2020 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Зохицуулалын үйлчилгээний хөлс төвөлрүүлэх хугацааг хойшлуулах тухай 148 2020-03-25

Үзэх

2 Тогтоол хүчингүй болгох тухай 149 2020-03-25

Үзэх

3 Оноосон нэр өөрчилснийг бүртгэх тухай 126 2020-03-25

Үзэх

4 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 125 2020-03-25

Үзэх

5 "Финс брокерс" ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох болон давхар даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагааг бүртгэа тухай 124 2020-03-25

Үзэх

6 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 123 2020-03-25

Үзэх

7 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 122 2020-03-25

Үзэх

8 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 95 2020-02-28

Үзэх

9 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 94 2020-02-28

Үзэх

10 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 74 2020-02-12

Үзэх

11 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 71 2020-02-12

Үзэх

12 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 13 2020-01-15

Үзэх

13 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 12 2020-12-01

Үзэх

14 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 11 2020-01-15

Үзэх

15 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 99 2020-02-28

Үзэх

16 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 98 2020-02-28

Үзэх

17 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг шинэчлэн бүртгэх тухай 97 2020-02-28

Үзэх

18 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 96 2020-02-28

Үзэх

19 Давхар даатгал үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 76 2020-12-02

Үзэх

20 Салбар бүртгэх тухай 75 2020-02-12

Үзэх

21 "Аккаунт траст аудит" ХХК-д байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 72 2020-12-02

Үзэх

22 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 70 2020-12-02

Үзэх

23 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 69 2020-02-12

Үзэх

24 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 119 2020-03-11

Үзэх

25 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 118 2020-03-11

Үзэх

26 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 117 2020-03-11

Үзэх

27 Даатгалын зах зээлийн ёс зүйн журмыг батлах тухай 114 2020-03-11

Үзэх

28 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 113 2020-03-11

Үзэх

29 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 112 2020-03-11

Үзэх

30 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 111 2020-03-11

Үзэх

31 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 110 2020-03-11

Үзэх

32 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 109 2020-03-11

Үзэх

33 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 108 2020-03-11

Үзэх

34 Оноосон нэр өөрчилснийг бүртгэх тухай 47 2020-01-29

Үзэх

35 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 46 2020-01-29

Үзэх

36 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 45 2020-01-29

Үзэх

37 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 44 2020-01-29

Үзэх

38 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 43 2020-01-29

Үзэх

39 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 42 2020-01-29

Үзэх

40 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 41 2020-01-29

Үзэх

41 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 40 2020-01-29

Үзэх

42 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 39 2020-01-29

Үзэх

43 Эрх бүхий албан тушаалыг томилохыг зөвшөөрөх тухай 38 2020-01-23

Үзэх

44 Даатгалын компанийн хүртээмжтэй даатгалын бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 37 2020-01-29

Үзэх

45 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 36 2020-01-29

Үзэх

46 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 35 2020-01-29

Үзэх

47 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 34 2020-01-29

Үзэх

48 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 33 2020-01-29

Үзэх

49 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 32 2020-01-29

Үзэх

50 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 31 2020-01-29

Үзэх

51 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 99 2020-02-28

Үзэх

52 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 98 2020-02-28

Үзэх

53 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг шинэчлэн бүртгэх тухай 97 2020-02-28

Үзэх

54 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 96 2020-02-20

Үзэх

55 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 94 2020-02-28

Үзэх

56 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 22 2020-01-15

Үзэх

57 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 20 2020-01-15

Үзэх