2019 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох, төвлөрүүлэх журам 211 2019-07-08

Үзэх

2 Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ, үе шаттай нэмэгдүүлэх хуваарийг шинэчлэн батлах тухай 441 2019-12-27

Үзэх

3 "БИД финанс ББСБ" ХХК-ийг "Бизнес-Инвест девелопмент ББСБ" ХХК-тай нэгтгэхийг зөвшөөрч, "БИД финанс ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 415 2019-12-27

Үзэх

4 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 414 2019-12-27

Үзэх

5 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 413 2019-12-27

Үзэх

6 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 412 2019-12-27

Үзэх

7 "Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд эрсдэлд сууриилсан хяналт шалгалт хийх журам"-ыг батлах тухай 370 2019-12-16

Үзэх

8 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 396 2019-12-16

Үзэх

9 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 395 2019-12-16

Үзэх

10 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 394 2019-12-16

Үзэх

11 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 393 2019-12-16

Үзэх

12 Банк бус санхүүгийн зээл, гадаад валют арилжаа, төлбөрийн баталгаа гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 392 2019-12-16

Үзэх

13 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 391 2019-12-16

Үзэх

14 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 390 2019-12-16

Үзэх

15 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 389 2019-12-16

Үзэх

16 "Банк бус санхүүгийн цахим мөнгөний үйлчилгээний журам"-ыг хүчингүй болгох тухай 371 2019-12-16

Үзэх

17 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 369 2019-12-16

Үзэх

18 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 368 2019-12-16

Үзэх

19 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 343 2019-12-04

Үзэх

20 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 342 2019-12-04

Үзэх

21 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 341 2019-12-04

Үзэх

22 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 340 2019-12-04

Үзэх

23 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 328 2019-11-25

Үзэх

24 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 327 2019-11-25

Үзэх

25 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 326 2019-11-25

Үзэх

26 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 325 2019-11-25

Үзэх

27 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 315 2019-11-25

Үзэх

28 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 286 2019-10-16

Үзэх

29 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 274 2019-10-16

Үзэх

30 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 260 2019-09-11

Үзэх

31 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 247 2019-08-28

Үзэх

32 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 246 2019-08-28

Үзэх

33 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудыг нэгтгэж, тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 245 2019-08-28

Үзэх

34 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 244 2019-08-28

Үзэх

35 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 243 2019-08-28

Үзэх

36 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудыг нэгтгэж, тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 242 2019-08-28

Үзэх

37 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 229 2019-08-14

Үзэх

38 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 228 2019-08-14

Үзэх

39 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 227 2019-08-14

Үзэх

40 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 226 2019-08-14

Үзэх

41 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 225 2019-08-14

Үзэх

42 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 209 2019-07-08

Үзэх

43 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 208 2019-07-08

Үзэх

44 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 207 2019-07-08

Үзэх

45 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 202 2019-07-08

Үзэх

46 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 201 2019-07-08

Үзэх

47 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 169 2019-06-14

Үзэх

48 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 168 2019-06-14

Үзэх

49 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 156 2019-06-14

Үзэх

50 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 129 2019-05-23

Үзэх

51 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 128 2019-05-23

Үзэх

52 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 111 2019-05-08

Үзэх

53 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 110 2019-05-08

Үзэх

54 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 108 2019-05-08

Үзэх

55 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 85 2019-04-24

Үзэх

56 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 78 2019-04-24

Үзэх

57 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 77 2019-04-24

Үзэх

58 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 76 2019-04-24

Үзэх

59 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 58 2019-04-10

Үзэх

60 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 57 2019-04-10

Үзэх

61 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 56 2019-04-10

Үзэх

62 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 55 2019-04-10

Үзэх

63 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 45 2019-03-20

Үзэх

64 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 34 2019-03-13

Үзэх

65 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 33 2019-03-13

Үзэх

66 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 24 2019-03-13

Үзэх

67 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 23 2019-03-13

Үзэх

68 Банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээ, гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 22 2019-03-13

Үзэх

69 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 20 2019-03-13

Үзэх

70 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 17 2019-03-11

Үзэх

71 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 15 2019-03-11

Үзэх

72 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 13 2019-03-11

Үзэх

73 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 12 2019-03-11

Үзэх

74 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 10 2019-03-11

Үзэх

75 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 7 2019-01-09

Үзэх

76 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 6 2019-01-09

Үзэх

77 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 5 2019-01-09

Үзэх