Журам
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлын үед хадгаламж, зээлийн хоршоодод авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 1023 2020-12-23

Үзэх

2 Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт 246 2018-06-29

Үзэх

3 Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам 179 2020-04-08

Үзэх

4 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох, төвлөрүүлэх журам 211 2019-07-08

Үзэх

5 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам 339 2018-11-14

Үзэх

6 Хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний холбооноос үзүүлэх тогтворжилтын үйлчилгээний журам 136 2012-05-09

Үзэх

7 Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам 145/124 2015-05-13

Үзэх

8 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам A-162/195 2016-06-30

Үзэх

9 Хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний холбоонд тавигдах шаардлага 159 2018-05-04

Үзэх

10 Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага 245 2018-06-29

Үзэх