Журам
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам"батлах тухай 179 2020-04-08

Үзэх

2 "Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам"ыг батлах тухай 181 2020-04-08

Үзэх

3 Тогтоол,журамд нэмэлт оруулах тухай 121 2020-03-11

Үзэх

4 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн журам батлах тухай 120 2020-03-11

Үзэх