Журам
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам 179 2020-04-08

Үзэх

2 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам 363 2021-09-08

Үзэх

3 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын мэргэжлийн мэргэжлийн холбоонд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох журам 152 2021-04-14

Үзэх

4 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн журам 120 2020-03-11

Үзэх

5 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагаас төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ 121 2020-03-11

Үзэх