2017 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 226 2017-11-24

Үзэх

2 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 219 2017-11-24

Үзэх

3 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 218 2017-11-24

Үзэх

4 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 217 2017-11-24

Үзэх

5 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 216 2017-11-24

Үзэх

6 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 209 2017-11-08

Үзэх

7 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 208 2017-11-08

Үзэх

8 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 201 2017-11-10

Үзэх

9 Банк бус санхүүгийн факторингийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 200 2017-11-10

Үзэх

10 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 195 2017-10-27

Үзэх

11 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 194 2017-10-27

Үзэх

12 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 193 2017-10-27

Үзэх

13 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 178 2017-10-09

Үзэх

14 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 175 2017-09-27

Үзэх

15 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 174 2017-09-27

Үзэх

16 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 162 2017-08-30

Үзэх

17 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай 155 2017-07-20

Үзэх

18 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 154 2017-07-20

Үзэх

19 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 153 2017-07-20

Үзэх

20 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 152 2017-07-20

Үзэх

21 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 148 2017-07-20

Үзэх

22 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 147 2017-07-20

Үзэх

23 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй олгох тухай 145 2017-07-05

Үзэх

24 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 144 2017-07-05

Үзэх

25 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 143 2017-07-05

Үзэх

26 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 142 2017-07-05

Үзэх

27 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 141 2017-07-05

Үзэх

28 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 133 2017-06-22

Үзэх

29 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 132 2017-06-22

Үзэх

30 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 131 2017-06-22

Үзэх

31 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 120 2017-06-07

Үзэх

32 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 119 2017-06-07

Үзэх

33 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 118 2017-06-07

Үзэх

34 Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг үе шаттай нэмэгдүүлэх тухай 27 2017-01-13

Үзэх

35 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 99 2017-05-10

Үзэх

36 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 95 2017-05-10

Үзэх

37 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 94 2017-05-10

Үзэх

38 "Туусжам ББСБ" ХХК-ийг "Ашидтүвшин финанс ББСБ" ХХК-д нэгтэхийг зөвшөөрч, "Туусжам ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай хүчингүй болгох тухай 89 2017-04-12

Үзэх

39 "Анумаргад эрдэнэ ББСБ" ХХК-ийг "Даймондкапитал ББСБ" ХХК-д нэгтэхийг зөвшөөрч, "Анумаргад эрдэнэ ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 88 2017-04-12

Үзэх

40 "Эко капитал ББСБ" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 87 2017-04-12

Үзэх

41 "Сайн финанс энд трансфер" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 86 2017-04-12

Үзэх

42 "Фэмэли финанс" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 85 2017-04-12

Үзэх

43 "Бат эргэх холбоос" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 84 2017-04-12

Үзэх

44 "Монголиан юнайтед кредит" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 83 2017-04-12

Үзэх

45 "Монголиан файнэншл партнерс" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 82 2017-04-12

Үзэх

46 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 59 2017-03-10

Үзэх

47 "Праймлайнс ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 58 2017-03-10

Үзэх

48 "Эксклюзивчэнж ББСБ" ХХК-п банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 57 2017-03-10

Үзэх

49 "Хөтөл инвест" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай 56 2017-03-10

Үзэх

50 "Дарь финанс" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 55 2017-03-10

Үзэх

51 "Гоулд капитал инвест" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 54 2017-03-10

Үзэх

52 "Хан алтайн нуруу" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 53 2017-03-10

Үзэх

53 "Улаанбаатар капитал ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 39 2017-02-08

Үзэх

54 "Баянгол ундрага ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 38 2017-02-08

Үзэх

55 "Траст финанс" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 26 2017-01-13

Үзэх

56 "Мөнгөн цохио" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 25 2017-01-13

Үзэх

57 "Эхлэл капитал" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 24 2017-01-13

Үзэх

58 "Мөнгөн спонсор" ХХК-д банк бус санхүүийн зээл, гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 23 2017-01-13

Үзэх

59 "Увс инвест" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 22 2017-01-13

Үзэх

60 "Сэтгэшгүйхүү" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 21 2017-01-13

Үзэх

61 "Начин заан финанс" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 20 2017-01-13

Үзэх

62 "Номин гүнж" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 19 2017-01-13

Үзэх

63 "Баян мөрөн увс" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 18 2017-01-13

Үзэх