорооны ажлын албаны даргын тушаал

Үзэх

21 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам

Үзэх

22 “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох заавар'’-ыг батлах тухай

Үзэх

23 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам

Үзэх

24 Хорооны 2008 оны 270 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд өөрчлөлт оруулах тухай

Үзэх

25 Даатгал түүнтэй холбоотой үйл ажиллагаа, даатгагчид тавигдах шаа

Үзэх

26 “Ердийн даатгалын нөөц сан бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

27 Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох, актуарын стандарт, үнэлгээ болон актуарчийн хяналт шалгалт хийх, тайлан гаргах журам журамыг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

28 Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ажиллах журам

Үзэх

29 Хорооны 2008 оны 270 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд өөрчлөлт оруулах тухай

Үзэх

30 Ердийн даатгагчийн төлбөрийн чадварыг тооцох журмын төсөл

Үзэх

31 Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох, актуарын стандарт, үнэлгээ болон актуарчийн хяналт шалгалт хийх, тайлан гаргах журам төсөл

Үзэх

32 Бизнесийн үнэлгээ хийх аргачлал

Үзэх

33 Аудит, үнэлгээ, эрх зүйн дүгнэлт гаргах болон тайланг хянахад мөрдөгдөх заавар

Үзэх

34 Аудитын чанарын хяналтын түр журам

Үзэх

35 Даатгалын тохиолдлын тодорхойлолтыг бүрдүүлэх заавар

Үзэх

36 Харилцагчийг таньж мэдэх, сэжигтэй болон бэлэн мөнгөний гүйлгээг мэдээлэх журам

Үзэх

37 Сэжигтэй гүйлгээний тайлан

Үзэх

38 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх журам

Үзэх

39 Монголын компанийн засаглалын кодекс

Үзэх

40 Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан

Үзэх

41 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам

Үзэх

42 Даатгалын компанийн хувийн хэрэг хөтлөх заавар

Үзэх

43 Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ажиллах журам

Үзэх

44 Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ажиллах журам

Үзэх

45 Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ажиллах журам

Үзэх