2020 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Финком" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 696 2020-07-08

Үзэх

2 "Индрийн ундрага" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 695 2020-07-08

Үзэх

3 "Малчны хөгжил" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 694 2020-07-08

Үзэх

4 "Жамбанинж" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 693 2020-07-08

Үзэх

5 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 688 2020-06-29

Үзэх

6 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 679 2020-06-29

Үзэх

7 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 678 2020-06-29

Үзэх

8 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 507 2020-06-29

Үзэх

9 "Анирсаг финанс" ХЗХ-ны хапгаламж зээлийг үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 505 2020-06-29

Үзэх

10 "Ханнамнан хөгжил" ХЗХ-ны хапгаламж зээлийг үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 504 2020-06-29

Үзэх

11 "Хөгнөхан хөгжил" ХЗХ-ны хапгаламж зээлийг үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 503 2020-06-29

Үзэх

12 "Увсбуян аривжих" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 502 2020-06-29

Үзэх

13 "Элли" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 501 2020-06-29

Үзэх

14 "Хяргасхас" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 500 2020-06-29

Үзэх

15 "Оргих-Угтаал" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагааны эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 499 2020-06-29

Үзэх

16 "Баян тээлийн өгөөж" ХЗХ-нд хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 498 2020-06-29

Үзэх

17 "Цахир хүрд" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 497 2020-06-29

Үзэх

18 "Өлзий буян аривжих" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 496 2020-06-29

Үзэх

19 Журамд нэмэлт оруулах тухай 112/58 2020-03-18

Үзэх

20 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төвөлрүүлэх хугацааг хойшлуулах тухай 148 2020-03-25

Үзэх

21 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 374 2020-06-10

Үзэх

22 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 473 2020-06-10

Үзэх

23 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 472 2020-06-10

Үзэх

24 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 471 2020-06-10

Үзэх

25 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 47 2020-06-10

Үзэх

26 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 469 2020-06-10

Үзэх

27 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 468 2020-06-10

Үзэх

28 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 467 2020-06-10

Үзэх

29 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 466 2020-06-10

Үзэх

30 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 465 2020-06-10

Үзэх

31 "Арвин очир" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 356 2020-06-10

Үзэх

32 "Алдияр" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 355 2020-06-10

Үзэх

33 "Дөрвөн уулын хишиг буян" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 354 2020-06-10

Үзэх

34 "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үндэсний холбооноос үзүүлэх тогтворжилтын үйлчилгээний журам"-ыг хүчингүй болгох тухай 353 2020-06-10

Үзэх

35 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 259 2020-05-06

Үзэх

36 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 48 2020-01-29

Үзэх

37 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 04 2020-01-15

Үзэх

38 "Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам"батлах тухай 179 2020-04-08

Үзэх

39 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай 337 2020-05-20

Үзэх

40 "Баянхайрхан хас" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 274 2020-05-20

Үзэх

41 "Мөнх тэнгэрийн тоо" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 273 2020-05-20

Үзэх

42 "Жинст бодь мөнгөн сүрэг" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 272 2020-05-20

Үзэх

43 "Тэнгэрийн оргил гоо" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 271 2020-05-20

Үзэх

44 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 337 2020-05-20

Үзэх

45 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай

Үзэх

46 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 258 2020-05-06

Үзэх

47 "Баялагийн хөгжил хамтын хүч" ХЗХ-ны хадгаламж,, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 223 2020-05-06

Үзэх

48 "Яруу саяаар дэлгэрэх" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 222 2020-05-06

Үзэх

49 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 216 2020-04-22

Үзэх

50 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 204 2020-04-22

Үзэх

51 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 203 2020-04-22

Үзэх

52 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 202 2020-04-22

Үзэх

53 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 200 2020-04-22

Үзэх

54 Хапгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэр тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 201 2020-04-22

Үзэх

55 Хапгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэр тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 167 2020-04-08

Үзэх

56 Хадгалмж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 168 0202-04-08

Үзэх

57 Хадгаламж,зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 175 2020-04-08

Үзэх

58 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 176 2020-04-08

Үзэх

59 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 177 2020-04-08

Үзэх

60 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 178 2020-04-08

Үзэх

61 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төвлөрүүлэх хугацааг хойшлуулах тухай 148 2020-03-25

Үзэх

62 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 146 2020-03-25

Үзэх

63 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 145 2020-03-25

Үзэх

64 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 144 2020-03-25

Үзэх

65 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 143 2020-03-25

Үзэх

66 Халгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 142 2020-03-25

Үзэх

67 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 128 2020-03-25

Үзэх

68 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 102 2020-02-28

Үзэх

69 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 101 2020-02-28

Үзэх

70 Хадгадамж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 100 2020-02-28

Үзэх

71 Хадгалам, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 57 2020-01-29

Үзэх

72 Хадгалмж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 56 2020-01-29

Үзэх

73 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 55 2020-01-29

Үзэх

74 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 54 2020-01-29

Үзэх

75 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 52 2020-01-29

Үзэх

76 Хадгаламж , зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 51 2020-01-29

Үзэх

77 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 50 2020-01-29

Үзэх

78 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 49 2020-01-29

Үзэх

79 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 101 2020-02-28

Үзэх

80 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 100 2020-02-28

Үзэх

81 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 20 2020-01-15

Үзэх

82 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 19 2020-01-15

Үзэх

83 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 17 2020-01-15

Үзэх

84 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 16 2020-01-15

Үзэх

85 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 15 2020-01-15

Үзэх

86 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 3 2020-01-15

Үзэх

87 Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2 2020-01-15

Үзэх

88 Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 1 2020-01-15

Үзэх