Журам, Заавар, Аргачлал
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүнгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам" батлах тухай 179 2020-04-08

Үзэх

2 Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд газар дээрх шалгалт хийх, үнэлгээ өгөх заавар 191 2013-05-22

Үзэх

3 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох, төвлөрүүлэх журам 211 2019-07-08

Үзэх

4 Мөнгө угаах болон терроризимыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам 339 2018-11-14

Үзэх

5 Хадгаламж, зээлийн хоршооны нягтлан бодох бүртгэлийн заавар, дансны жагсаалт, аргачлал болон маягт 232/216 2012-11-08

Үзэх

6 Хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний холбоонд тавигдах шаардлага 159 2018-05-04

Үзэх

7 Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага 245 2018-06-29

Үзэх

8 Хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний холбооноос үзүүлэх тогтворжилтын үйлчилгээний журам 136 2012-05-09

Үзэх

9 Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам 145/124 2015-05-13

Үзэх

10 Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт 246 2018-06-29

Үзэх