2012 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Мандал женерал даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 397 2012-12-26

Үзэх

2 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 396 2012-12-26

Үзэх

3 “Соёмбо даатгал” ХХК-иудад дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 395 2012-12-26

Үзэх

4 “Монре даатгал” ХХК -д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 394 2012-12-26

Үзэх

5 “Ганзам даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 391 2012-12-26

Үзэх

6 “Хаан даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 390 2012-12-26

Үзэх

7 “Хасбанк” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 386 2012-12-26

Үзэх

8 “Эрсдэлийн шийдэл”-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 382 2012-12-26

Үзэх

9 “Моннис даатгал”д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 376 2012-12-26

Үзэх

10 “Номин даатгал”д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 375 2012-12-26

Үзэх

11 “Даатгалын салбарын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г батлах тухай 377 2012-12-26

Үзэх

12 "Бодь даатгал" ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 366 2012-12-12

Үзэх

13 "Соёмбо даатгал" ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 360 2012-12-12

Үзэх

14 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 359 2012-12-12

Үзэх

15 "Сайн дурын даатгалын хэлбэр"-ийг шинэчлэн батлах тухай 356 2012-12-12

Үзэх

16 Даатгалын компанийн дүрмийн сангийн доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 355 2012-12-12

Үзэх

17 “Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн санхүүгийн нэмэлт тайлангийн агуулга, маягтыг тогтоох журам"-д өөрчлөлт оруулах тухай 324 2012-11-07

Үзэх

18 “Гэр даатгал” ХХК-ийн дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 320 2012-10-25

Үзэх

19 “Жонон даатгал” ХХК-ийн ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 308 2012-10-25

Үзэх

20 “Тэнгэр даатгал” ХХК-ийн дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 309 2012-10-25

Үзэх

21 “Пийс оф Лайф” ХХК-д ердийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 299 2012-10-10

Үзэх

22 “Ситико-Аудит” компанийн даатгалын байгууллагад аудит хийх эрхийг түдгэлзүүлэх тухай 278 2012-09-12

Үзэх

23 “Миг даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 280 2012-09-12

Үзэх

24 "Соёмбо даатгал" ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 269 2012-08-29

Үзэх

25 "Соёмбо даатгал" ХХК-д даатгалын хэлбэрийн зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 268 2012-08-29

Үзэх

26 "Кэй Пи Эм Жи аудит" ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 263 2012-08-08

Үзэх

27 "НИММ аудит" ХХК-ийн даатгалын байгууллагад аудит хийх эрхийг хүчингүй болгох тухай 262 2012-08-08

Үзэх

28 “Гэр даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 237 2012-08-08

Үзэх

29 “Жонон даатгал” ХХК-д дүрмийн сангаа Хорооноос тогтоосон доод хэмжээнд хүргэх даалгавар өгөв. 236 2012-08-08

Үзэх

30 “Монре даатгал” ХХК- д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 235 2012-08-08

Үзэх

31 “Хаан банк” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 234 2012-08-08

Үзэх

32 "Соёмбо даатгал” ХХК-ийн ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 232 2012-07-24

Үзэх

33 “Ганзам даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн, хөрөнгө/-ийн бүтэц, хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 231 2012-07-04

Үзэх

34 “Мөнх даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн, хөрөнгө/-ийн бүтэц, хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 230 2012-07-04

Үзэх

35 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн, хөрөнгө/-ийн бүтэц, хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 229 2012-07-04

Үзэх

36 “Соёмбо даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 227 2012-07-04

Үзэх

37 “Соёмбо даатгал” ХХК-ийн ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 226 2012-07-04

Үзэх

38 “Моннис даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 225 2012-07-04

Үзэх

39 “Бодь даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 211 2012-07-04

Үзэх

40 “Номин даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хѳрѳнгѳ/-ийн хэмжээндээ ѳѳрчлѳлт оруулахыг зѳвшөөрөх тухай 0 2012-06-20

Үзэх

41 “Мѳнх даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн бүтэц, хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 167 2012-06-20

Үзэх

42 “Изи Инвестмэнт” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зѳвшѳѳрѳл олгох тухай 166 2012-06-20

Үзэх

43 “Практикал даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хѳрѳнгѳ/-ийн хэмжээндээ ѳѳрчлѳлт оруулахыг зѳвшөөрөх тухай 165 2012-06-20

Үзэх

44 "МИГ даатгал" ХХК-д дүрмийн сан (хувь нийлүүлсэн хөрөнгө)-гийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх 164 2012-06-20

Үзэх

45 "Мандал женерал даатгал" ХХК-д зарим даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 163 2012-06-20

Үзэх

46 “Си Эн Эн Икс” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 143 2012-05-09

Үзэх

47 “Тэнгэр даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 142 2012-05-09

Үзэх

48 “Монре даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүн, дүрмийн сангийн бүтэцдээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 116 2012-04-27

Үзэх

49 “Ган зам даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 115 2012-04-27

Үзэх

50 “Мандал женерал даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 94 2012-04-18

Үзэх

51 “Мандал женерал даатгал” ХХК-ийн дүрмийн санд өөрчлөлт оруулах тухай 93 2012-04-18

Үзэх

52 “Xаш хаан” ХХК-д ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 59 2012-03-14

Үзэх

53 “Гэp даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 58 2012-03-14

Үзэх

54 “Юу Aй Би” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 57 2012-03-14

Үзэх

55 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг xүчингүй болгох тухай 56 2012-03-14

Үзэх

56 “Нэйшнл эженси” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 32 2012-02-15

Үзэх

57 Даатгалын актуарчийн эрх олгох тухай 28 2012-02-01

Үзэх

58 “Apд даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 27 2012-02-01

Үзэх

59 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 5 2012-01-18

Үзэх

60 “Пpактикал даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2 2012-01-18

Үзэх

61 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 1 2012-01-18

Үзэх