ЖУРАМ
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих журам-д өөрчлөлт оруулах тухай 352 2020-06-10

Үзэх

2 Банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагааг зохицуулах, түүнд хяналт тавих журам. 495 2020-06-29

Үзэх

3 Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүнгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам" батлах тухай 179 2020-04-08

Үзэх

4 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төвөлрүүлэх хугацааг хойшлуулах тухай 148 2020-03-25

Үзэх

5 Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, хорогдуулах, шинээр хувьцаа гаргах, худалдах , шилжүүлэхэд мөрдөх журам батлах тухай 10 2020-01-15

Үзэх

6 Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ, үе шаттай нэмэгдүүлэх хуваарийг шинэчлэн батлах тухай 441 2019-12-27

Үзэх

7 Банк бус санхүүгийн байгууллагын активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журамд түр хугацаанд өөрчлөлт оруулах тухай 122/58 2020-03-18

Үзэх

8 Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих журмыг батлах тухай 46 2019-03-20

Үзэх

9 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай 71 2016-03-11

Үзэх

10 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох, төвлөрүүлэх журам 211 2019-07-08

Үзэх

11 Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журмыг шинэчлэн батлах тухай 210 2019-07-08

Үзэх

12 Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам 370 2019-12-16

Үзэх

13 Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалуулагчид мэдээлэл өгөх журам 278/83 2010-05-06

Үзэх

14 Банк бус санхүүгийн байгууллагын активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам 144/125 2015-05-13

Үзэх