2022 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Улаанбаатар боурс ББСБ” ХХК/ 652 2022-11-25

Үзэх

2 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Товгор алмаз ББСБ” ХХК/ 651 2022-11-25

Үзэх

3 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Таван богд финанс ББСБ” ХХК/ 642 2022-11-25

Үзэх

4 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Булл капитал ББСБ” ХХК/ 641 2022-11-25

Үзэх

5 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Үйзэн ивээлт ББСБ” ХХК/ 640 2022-11-25

Үзэх

6 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Агь нэүлэ солюшн” ХХК/ 639 2022-11-25

Үзэх

7 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Максимус капитал ББСБ” ХХК/ 631 2022-11-09

Үзэх

8 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Праймфин инвест ББСБ” ХХК/ 630 2022-11-09

Үзэх

9 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Сентиллион ББСБ” ХХК/ 629 2022-11-09

Үзэх

10 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Ийст-Ийгл ББСБ” ХХК/ 627 2022-11-09

Үзэх

11 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Жоншин ББСБ” ХХК/ 626 2022-11-09

Үзэх

12 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Ворлд голд ББСБ” ХХК/ 625 2022-11-09

Үзэх

13 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Паблик кредит ББСБ” ХХК/ 624 2022-11-09

Үзэх

14 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Ти энд ди финанс ББСБ” ХХК/ 623 2022-11-09

Үзэх

15 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Мөнх орших капитал ББСБ” ХХК/ 622 2022-11-09

Үзэх

16 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Номт хас ББСБ” ХХК/ 604 2022-10-26

Үзэх

17 Банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Хатан сүлд ББСБ” ХХК/ 603 2022-10-26

Үзэх

18 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Машид дэвжих ББСБ” ХХК/ 599 2022-10-26

Үзэх

19 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Виндблү ББСБ” ХХК/ 598 2022-10-26

Үзэх

20 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Мөнх үзэсгэлэнт гэрэл ББСБ” ХХК/ 575 2022-10-26

Үзэх

21 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Гүн түншлэл ББСБ” ХХК/ 574 2022-10-26

Үзэх

22 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Стюдент инвест нэгдэл ББСБ” ХХК/ 573 2022-10-26

Үзэх

23 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Би Ар системс ББСБ” ХХК/ 572 2022-10-26

Үзэх

24 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“ГДЦД ББСБ” ХХК/ 571 2022-10-26

Үзэх

25 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“ААС-Инвест ББСБ” ХХК/ 570 2022-10-26

Үзэх

26 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Хүрэн бэлчир уул ББСБ” ХХК/ 569 2022-10-26

Үзэх

27 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Шийдэл финанс ББСБ” ХХК/ 561 2022-10-26

Үзэх

28 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Мобифинанс ББСБ” ХХК/ 560 2022-10-26

Үзэх

29 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Тэлмэн хас ББСБ” ХХК/ 559 2022-10-26

Үзэх

30 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Каражат ББСБ” ХХК/ 549 2022-10-14

Үзэх

31 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“И Эс Эй финанс ББСБ” ХХК/ 548 2022-10-14

Үзэх

32 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Ган хүлэг капитал групп ББСБ” ХХК/ 542 2022-10-14

Үзэх

33 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Сэлементс ББСБ” ХХК/ 541 2022-10-14

Үзэх

34 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Дэлгэрфинанс ББСБ” ХХК/ 540 2022-10-14

Үзэх

35 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Гурванбулаг инвест ББСБ” ХХК/ 539 2022-10-14

Үзэх

36 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Тотал файнансе ББСБ” ХХК/ 538 2022-10-14

Үзэх

37 Банк бус санхүүгийн байгууллагаас олгох финтек зээлийн бүтээгдэхүүнд өр, орлогын харьцаа тогтоох тухай 527 2022-10-14

Үзэх

38 “Банк бус санхүүгийн байгууллагуудад зориулсан байгаль орчин, нийгмийн хүчин зүйлтэй холбоотой эрсдэлийн удирдлагын журам боловсруулах үлгэрчилсэн заавар”-ыг батлах тухай 526 2022-10-14

Үзэх

39 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Хатан суудал инвест ББСБ” ХХК/ 525 2022-10-14

Үзэх

40 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Энт кредит инвестмент ББСБ” ХХК/ 524 2022-10-14

Үзэх

41 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Инэлфинанс ББСБ” ХХК/ 490 2022-09-21

Үзэх

42 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Юу жи эй девелопмент финанс ББСБ” ХХК/ 489 2022-09-21

Үзэх

43 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Талын мөнгөн шонхор ББСБ” ХХК/ 488 2022-09-21

Үзэх

44 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Бат эргэх холбоос ББСБ” ХХК/ 487 2022-09-21

Үзэх

45 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Мониполо ББСБ” ХХК/ 486 2022-09-21

Үзэх

46 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Дэвжихфинанс ББСБ” ХХК/ 485 2022-09-21

Үзэх

47 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Хэт-Оргил ББСБ” ХХК/ 484 2022-09-21

Үзэх

48 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Тайж капитал ББСБ” ХХК/ 483 2022-09-21

Үзэх

49 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Хүрэн бэлчир уул ББСБ” ХХК/ 482 2022-09-21

Үзэх

50 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Нэшнлфинанс ББСБ” ХХК/ 481 2022-09-21

Үзэх

51 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Максимакс ББСБ” ХХК/ 480 2022-09-21

Үзэх

52 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Чойжинброс ББСБ” ХХК/ 479 2022-09-21

Үзэх

53 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх, гадаад валютын арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Дошт даймонд ББСБ” ХХК/ 478 2022-09-21

Үзэх

54 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Түмэн-Эрхэс ББСБ” ХХК/ 477 2022-09-21

Үзэх

55 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Кловер ББСБ” ХХК/ 463 2022-09-21

Үзэх

56 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Гэрэлфинанс ББСБ” ХХК/ 462 2022-09-21

Үзэх

57 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Хөгжилфинанс ББСБ” ХХК/ 461 2022-09-21

Үзэх

58 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Аллианс капитал ББСБ” ХХК/ 460 2022-09-21

Үзэх

59 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Жи эс би капитал ББСБ” ХХК/ 459 2022-09-21

Үзэх

60 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Мөнгөнбуудай ББСБ” ХХК/ 458 2022-09-21

Үзэх

61 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Дарь финанс ББСБ” ХХК/ 457 2022-09-21

Үзэх

62 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Ашид капитал ББСБ” ХХК/ 456 2022-09-21

Үзэх

63 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Мөнгөн ундрага финанс ББСБ” ХХК/ 446 2022-08-24

Үзэх

64 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Мөнгөн хөврөлт ББСБ” ХХК/ 445 2022-08-24

Үзэх

65 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Таван богд финанс ББСБ” ХХК/ 441 2022-08-24

Үзэх

66 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Улаанбаатар боурс ББСБ” ХХК/ 438 2022-08-10

Үзэх

67 Банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Хийморьт найман шарга ББСБ” ХХК/ 437 2022-08-10

Үзэх

68 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Бид гялс ББСБ” ХХК/ 436 2022-08-10

Үзэх

69 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Сити-Инвест ББСБ” ХХК/ 435 2022-08-10

Үзэх

70 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Шижир алтан гулдмай ББСБ” ХХК/ 434 2022-08-10

Үзэх

71 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Бүрэн-Инвест ББСБ” ХХК/ 433 2022-08-10

Үзэх

72 “Таван богд финанс ББСБ” ХХК-д “Наран кредит ББСБ” ХХК-ийг нэгтгэхийг зөвшөөрч, “Наран кредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 425 2022-08-10

Үзэх

73 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Таван богд финанс ББСБ” ХХК/ 424 2022-08-10

Үзэх

74 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Зээл эм эн платформ ББСБ” ХХК/ 423 2022-08-10

Үзэх

75 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Үйзэн-Ивээлт ББСБ” ХХК/ 422 2022-08-10

Үзэх

76 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Кэйш флов финанс” ХХК/ 421 2022-08-10

Үзэх

77 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Тотал файнансе ББСБ” ХХК/ 410 2022-07-06

Үзэх

78 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Гэрэлт ирээдүй финанс ББСБ” ХХК/ 409 2022-07-06

Үзэх

79 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Паблик кредит ББСБ” ХХК/ 408 2022-07-06

Үзэх

80 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Сэра интернэшнл ББСБ” ХХК/ 407 2022-07-06

Үзэх

81 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Даймонд файнанс ББСБ” ХХК/ 406 2022-07-06

Үзэх

82 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Түмэн эрхэс ББСБ” ХХК/ 405 2022-07-06

Үзэх

83 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Тэнүүн сүлд капитал ББСБ” ХХК/ 404 2022-07-06

Үзэх

84 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Ворлд голд ББСБ” ХХК/ 403 2022-07-06

Үзэх

85 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Мөнгөнцэгц ББСБ” ХХК/ 402 2022-07-06

Үзэх

86 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Гоулдман инвестмент групп” ХХК/ 390 2022-07-06

Үзэх

87 “Хас хаан ББСБ” ХХК-д “Тайм энд валью ББСБ” ХХК-ийг нэгтгэхийг зөвшөөрч, “Тайм энд валью ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 389 2022-07-06

Үзэх

88 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Финкредит” ХХК/ 388 2022-07-06

Үзэх

89 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Жи би си си ББСБ” ХХК/ 387 2022-07-06

Үзэх

90 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Бизнес-Инвест девелопмент ББСБ” ХХК/ 386 2022-07-06

Үзэх

91 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Ирээдүй инвест ББСБ” ХХК/ 376 2022-06-22

Үзэх

92 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“И Эс Эй финанс ББСБ” ХХК/ 375 2022-06-22

Үзэх

93 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Каражат ББСБ” ХХК/ 374 2022-06-22

Үзэх

94 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Үйзэн ивээлт ББСБ” ХХК/ 361 2022-06-22

Үзэх

95 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Сан-Ундарга ББСБ” ХХК/ 349 2022-06-08

Үзэх

96 Банк бус санхүүгийн зээл, цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Эксклюзив чэнж ББСБ” ХХК/ 348 2022-06-08

Үзэх

97 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Ландорф финанс ББСБ” ХХК/ 347 2022-06-08

Үзэх

98 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Нью евро ази ББСБ” ХХК/ 346 2022-06-08

Үзэх

99 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Суваргын дэл ББСБ” ХХК/ 345 2022-06-08

Үзэх

100 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Сэлементс ББСБ” ХХК/ 344 2022-06-08

Үзэх