2010 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 “Жонон даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээ, хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 420 2010-12-22

Үзэх

2 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 419 2010-12-22

Үзэх

3 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 418 2010-12-22

Үзэх

4 “Ган зам даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 417 2010-12-22

Үзэх

5 “Moнгол траст холдинг даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээ, хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 416 2010-12-22

Үзэх

6 Даатгалын актуарчийн эрх олгох тухай 388 2010-12-09

Үзэх

7 “УБ даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 387 2010-12-09

Үзэх

8 “Бодь даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 386 2010-12-09

Үзэх

9 “Моннис” ХХК-д ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 384 2010-12-09

Үзэх

10 “Номин даатгал” ХХК-ийн дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 347 2010-11-18

Үзэх

11 “Ард даатгал” ХХК-ийн дүрмийн сангийн хэмжээ, хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 346 2010-11-18

Үзэх

12 Даатгалын төлөөлөгчөөс төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг бууруулах тухай 345 2010-11-18

Үзэх

13 “Mөнх даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 278 2010-10-27

Үзэх

14 “Мөнх даатгал” ХХК-ийн дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлж, хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 277 2010-10-27

Үзэх

15 “Тэнгэр даатгал” ХХК-ийн дүрмийн сангийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 276 2010-10-27

Үзэх

16 “Практикал даатгал” ХХК-ийн дүрмийн сангийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 275 2010-10-27

Үзэх

17 Даатгалын актуарчийн эрх олгох тухай 274 2010-10-27

Үзэх

18 “Moнгол даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 273 2010-10-27

Үзэх

19 “Moнгoл даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 216 2010-07-20

Үзэх

20 “Жомолхари” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 201 2010-06-30

Үзэх

21 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 200 2010-06-30

Үзэх

22 “Миг даатгал” ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүн, дүрмийн сангийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 169 2010-06-16

Үзэх

23 “Түшиг даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 168 2010-06-16

Үзэх

24 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-д тэтгэврийн даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 167 2010-06-16

Үзэх

25 “Мега Марз” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 135 2010-05-28

Үзэх

26 “Гранд даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 134 2010-05-28

Үзэх

27 “Соёмбо инк даатгал” ХХК-ийг “Түшиг даатгал” ХХК-д нэгдэхийг зөвшөөрч, “Соёмбо инк даатгал” ХХК-ийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 104 2010-04-28

Үзэх

28 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 103 2010-04-28

Үзэх

29 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 102 2010-04-28

Үзэх

30 “Файн эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 101 2010-04-28

Үзэх

31 “Ренессанс групп” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 100 2010-04-28

Үзэх

32 “Гэрэгэ эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 99 2010-04-28

Үзэх

33 “Вендо” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 58 2010-03-24

Үзэх

34 “Юу ай си даатгал” ХХК-ийн ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 57 2010-03-24

Үзэх