2015 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл бүртгэлийн журам, заавар батлах тухай 407 2015-11-23

Үзэх

2 “Тэнцвэр эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 438 2015-12-17

Үзэх

3 “Тод капитал” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 437 2015-12-17

Үзэх

4 “Виннэрвэй” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 436 2015-12-17

Үзэх

5 “АА Аперейзал” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 435 2015-12-17

Үзэх

6 “Релаэнс секюритиз аудит” ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 434 2015-12-17

Үзэх

7 “Ай Ай Би” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 391 2015-11-23

Үзэх

8 “Монре даатгал” ХХК-д даатгалын хэлбэрийн зөвшөөрөл олгох тухай 371 2015-09-25

Үзэх

9 “Банхас” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 365 2015-09-11

Үзэх

10 “Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох, актуарын стандарт үнэлгээ болон актуарчийн хяналт, шалгалт хийх, тайлан гаргах журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай 331 2015-08-05

Үзэх

11 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 330 2015-08-05

Үзэх

12 “Моннис даатгал” ХХК-ийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 307 2015-07-03

Үзэх

13 “Практикал даатгал” ХХК-ийн дүрмийн санг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 306 2015-07-03

Үзэх

14 “Пийс оф лайф” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 282 2015-06-24

Үзэх

15 “Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээний стандарт загвар”-т нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 274 2015-06-10

Үзэх

16 “Бодь даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 260 2015-05-20

Үзэх

17 “Хөрөнгө Эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 201 2015-04-10

Үзэх

18 “Хас үнэлгээ” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 200 2015-04-10

Үзэх

19 2015 оны жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын цэвэр хураамжийн хувь (Х)-ийг тогтоох тухай 161 2015-04-01

Үзэх

20 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрхийг сэргээх тухай 160 2015-04-01

Үзэх

21 “Арм интернэйшнл” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 125 2015-03-13

Үзэх

22 “Номин даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 124 2015-03-13

Үзэх

23 “Хаан даатгал” ХХК-д эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 122 2015-03-12

Үзэх

24 "Цагаан гэрэлт” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 121 2015-03-12

Үзэх

25 “Кости эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 98 2015-02-25

Үзэх

26 “Гэр даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 97 2015-02-25

Үзэх

27 “Монре даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 96 2015-02-25

Үзэх

28 “Делоитт Онч Аудит” ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 95 2015-02-25

Үзэх

29 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д даатгалын хэлбэрийн зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 77 2015-01-30

Үзэх

30 “Гэр даатгал” ХХК-д даатгалын хэлбэрийн зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 76 2015-01-30

Үзэх

31 “Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал” ХК-д давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 48 2015-01-27

Үзэх

32 “Юу Ай Би” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 46 2015-01-27

Үзэх

33 “Мастер шийдэл” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 45 2015-01-27

Үзэх

34 “Түвшин ориент” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 44 2015-01-27

Үзэх

35 “Соёмбо даатгал” ХХК-д эрх бүхий албан тушаалтан томилохыг зөвшөөрөх тухай 43 2015-01-27

Үзэх

36 “Ард даатгал” ХХК-д эрх бүхий албан тушаалтан томилохыг зөвшөөрөх тухай 42 2015-01-27

Үзэх

37 “Мандал женерал даатгал” ХХК-д эрх бүхий албан тушаалтан томилохыг зөвшөөрөх тухай 41 2015-01-27

Үзэх

38 “Монре даатгал” ХХК-д эрх бүхий албан тушаалтан томилохыг зөвшөөрөх тухай тухай 40 2015-01-27

Үзэх

39 “Миг даатгал” ХХК-д эрх бүхий албан тушаалтан томилохыг зөвшөөрөх тухай тухай 39 2015-01-27

Үзэх

40 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д эрх бүхий албан тушаалтан томилохыг зөвшөөрөх тухай тухай 38 2015-01-27

Үзэх

41 “Номин даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 37 2015-01-27

Үзэх

42 “Миг даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 36 2015-01-27

Үзэх

43 “Хонгорын үр сад Аудит” ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 16 2015-01-16

Үзэх

44 “Эс-Эм Аудит” ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 15 2015-01-16

Үзэх

45 “Ихмонгол хөлөг Аудит” ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 14 2015-01-16

Үзэх

46 “Глобал капитал Аудит” ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 13 2015-01-16

Үзэх

47 Хорооны 2012 оны 392 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Жолоочийн даатгалын мэдээллийн сангийн журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 8 2015-01-16

Үзэх

48 “Бодь даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 6 2015-01-16

Үзэх

49 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 5 2015-01-30

Үзэх

50 “Соёмбо даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 4 2015-01-16

Үзэх

51 “Мөнх даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2 2015-01-16

Үзэх

52 “Монгол даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 1 2015-01-16

Үзэх