2020 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Мандал даатгал” ХК/ 1019 2020-12-23

Үзэх

2 “Нэйшнл иншуранс брокерэйж сервисэс” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 1018 2020-12-23

Үзэх

3 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Мандал даатгал” ХК/ 997 2020-12-09

Үзэх

4 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Монгол даатгал” ХК/ 996 2020-12-09

Үзэх

5 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Ухаашүрт консалтинг” ХХК/ 990 2020-11-25

Үзэх

6 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /"Бодь даатгал" ХК/ 980 2020-11-25

Үзэх

7 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 958 2020-11-11

Үзэх

8 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 957 2020-11-11

Үзэх

9 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 956 2020-11-11

Үзэх

10 Ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 936 2020-10-07

Үзэх

11 "Бодь даатгал" ХХК-ийн даатгалын төлөөлөгч Э.Амартүвшингийн даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 918 2020-10-07

Үзэх

12 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 883 2020-09-23

Үзэх

13 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 855 2020-09-09

Үзэх

14 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 828 2020-08-12

Үзэх

15 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 827 2020-08-12

Үзэх

16 Бүртгэл, зөвшөөрлийн шуурхай шийдвэрлэх талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 185 2020-04-08

Үзэх

17 Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох тухай 488 2020-06-29

Үзэх

18 Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох тухай 487 2020-06-29

Үзэх

19 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 486 2020-06-29

Үзэх

20 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 485 2020-06-29

Үзэх

21 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 475 2020-06-10

Үзэх

22 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 464 2020-06-10

Үзэх

23 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 345 2020-06-10

Үзэх

24 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 347 2020-06-10

Үзэх

25 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 346 2020-06-10

Үзэх

26 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 344 2020-06-10

Үзэх

27 "Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын мэдүүлэгийн маягт, гэрээний стандарт, загвар"-т нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 166 2020-04-08

Үзэх

28 "Жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 165 2020-04-08

Үзэх

29 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 270 2020-05-20

Үзэх

30 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 269 2020-05-20

Үзэх

31 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 221 2020-05-06

Үзэх

32 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 220 2020-05-06

Үзэх

33 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 196 2020-04-22

Үзэх

34 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 195 2020-04-22

Үзэх

35 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 194 2020-04-22

Үзэх

36 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг шинэчлэн бүртгэх тухай 193 2020-04-22

Үзэх

37 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 192 2020-04-22

Үзэх

38 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 191 2020-04-22

Үзэх

39 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 190 2020-04-22

Үзэх

40 Албан журмын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 184 2020-04-08

Үзэх

41 Номинал дансаар дамжуулан харилцагчдад мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын гүйлгээний үйлчилгээний үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай 153 2020-04-08

Үзэх

42 Номинал дансаар дамжуулан харилцагчдад мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын гүйлгээний үйлчилгээний үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай 154 2020-04-08

Үзэх

43 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 155 2020-04-08

Үзэх

44 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 156 2020-04-08

Үзэх

45 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 157 2020-04-04

Үзэх

46 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 158 2020-04-08

Үзэх

47 Салбар бүртгэх тухай 159 2020-04-08

Үзэх

48 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 160 2020-04-08

Үзэх

49 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 161 2020-04-08

Үзэх

50 Салбарыг бүртгэх нь 162 2020-04-08

Үзэх

51 Салбарыг бүртгэх тухай 163 2020-04-08

Үзэх

52 Эрх бүхий албан тушаалын өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 164 2020-04-08

Үзэх

53 Зохицуулалын үйлчилгээний хөлс төвөлрүүлэх хугацааг хойшлуулах тухай 148 2020-03-25

Үзэх

54 Тогтоол хүчингүй болгох тухай 149 2020-03-25

Үзэх

55 Оноосон нэр өөрчилснийг бүртгэх тухай 126 2020-03-25

Үзэх

56 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 125 2020-03-25

Үзэх

57 "Финс брокерс" ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох болон давхар даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагааг бүртгэа тухай 124 2020-03-25

Үзэх

58 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 123 2020-03-25

Үзэх

59 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 122 2020-03-25

Үзэх

60 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 95 2020-02-28

Үзэх

61 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 94 2020-02-28

Үзэх

62 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 74 2020-02-12

Үзэх

63 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 71 2020-02-12

Үзэх

64 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 13 2020-01-15

Үзэх

65 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 12 2020-12-01

Үзэх

66 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 11 2020-01-15

Үзэх

67 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 99 2020-02-28

Үзэх

68 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 98 2020-02-28

Үзэх

69 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг шинэчлэн бүртгэх тухай 97 2020-02-28

Үзэх

70 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 96 2020-02-28

Үзэх

71 Давхар даатгал үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 76 2020-12-02

Үзэх

72 Салбар бүртгэх тухай 75 2020-02-12

Үзэх

73 "Аккаунт траст аудит" ХХК-д байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 72 2020-12-02

Үзэх

74 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 70 2020-12-02

Үзэх

75 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 69 2020-02-12

Үзэх

76 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 119 2020-03-11

Үзэх

77 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 118 2020-03-11

Үзэх

78 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 117 2020-03-11

Үзэх

79 Даатгалын зах зээлийн ёс зүйн журмыг батлах тухай 114 2020-03-11

Үзэх

80 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 113 2020-03-11

Үзэх

81 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 112 2020-03-11

Үзэх

82 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 111 2020-03-11

Үзэх

83 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 110 2020-03-11

Үзэх

84 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 109 2020-03-11

Үзэх

85 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 108 2020-03-11

Үзэх

86 Оноосон нэр өөрчилснийг бүртгэх тухай 47 2020-01-29

Үзэх

87 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 46 2020-01-29

Үзэх

88 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 45 2020-01-29

Үзэх

89 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 44 2020-01-29

Үзэх

90 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 43 2020-01-29

Үзэх

91 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 42 2020-01-29

Үзэх

92 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 41 2020-01-29

Үзэх

93 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 40 2020-01-29

Үзэх

94 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 39 2020-01-29

Үзэх

95 Эрх бүхий албан тушаалыг томилохыг зөвшөөрөх тухай 38 2020-01-23

Үзэх

96 Даатгалын компанийн хүртээмжтэй даатгалын бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 37 2020-01-29

Үзэх

97 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 36 2020-01-29

Үзэх

98 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 35 2020-01-29

Үзэх

99 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 34 2020-01-29

Үзэх

100 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 33 2020-01-29

Үзэх