2011 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 “Mонгол даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээгээ нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 398 2011-12-23

Үзэх

2 “Moнpe даатгал” ХХК-д мал амьтдын даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 397 2011-12-23

Үзэх

3 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг xүчингүй болгох тухай 396 2011-12-23

Үзэх

4 “Монpe даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 394 2011-12-23

Үзэх

5 “Бодь даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 393 2011-12-23

Үзэх

6 “Tэнгэр даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 392 2011-12-23

Үзэх

7 “Моннис даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 391 2011-12-23

Үзэх

8 “Монгол даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 390 2011-12-23

Үзэх

9 “Apд даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 389 2011-12-23

Үзэх

10 “Coёмбо даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 388 2011-12-23

Үзэх

11 “Даатгалын хэмжээ, даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох аргачлал”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 347 2011-12-07

Үзэх

12 Мега марз” ХХК-ийн даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 349 2011-12-07

Үзэх

13 Mиг даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 345 2011-12-07

Үзэх

14 Миг даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох 344 2011-12-07

Үзэх

15 Номин даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 343 2011-12-07

Үзэх

16 “Мөнх даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 342 2011-12-07

Үзэх

17 “Apвижих эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 330 2011-11-23

Үзэх

18 Даатгалын актуарчийн эрх олгох тухай 329 2011-11-23

Үзэх

19 “Мега марз” ХХК-ийн даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 328 2011-11-23

Үзэх

20 “Практикал даатгал” ХХК-д барилга угсралтын даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 303 2011-11-02

Үзэх

21 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг xүчингүй болгох тухай 270 2011-10-12

Үзэх

22 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 269 2011-10-12

Үзэх

23 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүн, дүрмийн сангийн бүтэцдээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 268 2011-10-12

Үзэх

24 “УБ даатгал” ХХК-д зарим даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 267 2011-10-12

Үзэх

25 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 253 2011-09-14

Үзэх

26 “Maндал женерал даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээгээ нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 251 2011-09-14

Үзэх

27 Даатгалын төлөөлөгчийн тусгай зөвшөөрлийг xүчингүй болгох тухай 213 2011-07-26

Үзэх

28 “Скай-Эрдэнэ” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 212 2011-07-26

Үзэх

29 “Жи Эй Си Си” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 211 2011-07-26

Үзэх

30 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээгээ нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 210 2011-07-26

Үзэх

31 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 176 2011-06-30

Үзэх

32 “Номин даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 175 2011-06-30

Үзэх

33 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 174 2011-06-30

Үзэх

34 Даатгагчийг нэгдэхийг зөвшөөрч “Гранд даатгал” ХХК-ийн ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 173 2011-06-30

Үзэх

35 “Миг даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 149 2011-06-02

Үзэх

36 “УБ даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 148 2011-06-02

Үзэх

37 “Coёмбo даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 147 2011-06-02

Үзэх

38 “Мандал женерал” ХХК-д ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 146 2011-06-02

Үзэх

39 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг томилохыг зөвшөөрөх тухай 114 2011-04-21

Үзэх

40 “Тэнгэр даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 113 2011-04-21

Үзэх

41 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 110 2011-04-21

Үзэх

42 “Скай-Эрдэнэ”ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 229 2011-08-24

Үзэх