Даатгалын салбарын үзүүлэлтүүд
Нэр Үзэх
1 Даатгалын салбарын 2019 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

2 Даатгалын салбарын 2019 оны III дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

3 Даатгалын салбарын 2019 оны II дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

4 Даатгалын салбарын 2019 оны I дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

5 Даатгалын салбарын 2018 оны IV дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

6 Даатгалын салбарын 2018 оны III дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

7 Даатгалын салбарын 2018 оны II дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

8 Даатгалын салбарын 2018 оны I дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

9 Даатгалын салбарын 2017 оны IV дугаар улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

10 Даатгалын салбарын 2017 оны III дугаар улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

11 Даатгалын салбарын 2017 оны II дугаар улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

12 Даатгалын салбарын 2017 оны I улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

13 Даатгалын салбарын 2016 оны IV улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Үзэх

14 Даатгалын салбарын 2016 оны III улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Үзэх

15 Даатгалын салбарын 2016 оны II улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Үзэх

16 Даатгалын салбарын 2016 оны I улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Үзэх

17 Даатгалын салбарын 2015 оны IV улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

18 Даатгалын салбарын 2015 оны III улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

19 Даатгалын салбарын 2015 оны II улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

20 Даатгалын салбарын 2014 оны санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

21 Даатгалын компанийн 2014 оны IV улирлын тайлан

Үзэх

22 Ердийн даатгалын компанийн 2014 оны орлогын тайлан

Үзэх

23 Даатгалын Салбарын 2013 оны IV улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

24 Даатгалын компанийн 2013 оны IV улирлын тайлан

Үзэх

25 Ердийн даатгалын компанийн 2013 оны IV улирлын орлогын тайлан

Үзэх

26 Даатгалын салбарын 2012 оны IV улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

27 Даатгалын компанийн 2012 оны IV улирлын тайлан

Үзэх

28 Ердийн даатгалын компанийн 2012 оны IV улирлын орлогын тайлан

Үзэх

29 Ердийн даатгалын компанийн 2011 оны IV улирлын орлогын тайлан

Үзэх

30 Даатгалын компанийн 2011 оны IV улирлын тайлан

Үзэх

31 Даатгалын салбарын 2011 оны IV улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллаагы нэгдсэн тайлан

Үзэх

32 Даатгалын салбарын 2010 оны IV улирлын орлого үр дүнгийн тайлан

Үзэх

33 Даатгалын хохирол үнэлэгч компанийн 2010 оны IV улирлын орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Үзэх

34 Даатгалын зуучлагч компанийн 2010 оны IV улирлын даатгалын орлого, хураамжийн хэмжээ

Үзэх

35 Даатгалын зуучлагч компанийн 2010 оны IV улирлын тайлан

Үзэх

36 Даатгалын компанийн салбарын 2010 оны IV улирлын ерөнхий мэдээлэл

Үзэх

37 Урт хугацааны даатгалын компанийн хувь 2010 оны IV улирлын оролцоогүй гэрээний нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан

Үзэх

38 Урт хугацаат даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын даатгалын нөөц сангийн тайлан

Үзэх

39 Урт хугацааны даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын нийт төлсөн нэхэмжлэлийн дэлгэрэнгүй тайлан

Үзэх

40 Урт хугацааны даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын нөхөн төлбөр, нөхөн төлбөр авсан даатгуулагчийн тоо, даатгалын тайлан

Үзэх

41 Урт хугацааны даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын даатгалын нийт хураамжийн орлогын тайлан

Үзэх

42 Урт хугацааны даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын даатгалын үнэлгээ, даатгалын хураамж, даатгуулагчийн тоо, даатгалын тайлан

Үзэх

43 Урт хугацааны болон давхар даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын орлогын тайлан

Үзэх

44 Ердийн даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын учирч болзошгүй хохирлын нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан

Үзэх

45 Ердийн даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын нэхэмжилсэн хохирлын нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан

Үзэх

46 Ердийн даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын учирсан боловч нэхэмжлээгүй хохирлын нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан

Үзэх

47 Ердийн даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан

Үзэх

48 Ердийн даатгалын компаниудын 2010 оны IV улирлын нөөц сангийн тайлан

Үзэх

49 Ердийн даатгалын компаниудын 2010 оны IV улирлын даатгасан даатгалын зүйлийн тоо тайлан

Үзэх

50 Даатгалын салбарын 2010 оны IV улирлын даатгалын нөхөн төлбөр авсан даатгуулагчийн тоон тайлан

Үзэх

51 Ердийн даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын даатгалын үнэлгээ, даатгалын хураамжийн орлого, даатгуулагчийн тоо, даатгалын тайлан

Үзэх

52 Ердийн даатгалын компанийн 2010 оны IV улирлын орлогын тайлан

Үзэх

53 Даатгалын компаниудын 2010 оны IV улирлын санхүүгийн тайлан

Үзэх

54 Даатгалын байгууллагуудын 2010 оны IV улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

55 Даатгалын хохирол үнэлэгч компанийн 2009 оны IV улирлын хохирол үнэлгээний тоо, үнэлсэн хохирлын хэмжээ, үнэлгээний орлого, даатгалын тайлан

Үзэх

56 Даатгалын хохирол үнэлэгч компанийн 2009 оны IV улирлын орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Үзэх

57 Даатгалын зуучлагч компанийн 2009 оны IV улирлын зуучилсан даатгалын нэлгээ, зуучилсан даатгалын хураамж, зуучлалын орлого, даатгалын тайлан

Үзэх

58 Даатгалын зуучлагч компанийн 2009 оны IV улирлын орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Үзэх

59 Урт хугацааны даатгалын компанийн 2009 оны IV улирлын хувь оролцоогүй гэрээний нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан

Үзэх

60 Урт хугацааны даатгалын компанийн 2009 оны IV улирлын даатгалын нөөц сангийн тайлан

Үзэх

61 Урт хугацааны даатгалын компанийн 2009 оны IV улирлын нөхөн төлбөр, нөхөн төлбөр авсан даатгуулагчийн тоо, даатгалын тайлан

Үзэх

62 Урт хугацааны даатгалын компанийн 2009 оны IV улирлын даатгалын нийт хураамжийн орлогын тайлан

Үзэх

63 Урт хугацааны даатгалын компанийн 2009 оны IV улирлын даатгалын үнэлгээ, даатгалын хураамж, даатгуулагчийн тоо, даатгалын тайлан

Үзэх

64 Урт хугацааны болон давхар даатгалын компанийн 2009 оны IV улирлын орлогын тайлан

Үзэх

65 Ердийн даатгалын компанийн 2009 оны IV улирлын учирч болзошгүй хохирлын нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан

Үзэх

66 Ердийн даатгалын компанийн 2009 оны IV улирлын нэхэмжилсэн хохирлын нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан

Үзэх

67 Ердийн даатгалын компанийн орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан /2009 он/

Үзэх

68 Ердийн даатгалын компаниудын даатгалын нөөц сангийн тайлан /2009 он/

Үзэх

69 Ердийн даатгалын компаниудын даатгалын нөөц сангийн тайлан /2009 он/

Үзэх

70 Ердийн даатгалын компаниудын даатгасан даатгалын зүйлийн тоо /2009 он/

Үзэх

71 Ердийн даатгалын компаниудын нөхөн төлбөр, нөхөн төлбөр авсан даатгуулагчийн тоо, даатгалын хэлбэрээр /2009 он/

Үзэх

72 Ердийн даатгалын компанийн даатгалын үнэлгээ, даатгалын хураамжийн орлого, даатгуулагчийн тоо, даатгалын хэлбэрээр /2009 он/

Үзэх

73 Ердийн даатгалын компанийн орлогын тайлан

Үзэх

74 Даатгалын компаниудын 2009 оны IV улирлын балансын нэгтгэл

Үзэх

75 Даатгалын байгууллагуудын 2009 оны санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх

76 Даатгалын салбарын 2014 оны III улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх

77 Даатгалын салбарын 2014 оны II улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх

78 Даатгалын салбарын 2014 оны I улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх

79 Даатгалын салбарын 2013 оны III улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх

80 Даатгалын салбарын 2013 оны II улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх

81 Даатгалын байгууллагуудын 2013 оны I улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх

82 Даатгалын салбарын 2012 оны IV улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх

83 Даатгалын байгууллагуудын 2012 оны III улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх

84 Даатгалын компаниудын 2012 оны III улирлын балансын нэгтгэл

Үзэх

85 Ердийн даатгалын компаниудын 2012 оны III улирлын орлогын тайлан

Үзэх

86 Даатгалын байгууллагуудын 2012 оны II улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх

87 Даатгалын компаниудын 2012 оны II улирлын балансын нэгтгэл

Үзэх

88 Ердийн даатгалын компаниудын 2012 оны II улирлын орлогын тайлан

Үзэх

89 Ердийн даатгалын компаниудын 2012 оны II улирлын нөөцийн сангийн тайлан

Үзэх

90 Ердийн даатгалын компаниудын 2012 оны II улирлын даатгалын үнэлэгээ, хураамжийн орлогын тайлан

Үзэх

91 Ердийн даатгалын компаниудын 2012 оны II улирлын нөхөн төлбөр, нөхөн төлбөр авсан даатгуулагч

Үзэх

92 Ердийн даатгалын компаниудын 2012 оны I улирлын орлогын тайлан

Үзэх

93 Даатгалын компаниудын 2012 оны I улирлын балансын нэгтгэл

Үзэх

94 Даатгалын байгууллагуудын 2012 оны I улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх

95 Ердийн даатгалын компаниудын 2011 оны IV улирлын орлогын тайлан

Үзэх

96 Даатгалын компаниудын 2011 оны IV улирлын балансын нэгтгэл

Үзэх

97 Даатгалын салбарын 2011 оны IV улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх

98 Ердийн даатгалын компаниудын 2011 оны III улирлын орлогын тайлан

Үзэх

99 Даатгалын компаниудын 2011 оны III улирлын балансын нэгтгэл

Үзэх

100 Даатгалын салбарын 2011 оны III улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх