2017 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 234 2017-12-15

Үзэх

2 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 204 2017-11-08

Үзэх

3 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 190 2017-10-27

Үзэх

4 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 166 2017-09-27

Үзэх

5 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл 160 2017-08-30

Үзэх

6 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 159 2017-08-30

Үзэх

7 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 114 2017-06-07

Үзэх

8 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 112 2017-06-07

Үзэх

9 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 100 2017-05-10

Үзэх

10 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 81 2017-04-12

Үзэх

11 "Ивээлт-Очир" ХХК-д даатгалын зуучлагчын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 45 2017-03-10

Үзэх

12 "Ган зам даатгал" ХХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 33 2017-02-08

Үзэх

13 "Жи Эй Си Си" ХХК-ийн даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлйиг хүчингүй болгох тухай 15 2017-01-13

Үзэх

14 "Соёмбо Ай Би" ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 14 2017-01-13

Үзэх

15 "Түвшин ориент" ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 13 2017-01-13

Үзэх

16 "Мандал женерал даатгал" ХХК-ийн оноосон нэрийг "Мандал даатгал" ХХК гэж өөрчлөх тухай 10 2017-01-10

Үзэх

17 "Эс Ти Ди" ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 9 2017-01-13

Үзэх