2010 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Ноён даамал" хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 257 2010-09-23

Үзэх

2 "Арвин очир" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 256 2010-09-23

Үзэх

3 "Цэцэгтуяа" хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 51 2010-02-26

Үзэх

4 "Мон инвест" хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 46 2010-02-26

Үзэх

5 "Монос дэлгэрэх" хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 41 2010-02-26

Үзэх

6 "Итгэлтжим" хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 36 2010-02-26

Үзэх

7 “Тэгш боломж” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 432 2010-12-22

Үзэх

8 “Өгийн мандал” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 431 2010-12-22

Үзэх

9 “Төгс их наяд” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 430 2010-12-22

Үзэх

10 “Хар ат хөгжил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 429 2010-12-22

Үзэх

11 “Ойгоны ирээдүйн сэтгэмж” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 428 2010-12-22

Үзэх

12 “Халх хөгжил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 427 2010-12-22

Үзэх

13 “Нэхий итгэлт” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 422 2010-12-22

Үзэх

14 “Арвижих хишиг” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 405 2010-12-09

Үзэх

15 “Шинэ зэс” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 404 2010-12-09

Үзэх

16 “Шилийн зоо” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 403 2010-12-09

Үзэх

17 “Мөнхсонор” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 402 2010-12-09

Үзэх

18 “Мөнгөнбийлэг” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 401 2010-12-09

Үзэх

19 “Цогт-Овоо хөгжил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 400 2010-12-09

Үзэх

20 “Тэгш таван цэн” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 381 2010-11-18

Үзэх

21 “Зоос хүрд” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 380 2010-11-18

Үзэх

22 “Наран-Ургах” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 379 2010-11-18

Үзэх

23 “Мандах хөгжилт” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 378 2010-11-18

Үзэх

24 “Сүлдэт-Өндөр” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 377 2010-11-18

Үзэх

25 “Элбат” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 376 2010-11-18

Үзэх

26 “Говийн буян дэлгэрэх” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 375 2010-11-18

Үзэх

27 “Цэнгэл хөгжил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 374 2010-11-18

Үзэх

28 “Бид тус” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 373 2010-11-18

Үзэх

29 “Сумма” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 343 2010-10-27

Үзэх

30 “Говийн хишиг” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 341 2010-10-27

Үзэх

31 “Наран ховаат” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 340 2010-10-27

Үзэх

32 “Бидний хөтөч” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 339 2010-10-27

Үзэх

33 “Дархан дөл” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 338 2010-10-27

Үзэх

34 “Тунгаамал эрдэнэс” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 337 2010-10-27

Үзэх

35 “Өсөх өндөр” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 336 2010-10-27

Үзэх

36 “Эмпипи” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 335 2010-10-27

Үзэх

37 “Дэлгэр дэнж” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 319 2010-10-27

Үзэх

38 “Элбат” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 229 2010-08-25

Үзэх

39 “Хас итгэл” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 228 2010-08-25

Үзэх

40 “Цэн арвижих” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 227 2010-08-25

Үзэх

41 “Есөн дэлбээ” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 220 2010-07-20

Үзэх

42 “Монконкорд” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 219 2010-07-20

Үзэх

43 “Ач эх” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 217 2010-07-20

Үзэх

44 “Техник шинэчлэл” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 213 2010-06-30

Үзэх

45 “Пенни” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 212 2010-06-30

Үзэх

46 “Арвижих цээл” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 211 2010-06-30

Үзэх

47 “Өгөөдэй зоос” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 210 2010-06-30

Үзэх

48 “Дэвших чулуут” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 189 2010-06-16

Үзэх

49 “Зэндэм-Арвижих” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 188 2010-06-16

Үзэх

50 “ЖБТ” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 187 2010-06-16

Үзэх

51 “Магнаг хэтэвч” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 186 2010-06-16

Үзэх

52 “Ар сондор” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 185 2010-06-16

Үзэх

53 “Тосон есөн бүлэг” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 184 2010-06-16

Үзэх

54 “Идэр сэрвэн” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 183 2010-06-16

Үзэх

55 “Өргөн эрдэнэ” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 182 2010-06-16

Үзэх

56 “Таван ханхар” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 181 2010-06-16

Үзэх

57 “Хүнгэлдуут” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 180 2010-06-16

Үзэх

58 “Монгол тэрбумтан” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 179 2010-06-16

Үзэх

59 “Азийн алтан суврага” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 178 2010-06-16

Үзэх

60 “Байтерек” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 177 2010-06-16

Үзэх

61 “Кредит юнион монгол” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 176 2010-06-22

Үзэх

62 “Грави” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 175 2010-06-16

Үзэх

63 “Орчил бизнес” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 174 2010-06-16

Үзэх

64 “Хас кредит” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 173 2010-06-16

Үзэх

65 “Говийн хишиг” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 172 2010-06-16

Үзэх

66 “БЭХ” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 145 2010-05-28

Үзэх

67 “Ган-Ивээл” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 144 2010-05-28

Үзэх

68 “Мина” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 142 2010-05-28

Үзэх

69 “Чаданхүү” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 141 2010-05-28

Үзэх

70 “Лхабуян” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 140 2010-05-28

Үзэх

71 “Аврагас зоос” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 138 2010-05-28

Үзэх

72 “ГСБЭХ” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 137 2010-05-28

Үзэх

73 “Монку” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 136 2010-05-28

Үзэх

74 Зарим брокер, дилерийн компаниуд болон төлбөр тооцоо, хадгаламжийн байгууллагад авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 131 2010-04-28

Үзэх

75 “ҮЦТТТХТ” ХХК-ийн үнэт цаасны төлбөр тооцоо, хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 123 2010-04-28

Үзэх

76 “Хорго-Арвижих” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 119 2010-04-28

Үзэх

77 “Баянцогт нуур” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 118 2010-04-28

Үзэх

78 “Си Ди Ко” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 117 2010-04-28

Үзэх

79 “Алтан өргөө сант” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 116 2010-04-28

Үзэх

80 “Чандмана андууд” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 114 2010-04-28

Үзэх

81 “Май капитал” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 113 2010-04-28

Үзэх

82 “Хөгжлийн дээж” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 112 2010-04-28

Үзэх

83 “Арвайн үр” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 111 2010-04-28

Үзэх

84 “Хас итгэл” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 110 2010-04-28

Үзэх

85 “Дархан арвин итгэл” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 109 2010-04-28

Үзэх

86 “Номин юнион” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 108 2010-04-28

Үзэх

87 “Мон сант алдар” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 107 2010-04-28

Үзэх

88 “Альфа сант” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 106 2010-04-28

Үзэх

89 Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны тэмдэглэлээс “Пенни” ХЗХ 5 2010-03-24

Үзэх

90 “Эмисс” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 84 2010-03-24

Үзэх

91 “Андын сор” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 83 2010-03-24

Үзэх

92 “Хоршихуй” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 82 2010-03-24

Үзэх

93 “Холком” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 80 2010-03-24

Үзэх

94 “Цэн арвижих” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 79 2010-03-24

Үзэх

95 “Буян цацрах” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 78 2010-03-24

Үзэх

96 “Их наяд кредит” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 77 2010-03-24

Үзэх

97 “Зоосон мөнгө” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 76 2010-03-24

Үзэх

98 “Гэрэг инвест” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 75 2010-03-24

Үзэх

99 “Техник шинэчлэл” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 72 2010-03-24

Үзэх

100 “Өгөөждулаан хаан” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 70 2010-03-24

Үзэх