Заавар
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Гадаад валют арилжааг цахим и-баримтын системд бүртгэх заавар

Үзэх

2 Валютын арилжаа эрхлэх ББСБ-ын хуруу унших төхөөрөмж суурилуулах заавар

Үзэх

3 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудад зориулсан байгаль орчин, нийгмийн хүчин зүйлтэй холбоотой эрсдэлийн удирдлагын журам боловсруулах үлгэрчилсэн заавар 526 2022-10-14

Үзэх

4 Факторингийн үйл ажиллагааны гарын авлага

Үзэх

5 Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувийн хэрэг хөтлөх заавар 07 2008-01-31

Үзэх

6 Банк бус санхүүгийн байгуулагын нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх үлгэрчилсэн заавар 05 2008-01-31

Үзэх

7 Банк бус санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн тайлангийн маягт 03 2008-01-31

Үзэх

8 Банк бус санхүүгийн байгууллагын дансны жагсаалт 02 2008-01-31

Үзэх