Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2017 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
101 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 202 2017-11-08 Үзэх Татах
102 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 201 2017-11-10 Үзэх Татах
103 Банк бус санхүүгийн факторингийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 200 2017-11-10 Үзэх Татах
104 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 199 2017-10-27 Үзэх Татах
105 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 198 2017-10-27 Үзэх Татах
106 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 197 2017-10-27 Үзэх Татах
107 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 196 2017-10-27 Үзэх Татах
108 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 195 2017-10-27 Үзэх Татах
109 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 194 2017-10-27 Үзэх Татах
110 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 193 2017-10-27 Үзэх Татах
111 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 192 2017-10-27 Үзэх Татах
112 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/ үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 191 2017-10-27 Үзэх Татах
113 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 190 2017-10-27 Үзэх Татах
114 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 189 2017-10-27 Үзэх Татах
115 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 188 2017-10-27 Үзэх Татах
116 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 187 2017-10-27 Үзэх Татах
117 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 186 2017-10-27 Үзэх Татах
118 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 185 2017-10-27 Үзэх Татах
119 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 184 2017-10-27 Үзэх Татах
120 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 183 2017-10-27 Үзэх Татах
121 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 182 2017-10-27 Үзэх Татах
122 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 181 2017-10-27 Үзэх Татах
123 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 180 2017-10-27 Үзэх Татах
124 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 179 2017-10-27 Үзэх Татах
125 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 178 2017-10-09 Үзэх Татах
126 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 177 2017-10-09 Үзэх Татах
127 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 176 2017-10-09 Үзэх Татах
128 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 175 2017-09-27 Үзэх Татах
129 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 174 2017-09-27 Үзэх Татах
130 Нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 173 2017-09-27 Үзэх Татах
131 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 172 2017-09-27 Үзэх Татах
132 Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 171 2017-09-27 Үзэх Татах
133 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 170 2017-09-27 Үзэх Татах
134 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 169 2017-09-27 Үзэх Татах
135 Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалтай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 168 2017-09-27 Үзэх Татах
136 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компаниудын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 167 2017-09-27 Үзэх Татах
137 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 166 2017-09-27 Үзэх Татах
138 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 165 2017-09-27 Үзэх Татах
139 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 164 2017-09-27 Үзэх Татах
140 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 163 2017-09-27 Үзэх Татах
141 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 162 2017-08-30 Үзэх Татах
142 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 161 2017-08-30 Үзэх Татах
143 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 160 2017-08-30 Үзэх Татах
144 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 159 2017-08-30 Үзэх Татах
145 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 158 2017-08-30 Үзэх Татах
146 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 157 2017-08-30 Үзэх Татах
147 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 156 2017-08-30 Үзэх Татах
148 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 155 2017-07-20 Үзэх Татах
149 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 154 2017-07-20 Үзэх Татах
150 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 153 2017-07-20 Үзэх Татах