ЖУРАМ
Нэр Үзэх
1 "Банк бус санхүүгийн байгууллагын активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам"-д түр хугацаанд өөрчлөлт оруулах тухай

Үзэх

2 "Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих журам"-ыг батлах тухай

Үзэх

3 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай

Үзэх

4 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох, төвлөрүүлэх журам

Үзэх

5 “Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шапгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

6 Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам

Үзэх

7 Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалуулагчид мэдээлэл өгөх журам

Үзэх

8 Банк бус санхүүгийн байгууллагын активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам

Үзэх