Журам
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүнгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам" батлах тухай 179 2020-04-08

Үзэх

2 Жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам 211 2018-06-06

Үзэх

3 Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх болон түр хугацаагаар орж ирж байгаа авто тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч, өмчлөгчийг жолоочийн даатгалд хамруулах журам A/23/24 2012-02-01

Үзэх

4 Жолоочийн даатгалын мэдээллийн сангийн журам 392 2012-12-26

Үзэх

5 Жолоочийн даатгалын санд хөрөнгө шилжүүлэх журам 20 2013-01-23

Үзэх

6 Албан журмын даатгагчдын холбооны санхүүгийн нэмэлт тайлангийн агуулга, маягтыг тогтоох журам 07 2015-01-14

Үзэх

7 Жолоочийн даатгалын сангийн данс байршуулах, санхүүжилтийг төвлөрүүлэх, сангийн хөрөнгийг шилжүүлэх, зарцуулах журам 213 2018-06-06

Үзэх

8 Жолоочийн даатгалын сангаас болон даатгагчаас хохирогчид олгосон нөхөн төлбөрийн мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад ирүүлэх, түүнийг ашиглах журам 30/A/14 2019-01-21

Үзэх

9 Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын мэдүүлэгийн маягт, гэрээний стандарт, загвар 212 2018-06-06

Үзэх

10 Жолоочийн даатгалын баталгааны загвар, түүнийг хэрэглэх журам 29/A/13 2019-01-21

Үзэх

11 “Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээ байгуулж чадаагүй жолооч нарыг даатгагчид хуваарилах журам” 271 2018-08-29

Үзэх

12 Хилийн боомтод даатгалын зуучлалын үйл ажиллагаа явуулах компанийг сонгон шалгаруулах журам 167/05 2012-08-22

Үзэх

13 Даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд хийх газар дээрх хяналт, шалгалтын журам 247 2009-12-23

Үзэх

14 Урт хугацааны даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх журaм 194 2008-08-25

Үзэх

15 “Ердийн даатгалын компанийн үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай 168 2012-06-20

Үзэх

16 Даатгалын зах зээлийн ёс зүйн журам 114 2020-03-11

Үзэх

17 Малын индексжүүлсэн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай 6/11 2020-01-14

Үзэх

18 "Малын индекёжүүлсэн даатгалын хамтын эрсдлийн сангийн хөрөнгө, түүнийг санхүүжүүлэх , зарцуулах журам "ыг шинэчлэн батлах тухай 5/11 2020-01-14

Үзэх