2020 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 949 2020-10-21

Үзэх

2 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 948 2020-10-21

Үзэх

3 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 947 2020-10-21

Үзэх

4 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 916 2020-09-23

Үзэх

5 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 915 2020-09-23

Үзэх

6 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 914 2020-09-23

Үзэх

7 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 913 2020-09-23

Үзэх

8 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 912 2020-09-23

Үзэх

9 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 911 2020-09-23

Үзэх

10 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 910 2020-09-23

Үзэх

11 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 908 2020-09-23

Үзэх

12 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 907 2020-09-23

Үзэх

13 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 906 2020-09-23

Үзэх

14 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 905 2020-09-23

Үзэх

15 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 904 2020-09-23

Үзэх

16 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 903 2020-09-23

Үзэх

17 “Эхлэл их наяд” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 858 2020-09-09

Үзэх

18 “Рич койн” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 857 2020-09-09

Үзэх

19 “Файнэншил трипл сэйвинг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 856 2020-09-09

Үзэх

20 “Мандахнайзууд” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 833 2020-08-26

Үзэх

21 Банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж, зээлийн хоршоодод авах арга хэмжээний тухай 854 2020-08-26

Үзэх

22 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 853 2020-08-26

Үзэх

23 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 852 2020-08-26

Үзэх

24 “Мора финанс” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 832 2020-08-26

Үзэх

25 “Дорнын сэтгэшгүй” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 834 2020-08-26

Үзэх

26 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 829 2020-08-12

Үзэх

27 "Ногоон алт финанс" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 762 2020-08-12

Үзэх

28 "Шунхлайн хишиг" ХЗХ- ны хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 761 2020-08-12

Үзэх

29 "Алтайхаан" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 760 2020-08-12

Үзэх

30 Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай 759 2020-08-12

Үзэх

31 "Финком" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 696 2020-07-08

Үзэх

32 "Индрийн ундрага" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 695 2020-07-08

Үзэх

33 "Малчны хөгжил" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 694 2020-07-08

Үзэх

34 "Жамбанинж" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 693 2020-07-08

Үзэх

35 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 688 2020-06-29

Үзэх

36 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 679 2020-06-29

Үзэх

37 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 678 2020-06-29

Үзэх

38 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 507 2020-06-29

Үзэх

39 "Анирсаг финанс" ХЗХ-ны хапгаламж зээлийг үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 505 2020-06-29

Үзэх

40 "Ханнамнан хөгжил" ХЗХ-ны хапгаламж зээлийг үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 504 2020-06-29

Үзэх

41 "Хөгнөхан хөгжил" ХЗХ-ны хапгаламж зээлийг үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 503 2020-06-29

Үзэх

42 "Увсбуян аривжих" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 502 2020-06-29

Үзэх

43 "Элли" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 501 2020-06-29

Үзэх

44 "Хяргасхас" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 500 2020-06-29

Үзэх

45 "Оргих-Угтаал" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагааны эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 499 2020-06-29

Үзэх

46 "Баян тээлийн өгөөж" ХЗХ-нд хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 498 2020-06-29

Үзэх

47 "Цахир хүрд" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 497 2020-06-29

Үзэх

48 "Өлзий буян аривжих" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 496 2020-06-29

Үзэх

49 Журамд нэмэлт оруулах тухай 112/58 2020-03-18

Үзэх

50 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төвөлрүүлэх хугацааг хойшлуулах тухай 148 2020-03-25

Үзэх

51 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 374 2020-06-10

Үзэх

52 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 473 2020-06-10

Үзэх

53 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 472 2020-06-10

Үзэх

54 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 471 2020-06-10

Үзэх

55 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 47 2020-06-10

Үзэх

56 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 469 2020-06-10

Үзэх

57 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 468 2020-06-10

Үзэх

58 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 467 2020-06-10

Үзэх

59 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 466 2020-06-10

Үзэх

60 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 465 2020-06-10

Үзэх

61 "Арвин очир" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 356 2020-06-10

Үзэх

62 "Алдияр" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 355 2020-06-10

Үзэх

63 "Дөрвөн уулын хишиг буян" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 354 2020-06-10

Үзэх

64 "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үндэсний холбооноос үзүүлэх тогтворжилтын үйлчилгээний журам"-ыг хүчингүй болгох тухай 353 2020-06-10

Үзэх

65 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 259 2020-05-06

Үзэх

66 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 48 2020-01-29

Үзэх

67 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 04 2020-01-15

Үзэх

68 "Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам"батлах тухай 179 2020-04-08

Үзэх

69 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай 337 2020-05-20

Үзэх

70 "Баянхайрхан хас" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 274 2020-05-20

Үзэх

71 "Мөнх тэнгэрийн тоо" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 273 2020-05-20

Үзэх

72 "Жинст бодь мөнгөн сүрэг" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 272 2020-05-20

Үзэх

73 "Тэнгэрийн оргил гоо" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 271 2020-05-20

Үзэх

74 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 337 2020-05-20

Үзэх

75 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай

Үзэх

76 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 258 2020-05-06

Үзэх

77 "Баялагийн хөгжил хамтын хүч" ХЗХ-ны хадгаламж,, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 223 2020-05-06

Үзэх

78 "Яруу саяаар дэлгэрэх" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 222 2020-05-06

Үзэх

79 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 216 2020-04-22

Үзэх

80 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 204 2020-04-22

Үзэх

81 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 203 2020-04-22

Үзэх

82 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 202 2020-04-22

Үзэх

83 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 200 2020-04-22

Үзэх

84 Хапгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэр тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 201 2020-04-22

Үзэх

85 Хапгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэр тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 167 2020-04-08

Үзэх

86 Хадгалмж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 168 0202-04-08

Үзэх

87 Хадгаламж,зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 175 2020-04-08

Үзэх

88 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 176 2020-04-08

Үзэх

89 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 177 2020-04-08

Үзэх

90 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 178 2020-04-08

Үзэх

91 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төвлөрүүлэх хугацааг хойшлуулах тухай 148 2020-03-25

Үзэх

92 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 146 2020-03-25

Үзэх

93 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 145 2020-03-25

Үзэх

94 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 144 2020-03-25

Үзэх

95 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 143 2020-03-25

Үзэх

96 Халгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 142 2020-03-25

Үзэх

97 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 128 2020-03-25

Үзэх

98 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 102 2020-02-28

Үзэх

99 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 101 2020-02-28

Үзэх

100 Хадгадамж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 100 2020-02-28

Үзэх