Даатгалын багц дүрэм
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Даатгалын тухай хуульд заасан мэдээллийг хэвлэн нийтлэх журам

Үзэх

2 Даатгалтай холбоотой үйл ажиллагааг тодорхойлох заавар

Үзэх

3 Даатгагчийн үйл ажиллагааг түр зогсоох нөхцөл

Үзэх

4 Дампуурлын тухай хууль. компанийн тухай хуулиас гадуур даатгагчийг татан буулгах, дахин хөрөнгөжүүлэх үйл ажиллагааг явуулах журам

Үзэх

5 Даатгагчийн давхар даатгалын төлөвлөгөөнд тавигдах шаардлага

Үзэх

6 Даатгагчаас үйл ажиллагааныхаа тодорхой хэсгийг бусдад шилжүүлэх болон нэгтгэх үед гаргах өргөдлийг хянан шийдвэрлэх журам

Үзэх

7 Даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн аудиторт тавигдах нөхцөл, шаардлага

Үзэх

8 Монгол улсад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа явуулах гадаадын даатгагч, гадаадын даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах нөхцөл, шаардлага

Үзэх

9 Гадаад улсад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа явуулах даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах нөхцөл, шаардлагa

Үзэх

10 Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох, актуарын стандарт, үнэлгээ болон актуарчийн хяналт шалгалт хийх, тайлан гаргах журам

Үзэх

11 Даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн аудиторт тавигдах нөхцөл, шаардлага

Үзэх

12 Даатгалын үнэлгээ хийх аргачлал

Үзэх

13 Даатгалын хэмжээ, даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох аргачлал

Үзэх

14 Даатгалын нөөц сан албан журмын даатгалын сан болон бусад санг бүрдүүлэх хуваарилах түүнд хяналт тавих журам

Үзэх

15 Даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт, түүнд хяналт тавих журам

Үзэх

16 Даатгалын, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт

Үзэх