ЖУРАМ, ЗААВАР, АРГАЧЛАЛ
Нэр Үзэх
1 Малын индексжүүлсэн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

2 "Малын индекёжүүлсэн даатгалын хамтын эрсдлийн сангийн хөрөнгө, түүнийг санхүүжүүлэх , зарцуулах журам "ыг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

3 Санхүүгийн зохицуулах хорооны ажлын албаны даргын тушаал

Үзэх

4 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам

Үзэх

5 “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох заавар'’-ыг батлах тухай

Үзэх

6 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам

Үзэх

7 Хорооны 2008 оны 270 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд өөрчлөлт оруулах тухай

Үзэх

8 Даатгал түүнтэй холбоотой үйл ажиллагаа, даатгагчид тавигдах шаа

Үзэх

9 “Ердийн даатгалын нөөц сан бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

10 Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох, актуарын стандарт, үнэлгээ болон актуарчийн хяналт шалгалт хийх, тайлан гаргах журам журамыг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

11 Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ажиллах журам

Үзэх

12 Хорооны 2008 оны 270 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд өөрчлөлт оруулах тухай

Үзэх

13 Ердийн даатгагчийн төлбөрийн чадварыг тооцох журмын төсөл

Үзэх

14 Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох, актуарын стандарт, үнэлгээ болон актуарчийн хяналт шалгалт хийх, тайлан гаргах журам төсөл

Үзэх

15 Бизнесийн үнэлгээ хийх аргачлал

Үзэх

16 Аудит, үнэлгээ, эрх зүйн дүгнэлт гаргах болон тайланг хянахад мөрдөгдөх заавар

Үзэх

17 Аудитын чанарын хяналтын түр журам

Үзэх

18 Даатгалын тохиолдлын тодорхойлолтыг бүрдүүлэх заавар

Үзэх

19 Харилцагчийг таньж мэдэх, сэжигтэй болон бэлэн мөнгөний гүйлгээг мэдээлэх журам

Үзэх

20 Сэжигтэй гүйлгээний тайлан

Үзэх

21 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх журам

Үзэх

22 Монголын компанийн засаглалын кодекс

Үзэх

23 Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан

Үзэх

24 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам

Үзэх

25 Даатгалын компанийн хувийн хэрэг хөтлөх заавар

Үзэх

26 Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ажиллах журам

Үзэх

27 Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ажиллах журам

Үзэх

28 Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ажиллах журам

Үзэх