2019 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох, төвлөрүүлэх журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай 211 2019-07-08

Үзэх

2 Албан журмын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 433 2019-12-27

Үзэх

3 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 419 2019-12-27

Үзэх

4 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 418 2019-12-27

Үзэх

5 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг шинэчлэн бүртгэх тухай 417 2019-12-27

Үзэх

6 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 416 2019-12-27

Үзэх

7 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 02 дугаар тогтоолоор баталсан "Даатгалын багц дүрэм"-ийн нэгдүгээр хавсралтад нэмэлт оруулах тухай 434 2019-12-27

Үзэх

8 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 427 2019-12-27

Үзэх

9 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 425 2019-12-27

Үзэх

10 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 424 2019-12-27

Үзэх

11 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 423 2019-12-27

Үзэх

12 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 423 2019-12-27

Үзэх

13 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 422 2019-12-27

Үзэх

14 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 421 2019-12-27

Үзэх

15 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 382 2019-12-16

Үзэх

16 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 381 2019-12-16

Үзэх

17 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 380 2019-12-16

Үзэх

18 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг шинэчлэн бүртгэх тухай 379 2019-12-15

Үзэх

19 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 376 2019-12-16

Үзэх

20 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 375 2019-12-16

Үзэх

21 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 373 2019-12-16

Үзэх

22 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 344 2019-12-04

Үзэх

23 Даатгалын компанийн дүрмийн сангийн доод хэмжээг тогтоох тухай 354 2019-12-04

Үзэх

24 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 349 2019-12-04

Үзэх

25 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 346 2019-12-04

Үзэх

26 Давхар даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагааг бүртгэх тухай 323 2019-11-25

Үзэх

27 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 321 2019-11-25

Үзэх

28 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 320 2019-11-25

Үзэх

29 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 319 2019-11-25

Үзэх

30 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 318 2019-11-25

Үзэх

31 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 317 2019-11-25

Үзэх

32 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 309 2019-11-25

Үзэх

33 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 308 2019-11-25

Үзэх

34 Давхар даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагааг бүртгэх тухай 292 2019-10-16

Үзэх

35 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 291 2019-10-16

Үзэх

36 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 290 2019-10-16

Үзэх

37 Ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 232 2019-08-14

Үзэх

38 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 249 2019-08-28

Үзэх

39 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 237 2019-08-28

Үзэх

40 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 236 2019-08-28

Үзэх

41 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 235 2019-08-28

Үзэх

42 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 230 2019-08-14

Үзэх

43 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 219 2019-08-14

Үзэх

44 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 218 2019-08-14

Үзэх

45 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 187 2019-07-08

Үзэх

46 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 185 2019-07-08

Үзэх

47 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 184 2019-07-08

Үзэх

48 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 182 2019-07-08

Үзэх

49 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 173 2019-06-26

Үзэх

50 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 172 2019-06-26

Үзэх

51 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 146 2019-06-14

Үзэх

52 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 145 2019-06-14

Үзэх

53 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 142 2019-06-14

Үзэх

54 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг шинэчлэн бүртгэх тухай 141 2019-06-14

Үзэх

55 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 140 2019-06-14

Үзэх

56 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 138 2019-06-14

Үзэх

57 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 137 2019-06-14

Үзэх

58 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 135 2019-06-14

Үзэх

59 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 134 2019-06-14

Үзэх

60 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 132 2019-06-14

Үзэх

61 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 132 2019-06-14

Үзэх

62 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 118 2019-05-23

Үзэх

63 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 117 2019-05-23

Үзэх

64 Ердийн даатглын актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох тухай 116 2019-05-23

Үзэх

65 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 115 2019-05-23

Үзэх

66 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 114 2019-05-23

Үзэх

67 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 98 2019-05-08

Үзэх

68 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 97 2019-05-08

Үзэх

69 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 92 2019-05-08

Үзэх

70 Ердийн даатглын актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг хүчингүй болгох тухай 88 2019-05-08

Үзэх

71 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 87 2019-05-08

Үзэх

72 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 86 2019-05-08

Үзэх

73 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 82 2019-04-24

Үзэх

74 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 65 2019-04-24

Үзэх

75 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 63 2019-04-24

Үзэх

76 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 62 2019-04-24

Үзэх

77 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 61 2019-04-24

Үзэх

78 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 60 2019-04-24

Үзэх

79 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 59 2019-04-24

Үзэх

80 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 47 2019-04-10

Үзэх

81 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 21 2019-03-13

Үзэх

82 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 18 2019-03-13

Үзэх

83 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 16 2019-03-11

Үзэх