Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд >
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 2019 2019-08-14 Үзэх Татах
2 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 2018 2019-08-14 Үзэх Татах
3 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 2016 2019-08-14 Үзэх Татах
4 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүний өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 2015 2019-08-14 Үзэх Татах
5 Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс санхүүгийн зохицуулах хороонд ирүүлдэг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны улирлын тайлан, мэдээний загвар Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 627 2019-12-13 Үзэх Татах
6 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдлийн үнэлгээний аргачлал Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 627 2018-12-13 Үзэх Татах
7 Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны тоон болон чанарын өгөгдөл цуглуулах маягт Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 627 2018-12-13 Үзэх Татах
8 Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн хяналт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг үнэлэх асуулга Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 627 2018-12-13 Үзэх Татах
9 Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны эрсдлийн үнэлгээний матриц Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 627 2018-12-13 Үзэх Татах
10 "Хорол-Эрдэнэ" ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 546 2013-12-25 Үзэх Татах
11 "Дархан зочид буудал" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 545 2013-12-25 Үзэх Татах
12 "Гонир" ХК-ийн үнэт цаасны өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 544 2013-12-25 Үзэх Татах
13 "Хорго Хайрхан" ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 543 2013-12-25 Үзэх Татах
14 "Сэлэнгэ Дулаанхан" ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 542 2013-12-25 Үзэх Татах
15 “Согоочийн хөндий” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 541 2013-12-25 Үзэх Татах
16 “Хар ат хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 540 2013-12-25 Үзэх Татах
17 “Зоос хүрд” ХЗХ-нд салбар нээж ажиллуулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 539 2013-12-25 Үзэх Татах
18 “НИМИ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 538 2013-12-25 Үзэх Татах
19 “Ингүүмэл-Инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 537 2013-12-25 Үзэх Татах
20 “Интерхэлп” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 536 2013-12-25 Үзэх Татах
21 “Тэнгэрийн цагаан дэглий” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 535 2013-12-24 Үзэх Татах
22 “Титус Монголиа” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 534 2013-12-24 Үзэх Татах
23 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын тусгай зөвшөөрлийг хугацаагүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 533 2013-12-24 Үзэх Татах
24 Хорооны 2008 оны 186 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 532 2013-12-24 Үзэх Татах
25 Хорооны 2008 оны 191 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 531 2013-12-24 Үзэх Татах
26 Хорооны 2008 оны 157 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 530 2013-12-24 Үзэх Татах
27 “Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам” батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 529 2013-12-18 Үзэх Татах
28 Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 529 2013-12-18 Үзэх Татах
29 “ҮСҮ ХААБ” ХХК, “Бурхант таван эрдэнэ ХААБ” ХХК-иудад “тосны ургамал /рапс/” гэсэн бараа, түүхий эдийн нэр төрлөөр зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 528 2013-12-24 Үзэх Татах
30 "Номин даатгал" ХХК-д хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 527 2013-12-24 Үзэх Татах
31 "Практикал даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 526 2013-12-24 Үзэх Татах
32 "Миг даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 525 2013-12-24 Үзэх Татах
33 "Моннис даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 524 2013-12-24 Үзэх Татах
34 "Улаанбаатар хотын даатгал" ХХК-д хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 523 2013-12-24 Үзэх Татах
35 "Мөнх даатгал" ХХК-д хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 522 2013-12-24 Үзэх Татах
36 "Монгол даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 521 2013-12-24 Үзэх Татах
37 "Соёмбо даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 520 2013-12-24 Үзэх Татах
38 “Бодь даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 519 2013-12-24 Үзэх Татах
39 “Ган зам даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 518 2013-12-24 Үзэх Татах
40 “Бодь даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 517 2013-12-24 Үзэх Татах
41 “Арилжаа импекс” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 516 2013-12-23 Үзэх Татах
42 “Арилжаа импекс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 515 2013-12-23 Үзэх Татах
43 “Мерекс” ХХК-ийн нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 514 2013-12-23 Үзэх Татах
44 “Рескап секьюритис” ХХК-ийн брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 513 2013-12-23 Үзэх Татах
45 “МИК Актив Нэг” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 512 2013-12-23 Үзэх Татах
46 “МИК Актив Нэг” ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 511 2013-12-23 Үзэх Татах
47 “Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК” ХХК-д хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 510 2013-12-23 Үзэх Татах
48 Хорооны 2011 оны 266 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 509 2013-12-23 Үзэх Татах
49 "МИАТ" Төрийн өмчит хувьцаат комапниас гадаадын хөрөнгийн бирж дээр гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 508 2013-12-23 Үзэх Татах
50 “Зохицуулалттай этгээдийн эрсдлийн сангийн тухай журам” батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 507 2013-12-12 Үзэх Татах