2018 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд оруулахыг зөвшөөрөх тухай 174 2018-05-23

Үзэх

2 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 359 2018-11-30

Үзэх

3 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 358 2018-11-30

Үзэх

4 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 331 2018-10-17

Үзэх

5 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 313 2018-09-26

Үзэх

6 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 312 2018-09-26

Үзэх

7 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 298 2018-09-12

Үзэх

8 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 286 2018-08-29

Үзэх

9 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 273 2018-08-29

Үзэх

10 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 272 2018-08-29

Үзэх

11 Давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 251 2018-06-29

Үзэх

12 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 250 2018-06-29

Үзэх

13 "Ипотекийн даатгалын үйл ажиллагааны журам"-ыг батлах тухай 210 2018-06-06

Үзэх

14 "Сайн дурын даатгалын хэлбэр"-ийг батлах тухай 207 2018-06-06

Үзэх

15 "Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын мэдүүлэгийн маягт, гэрээний стандарт, загвар"-ыг шинэчлэн батлах тухай 212 2018-06-06

Үзэх

16 Жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам-ыг шинэчлэн батлах тухай 211 2018-06-06

Үзэх

17 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 231 2018-06-06

Үзэх

18 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 214 2018-06-06

Үзэх

19 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 181 2018-05-23

Үзэх

20 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 180 2018-05-23

Үзэх

21 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 161 2018-05-04

Үзэх

22 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 125 2018-04-04

Үзэх

23 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 124 2018-04-04

Үзэх

24 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 123 2018-04-04

Үзэх

25 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 45 2018-02-07

Үзэх

26 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 10 2018-01-10

Үзэх

27 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 5 2018-01-10

Үзэх

28 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2 2018-01-10

Үзэх

29 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 1 2018-01-10

Үзэх